Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Солда: Ејндһовендә тәблиғ етдији үчүн һәбс олунан гардаш, Нидерланд, 1945-ҹи ил; Сағда: Тәблиғ етмәк һүгугу јашадығыныз өлкәнин гануну илә тәмин олунубму?

 IV БӨЛМӘ

Падшаһлығын зәфәри — мүждәнин гануни танынмасы

Падшаһлығын зәфәри — мүждәнин гануни танынмасы

 ЕВДӘН-ЕВӘ тәблиғ едәркән полис машынын јахынлашдығыны ҝөрүрсүнүз. Полис әмәкдашы машындан дүшүб сизә јахынлашыр вә сорушур: «Гапы-гапы дүшүб Мүгәддәс Китаб һагда данышан сизсиниз? Сиздән шикајәт вар». Сиз нәзакәтлә ҹаваб верир вә Јеһованын Шаһиди олдуғунузу дејирсиниз. Бәс сонра нә баш верәҹәк?

Бу, даһа чох јашадығыныз өлкәнин тарихиндән асылыдыр. Јашадығыныз өлкәдә әввәлләр дөвләтин Јеһованын Шаһидләринә мүнасибәти неҹә олуб? Һал-һазырда өлкәдә мүәјјән гәдәр дин азадлығы вармы? Әҝәр варса, демәли, бу, сизин руһани баҹы-гардашларынызын онилликләр әрзиндә «муждәнин мүдафиәсиндә вә гануни танынмасында» сәјлә әлләриндән ҝәләни етмәләри сајәсиндәдир (Филип. 1:7). Һарада јашамағыныздан асылы олмајараг, Јеһованын Шаһидләринин газандыглары һүгуги гәләбәләр барәдә билмәк иманынызы мөһкәмләндирә биләр. Бу бөлмәдә биз һәмин мөһтәшәм гәләбәләрдән бәзиләрини нәзәрдән кечирәҹәјик. Газандығымыз гәләбәләр Падшаһлығын реал олдуғуна ҝүҹлү сүбутдур, чүнки бизим бу гәләбәләри өз ҝүҹүмүзә газанмағымыз гејри-мүмкүндүр!

БУ БӨЛМӘДӘ

ФӘСИЛ 13

Падшаһлығын мүждәчиләри һакимләр гаршысында

Мүасир дөврдәки али мәһкәмәләрдәки бәзи һакимләр кечмиш Ганун мүәллими Гәмлаил кими дүшүнүрләр.

ФӘСИЛ 14

Јалныз вә јалныз Аллаһын һакимијјәтини сәдагәтлә дәстәкләјәнләр

Битәрәф мөвгеләринә ҝөрә Јеһованын Шаһидләринә тәсир едән тәгибләр «сели» ҝөзләнилмәз мәнбә тәрәфиндән арадан галдырылыр.

ФӘСИЛ 15

Азад ибадәт уғрунда мүбаризә

Аллаһын халгы Аллаһын Падшаһлығынын ганунуна табе олмаг үчүн мүбаризә апарырлар.