Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

 ФӘСИЛ 1

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин»

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин»

МӨВЗУ

Иса Аллаһын Падшаһлығы барәдә өјрәдирди

1, 2. Исанын үч һәвариси Јеһованын һансы сөзләрини ешитди вә онлар буна неҹә һај вердиләр?

ӘҜӘР Јеһова Аллаһ сизә һансыса бир иш тапшырсајды, нә едәрдиниз? Сөзсүз ки, Онун сизә нә тапшырмасындан асылы олмајараг, көнүл хошлуғу илә јеринә јетирәрдиниз.

2 Бизим еранын 32-ҹи илинин Пасха бајрамындан бир аз сонра Иса пејғәмбәрин үч һәвариси — Бутрус, Јагуб вә Јәһја мәһз белә бир вәзијјәтлә үзләшди. (Мәтта 17:1—5 ајәләрини охујун.) Онлар Иса илә бирликдә уҹа бир дағын башында оланда онун ҝөјдә ҝөркәмли бир Падшаһ олаҹағыны тәмсил едән ҝөрүнтү ҝөрдүләр. Бу ҝөрүнтү о гәдәр реал ҝөрүнүрдү ки, Бутрус чадыр гурмаға ҹәһд ҝөстәрди. О һәлә данышаркән булуд топасы онлары бүрүдү. Сонра бу үч шаҝирд тәк-түк адама нәсиб олан бир шәрәфә лајиг ҝөрүлдү — онлар Јеһова Аллаһын сәсини ешитдиләр. Јеһова Исанын Онун Оғлу олдуғуну билдирәндән сонра деди: «Она гулаг асын». Һәвариләр бу илаһи ҝөстәриши гәбул етдиләр. Онлар Исанын өјрәтдикләринә гулаг асыр вә башгаларыны да буна тәшвиг едирдиләр (Һәв. 3:19—23; 4:18—20).

Иса пејғәмбәр Аллаһын Падшаһлығы мөвзусуна хүсуси јер верирди

3. Нәјә ҝөрә Јеһова Онун Оғлуна гулаг асмағымызы истәјир вә һансы мөвзуну арашдырмаға дәјәр?

3 «Она гулаг асын» сөзләри Мүгәддәс Китабда бизим фајдамыз үчүн гәләмә алыныб (Ром. 15:4). Иса Јеһованын тәмсилчиси иди вә о, һәр дәфә инсанлары өјрәдәндә Јеһова Аллаһын онлара демәк истәдијини чатдырырды (Јәһ. 1:1, 14). Иса пејғәмбәр мүхтәлиф мөвзулар әтрафында данышса да, о, Аллаһын Падшаһлығы, јәни өзүнүн вә 144 000 һакимијјәт шәрикинин идарә едәҹәји сәмави һөкумәт мөвзусуна хүсуси јер верирди. Буна ҝөрә дә бу мүһүм мөвзуну диггәтлә арашдырмаг јахшы оларды (Вәһј 5:9, 10; 14:1—3; 20:6). Ҝәлин илк өнҹә Исанын нәјә ҝөрә Аллаһын Падшаһлығына бу гәдәр өнәм вердијинә нәзәр салаг.

«Инсан үрәјиндә ашыб-дашан фикирләри дилә ҝәтирир»

4. Иса Аллаһын Падшаһлығынын онун үчүн әзиз олдуғуну неҹә ҝөстәрирди?

4 Аллаһын Падшаһлығы Иса үчүн әзиз иди. Буну нәјә әсасән демәк олар? Адәтән, дилимизә ҝәтирдијимиз сөзләр үрәјимиздәкини, јәни әслиндә бизим үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну  үзә чыхарыр. Иса өзү демишди ки, «инсан үрәјиндә ашыб-дашан фикирләри дилә ҝәтирир» (Мәт. 12:34). Аллаһын Падшаһлығы барәдә данышмаг үчүн о, һәр фүрсәтдән истифадә едирди. Мүждәләрдә Аллаһын Падшаһлығы һаггында 100 дәфәдән чох хатырланыр, әксәр һалларда да бу барәдә Иса данышырды. Онун тәблиғинин башлыҹа мөвзусу Падшаһлыг иди. О дејирди: «Мән Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни башга шәһәрләрә дә чатдырмалыјам, ахы Аллаһ мәни бу иш үчүн ҝөндәриб» (Лука 4:43). Иса дириләндән сонра да шаҝирдләри илә Аллаһын Падшаһлығы һагда сөһбәт едирди (Һәв. 1:3). Һәгигәтән дә, Падшаһлыға ҝөрә миннәтдарлыгла долуб-дашан үрәји ону бу барәдә башгаларына данышмаға тәшвиг едирди.

5-7. а) Падшаһлығын Јеһова үчүн әзиз олдуғуну һарадан билирик? Нүмунә чәкин. б) Падшаһлығын бизим үчүн әзиз олдуғуну неҹә ҝөстәрә биләрик?

5 Бу Падшаһлыг Јеһова үчүн дә әзиздир. Буну һарадан билирик? Унутмајаг ки, Исаны јер үзүнә Јеһова ҝөндәрмишди вә онун өјрәтдикләринин һамысы мәһз Јеһовадан иди (Јәһ. 7:16; 12:49, 50). Мүждәләрдә Исанын һәјаты вә хидмәти барәдә јазыланларын мүәллифи дә Јеһова Аллаһдыр. Бир анлыг бунун нә демәк олдуғуну дүшүнүн.

Јахшы оларды ки, һәр биримиз өзүмүздән сорушаг: «Аллаһын Падшаһлығы мәним үчүн әзиздирми?»

6 Тәсәввүр един ки, аилә албому тәртиб етмәк истәјирсиниз. Анҹаг албом елә дә бөјүк олмадығындан чохлу сајда шәкилләр арасындан бәзиләрини сечмәлисиниз. Исаны ајдын шәкилдә тәсвир едән Мүждәләри дә мүәјјән мәнада һәмин албома бәнзәтмәк олар. Анҹаг Јеһова Мүждәләрдә Исанын јер үзүндәки һәјаты барәдә һәр шеји јаздырмағы лазым билмәмишди (Јәһ. 20:30; 21:25). Әксинә, Јеһова истәјирди ки, орада Исанын хидмәтинин мәгсәдини вә Јеһова үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну баша дүшмәјимизә көмәк едән мәлуматлар јер алсын (2 Тим. 3:16, 17; 2 Бут. 1:21). Исанын сәмави Падшаһлыг һагда чохлу сајда вердији тәлимләрин Мүждәләрдә гәләмә алынмасы бу һөкумәтин Јеһова үчүн нә дәрәҹә ваҹиб олдуғуну ҝөстәрир. Јеһова истәјир ки, биз Падшаһлығын нәләри һәјата кечирәҹәјини өјрәнәк.

7 Јахшы оларды ки, һәр биримиз өзүмүздән сорушаг: «Аллаһын Падшаһлығы мәним үчүн әзиздирми?» Әҝәр әзиздирсә, онда Исанын Падшаһлыг һагда өјрәтдикләринә, јәни онун ваҹиблијинә, еләҹә дә неҹә вә нә вахт ҝәләҹәјинә диггәт јетирәҹәјик.

«Гој падшаһлығын ҝәлсин» — һансы мәнада?

8. Падшаһлығын ваҹиблијини Иса неҹә ҝөстәрди?

8 Ҝәлин Иса Мәсиһин нүмунә кими гојдуғу дуасына бахаг. О, садә, ејни заманда тутарлы сөзләрдән истифадә едәрәк вә Падшаһлығын һансы иши һәјата кечирәҹәјиндән данышараг бу һөкумәтин ваҹиблијини вурғулады. Һәмин дуа једди хаһишдән ибарәтдир. Илк үчү Күлли-Ихтијар Аллаһын нијјәтләри — адынын иззәтләнмәси, Падшаһлығынын ҝәлмәси вә ирадәсинин  ҝөјдә олдуғу кими јердә дә јеринә јетмәси илә бағлыдыр. (Мәтта 6:9, 10 ајәләрини охујун.) Бу үч хаһиш бир-бири илә сых әлагәлидир. Мәһз бу Падшаһлығын васитәсилә Јеһова һәм Өз адыны иззәтләндирәҹәк, һәм дә ирадәсини һәјата кечирәҹәк.

9, 10. а) Аллаһын Падшаһлығы һансы мәнада ҝәләҹәк? б) Мүгәддәс Китабдакы вәдләрин һансынын ҝерчәкләшмәсини сәбирсизликлә ҝөзләјирсиниз?

9 Бәс Аллаһын Падшаһлығы һансы мәнада ҝәләҹәк? Дуамызда: «Гој падшаһлығын ҝәлсин», — дејәндә һәмин һөкумәтин гәти тәдбирләр ҝөрмәсини хаһиш етмиш олуруг. Бу Падшаһлыг ҝәләндә јер үзүндә ҝүҹүнү там мәнада изһар едәҹәк. Јәни, инсан һөкумәтләри дә дахил олмагла, о, бу пис системи тамамилә јох едиб, әвәзиндә салеһлик һөкм сүрән јени дүнја гураҹаг (Дән. 2:44; 2 Бут. 3:13). Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәрлији алтында бүтүн јер үзү ҹәннәтә чевриләҹәк (Лука 23:43). Аллаһ јаддашында олан бүтүн өлүләри дирилдиб әзизләринә говушдураҹаг (Јәһ. 5:28, 29). Итаәткар инсанлар камилләшәрәк әбәди һәјатдан зөвг алаҹаглар (Вәһј 21:3—5). Вә беләҹә, ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә Јеһова Аллаһын ирадәси јеринә јетәҹәк! Бу вәдләрин тез бир заманда ҝерчәкләшмәсини истәмәздиниз? Һәр дәфә дуаларынызда Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәсини истәјәндә бу ҝөзәл вәдләрин һәјата кечмәсини диләмиш олурсунуз.

10 Падшаһлығын һәмин дуанын сөзләрини һәјата кечирмәк үчүн һәлә ҝәлмәдији ҝөз габағындадыр. Јер үзүндә инсан һөкумәтләри мөвҹудлуғуна давам едир вә салеһлик өмүр сүрән јени дүнја һәлә ҝәлмәјиб. Анҹаг севиндириҹи бир хәбәр вар: Аллаһын Падшаһлығы артыг гурулуб. Бу һагда сөһбәт нөвбәти фәсилдә ҝедәҹәк. Инди исә ҝәлин Исанын Падшаһлығын нә вахт гурулмалы вә нә заман ҝәлмәли олдуғу илә бағлы дедикләрини нәзәрдән кечирәк.

Аллаһын Падшаһлығы нә заман гурулмалыдыр?

11. Иса Аллаһын Падшаһлығынын нә заман гурулаҹағы барәдә нә демишди?

11 Иса ҝөстәрди ки, бәзи шаҝирдләринин ҝөзләмәләринә бахмајараг, Аллаһын Падшаһлығы ерамызын биринҹи әсриндә гурулмајаҹаг (Һәв. 1:6). Ҝәлин Исанын гыса вахт әрзиндә чәкдији ики мәсәлә диггәт јетирәк.

12. Буғда вә алаг отлары мәсәли Падшаһлығын биринҹи әсрдә гурулмадығыны неҹә ҝөстәрир?

12 Буғда вә алаг отлары мәсәли. (Мәтта 13:24—30 ајәләрини охујун.) Ерамызын 31-ҹи илинин јаз фәсли иди. Иса Мәсиһ бу мәсәли шаҝирдләринә данышыб изаһ етмишди (Мәт. 13:36—43). Һәмин мәсәлин мәғзи вә мәнасы беләдир: һәвариләрин өлүмүндән сонра Иблис буғдаларын («Падшаһлығын оғуллары», јәни мәсһ олунмушлар) арасына алаг тохуму (сахта мәсиһчиләр) сәпди. Бичин вахтына, јәни «дөврүн јекуну»на кими онлар бирҝә бөјүмәли идиләр. Бичин вахты әввәлҹә алаг отлары, сонра исә буғда јығылаҹаг. Бу мәсәлдән ҝөрүнүр ки, Падшаһлыг ерамызын биринҹи әсриндә јох, буғда вә алаг отларынын бөјүмә дөврү баша чатдыгдан сонра гурулмалы  иди. Һадисәләрин ҝедишатындан ҝөрүндүјү кими, бу дөвр 1914-ҹү илдә сона јетди, елә һәмин вахтдан да бичин башлады.

13. Иса ҝөјә галхдыгдан дәрһал сонра Падшаһ олмајаҹағыны неҹә ҝөстәрди?

13 Мина мәсәли. (Лука 19:11—13 ајәләрини охујун.) Иса бу мәсәли ерамызын 33-ҹү илиндә сонунҹу дәфә Јерусәлимә ҝедәркән јолда данышмышды. Исанын јол јолдашларындан бәзиләри дүшүнүрдү ки, о, Падшаһлығыны Јерусәлимә ҝедән кими гураҹаг. Бу фикрә дүзәлиш етмәк вә Падшаһлығын гурулмасына һәлә чох вахт галдығыны ҝөстәрмәк үчүн Иса өзүнү «күбар аиләдән олан» вә «падшаһлыг һакимијјәтини [алмаг]... үчүн узаг бир өлкәјә» јолланмалы олан бир адамла мүгајисә етди *. Иса үчүн «узаг [өлкә]» ҝөјләр иди. Орада о, Атасындан падшаһлыг һакимијјәтини алмалы иди. Лакин о билирди ки, ҝөјә галхан кими Падшаһ олмајаҹаг, Атасынын сағында отуруб тәјин олунмуш вахты ҝөзләјәҹәк. Тарих ҝөстәрдији кими, о, әсрләр әрзиндә ҝөзләмәли олду (Зәб. 110:1, 2; Мәт. 22:43, 44; Ибр. 10:12, 13).

Аллаһын Падшаһлығы нә вахт ҝәләҹәк?

14. а) Иса дөрд шаҝирдинин вердији суала неҹә ҹаваб верди? б) Исанын пејғәмбәрлијинин јеринә јетмәси онун һүзуру вә Падшаһлығын тәсис олунмасы илә бағлы нәји дејир?

14 Өлүмүндән бир нечә ҝүн әввәл дөрд шаҝирди Исадан сорушду: «Сәнин һүзуруна вә о дөврүн јекунуна әламәт нә олаҹаг?» (Мәт. 24:3; Марк 13:4). Иса онларын суалыны бир чох саһәләри әһатә едән пејғәмбәрликлә ҹавабландырды. Бу пејғәмбәрлик Мәттанын јаздығы Мүждәнин 24 вә 25-ҹи фәсилләриндә гәләмә алыныб. Иса һансы глобал һадисәләрин онун һүзуру  адланан дөврүн әламәти олаҹағыны тәфәррүаты илә данышды. Онун һүзурунун башланғыҹы Падшаһлығын тәсис олунмасы илә, һүзурунун кулминасија нөгтәси исә Падшаһлығын ҝәлиши илә үст-үстә дүшүр. Исанын пејғәмбәрлијинин 1914-ҹү илдән етибарән јеринә јетдијини ҝөстәрән чохлу сүбутлар вар *. Беләҹә, Исанын һүзурунун башланғыҹы вә Падшаһлығын тәсис олунмасы мәһз 1914-ҹү илә тәсадүф едир.

15, 16. «Бу нәсил» ифадәси кимләрә аиддир?

15 Бәс Аллаһын Падшаһлығы нә вахт ҝәләҹәк? Иса бунун дәгиг вахтыны ачыгламады (Мәт. 24:36). Анҹаг онун дедији бәзи сөзләрдән белә гәнаәтә ҝәлә биләрик ки, сон дүшүндүјүмүздән дә јахындыр. Мәсиһ изаһ етди ки, Падшаһлыг «бу нәсил» јухарыда садаланан пејғәмбәрлијин әламәтләринин шаһиди оландан сонра ҝәләҹәк. (Мәтта 24:32—34 ајәләрини охујун.) «Бу нәсил» дејилдикдә кимләр нәзәрдә тутулур? Ҝәлин Исанын бу сөзләринә диггәт јетирәк.

16 «Бу нәсил». Иса бурада она иман етмәјән инсанлары нәзәрдә тутурду? Хејр. Онун кимә мүраҹиәт етдији јадыныздадыр? О, бу пејғәмбәрлији «тәкликдә онун јанына [ҝәлән]» бир нечә һәварисинә демишди (Мәт. 24:3). Тезликлә һәвариләр мүгәддәс руһла мәсһ олунаҹагдылар. Һәмчинин ҝәлин контекстә нәзәр салаг. Иса «бу нәсил» һагда данышмаздан әввәл демишди: «Нүмунә үчүн әнҹир ағаҹыны ҝөтүрәк. Онун будаглары тумурҹуглајыб јарпаглары ҝөрүнәндә билирсиниз ки, јај јахындыр. Сиз дә бүтүн бунлары ҝөрәндә билин ки, инсан Оғлу јахында, гапынын ағзындадыр». Исаја иман етмәјән инсанлар јох, мәсһ олунмушлар онун дедикләрини ҝөрүб мәғзини, јәни Исанын гапынын ағзында олдуғуну анлајаҹагдылар. Беләликлә, Иса «бу нәсил» дејәркән мәсһ олунмуш давамчыларыны нәзәрдә тутурду.

17. «Нәсил» вә «бүтүн бунлар» ифадәси һансы мәнаны кәсб едир?

17 «Бүтүн бунлар бу нәсил кечиб ҝетмәмиш баш верәҹәк». Бу сөзләр неҹә јеринә јетәҹәк? Бу суала ҹаваб тапмаг үчүн ики шеји — «нәсил» вә «бүтүн бунлар» ифадәләринин мәнасыны билмәк лазымдыр. Адәтән, «нәсил» дедикдә һәјатлары мүәјјән вахт әрзиндә кәсишән мүхтәлиф јашда инсанлар нәзәрдә тутулур. Үмумијјәтлә, бир нәслин өмрү һәддән артыг узун ола билмәз, нә вахтса онун сону ҝәлир (Чых. 1:6). «Бүтүн бунлар» ифадәси алтында, пејғәмбәрликдә дејилдији кими, Исанын һүзуру заманы — 1914-ҹү илдә башлајыб бөјүк мүсибәтдә кулминасија нөгтәсинә чатана гәдәр баш вермәли олан бүтүн һадисәләр нәзәрдә тутулур (Мәт. 24:21).

18, 19. Исанын «бу нәсил»лә бағлы дедикләрини неҹә баша дүшмәк олар вә бундан биз һансы нәтиҹәјә ҝәлә биләрик?

18 Бәс онда Исанын «бу нәсил»лә бағлы дедикләрини неҹә баша дүшмәк олар? Бу нәслә ики груп мәсһ олунмуш дахилдир: биринҹиси, 1914-ҹү илдә әламәтин јеринә јетмәсинин башланғыҹыны ҝөрән мәсһ олунмушлар, икинҹиси исә биринҹи група  дахил олан мәсһ олунмушларын мүасирләри. Икинҹи групун бәзи үзвләри бөјүк мүсибәтин башланғыҹыны ҝөрәҹәкләр. Ики груп бир «нәсли» тәшкил едир, чүнки, мәсһ олунмуш мәсиһчиләр кими, онларын һәјаты мүәјјән вахт әрзиндә кәсишир. *

19 Бундан һансы нәтиҹәјә ҝәлә биләрик? Дүнјада баш верән һадисәләр ҝөстәрир ки, Исанын Падшаһ кими һүзурунун әламәти јеринә јетир. Үстәлик, «бу нәслин» бир һиссәси олан мәсһ олунмушлар артыг јашлыдырлар. Анҹаг бөјүк мүсибәт башлајанда онлардан бәзиләри һәлә дә сағ олаҹаг. Демәли, белә бир нәтиҹәјә ҝәлә биләрик ки, Аллаһын Падшаһлығы тез бир заманда ҝәләҹәк вә бүтүн јер үзүнү идарә едәҹәк! О заман Исанын «гој падшаһлығын ҝәлсин» сөзләринин јеринә јетдијини ҝөрмәк неҹә дә һәјәҹанландырыҹы олаҹаг!

20. Бу китабын әсас мөвзусу нәдир вә нөвбәти фәсилдә нә мүзакирә олунаҹаг?

20 Ҝәлин Јеһованын Онун Оғлуна гулаг асмаг тапшырығыны унутмајаг. Һәгиги мәсиһчи олдуғумуз үчүн биз Аллаһын бу нәсиһәтини гулагардына вурмаг истәмәздик. Иса Мәсиһин Аллаһын Падшаһлығы һаггында дедији вә өјрәтдији һәр кәлмәјә диггәт јетирмәлијик. Бу китаб васитәсилә сиз Падшаһлығын артыг нәләри һәјата кечирдијини вә ҝәләҹәкдә һансы ишләри едәҹәји кими ваҹиб мөвзулары өјрәнәҹәксиниз. Нөвбәти фәсилдә исә сәмави Падшаһлыг јаранандан әввәл вә сонра һансы севиндириҹи һадисәләрин баш вердији мүзакирә олунаҹаг.

^ абз. 13 Ола билсин, Исанын чәкдији бу мәсәл динләјиҹиләринә Бөјүк Һиродун оғлу Архелајы хатырлатды. Һирод өлүмүндән габаг вариси Архелајы Јәһудеја вә онун әтрафындакы әразиләрә рәһбәр тәјин етмишди. Анҹаг Архелај өз һакимијјәтинә башламаздан әввәл, сезар Августун рәғбәтини газанмаг үчүн Ромаја узун јол гәт етмәли олмушду.

^ абз. 14 Даһа әтрафлы мәлумат алмаг үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 9-ҹу фәслинә бахын.

^ абз. 18 Биринҹи група дахил олан, јәни 1914-ҹү илдә бәлаларын башланғыҹыны ҝөрән сонунҹу мәсһ олунмушун өлүмүндән сонра мәсһ олунан һеч ким «бу нәслин» үзвү дејил (Мәт. 24:8).