Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 21

Аллаһын Падшаһлығы дүшмәнләрин көкүнү кәсир

Аллаһын Падшаһлығы дүшмәнләрин көкүнү кәсир

МӨВЗУ

Армаҝеддон мүһарибәсинә ҝәтириб чыхараҹаг һадисәләр

1, 2. а) Падшаһымызын 1914-ҹү илдән бәри идарә етдијини нә сүбут едир? б) Бу фәсилдә нәји арашдыраҹағыг?

АЛЛАҺЫН Падшаһлығынын дүшмәнләри арасында ҝөрдүјү ишләри нәзәрдән кечирмәк иманымызы мөһкәмләндирир (Зәб. 110:2). Падшаһымыз һазырлыг руһу тәзаһүр етдирән тәблиғчиләрдән ибарәт ордуну бир араја топлајыб. О, өз давамчыларыны руһани вә әхлаги ҹәһәтдән тәмизләјәрәк сафлашдырыб. Падшаһлығын дүшмәнләринин бизи парчаламаг ҹәһдләринә бахмајараг, үмумдүнја гардашлығымыз арасында һәлә дә бирлик һөкм сүрүр. Падшаһлығын нәзәрдән кечирдијимиз бу вә диҝәр наилијјәтләри Падшаһымызын 1914-ҹү илдән етибарән дүшмәнләри арасында һөкмранлыг етдијинә данылмаз бир сүбутдур.

2 Падшаһлыг јахын ҝәләҹәкдә даһа мөһтәшәм ишләри һәјата кечирәҹәк. О, ҝәләндә бүтүн дүшмәнләрини «әзиб јох едәҹәк» (Мәт. 6:10; Дән. 2:44). Анҹаг бундан габаг диҝәр әламәтдар һадисәләр баш вермәлидир. Онлар һансылардыр? Бу суалы Мүгәддәс Китабын бәзи пејғәмбәрликләри ҹавабландырыр. Ҝәлин бу пејғәмбәрликләрдән бәзиләрини нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк бизи гаршыда нәләр ҝөзләјир.

Гәфил мәһв ҝәлмәмишдән габаг нәләр олаҹаг?

3. Биз илк нөвбәдә һансы һадисәнин баш верәҹәјини ҝөзләјирик?

3 Сүлһүн бәјан едилмәси. Салоникилиләрә јаздығы мәктубунда һәвари Булус бизим ҝөзләдијимиз илк һадисәни тәсвир етмишди. (1 Салоникилиләрә 5:2, 3 ајәләрини охујун.) Бу мәктубда о, Бөјүк Бабилә һүҹумла башлајаҹаг Јеһованын ҝүнүнү хатырладыр (Вәһј 17:5). Анҹаг Јеһованын ҝүнү башламаздан әввәл милләтләр «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» дејә бәјан едәҹәкләр. Ола билсин, бу бәјанат бир вә ја бир нечә дәфә сәсләнсин. Бәс бу ишдә дини лидерләрин дә әли олаҹагмы? Онлар да дүнјанын бир һиссәси олдуглары үчүн милләтләрә гошулараг: «Сүлһ!» — дејәҹәкләр (Әрм. 6:14; 23:16, 17; Вәһј 17:1, 2). Сүлһ вә тәһлүкәсизлик бәјанаты Јеһованын ҝүнүнүн башламаг үзрә олдуғуна бир ишарә олаҹаг. Аллаһын Падшаһлығынын дүшмәнләри «һеч ҹүрә хилас ола билмәјәҹәкләр».

4. Булусун сүлһ вә тәһлүкәсизликлә бағлы пејғәмбәрлијинин маһијјәтини баша дүшмәк бизә һансы фајданы ҝәтирир?

 4 Бу пејғәмбәрлијин маһијјәтини баша дүшмәк бизә һансы фајданы ҝәтирир? Булус гејд етмишди: «Сиз исә зүлмәтдә дејилсиниз ки, ҝүн ишығы оғруну јахаладығы кими, һәмин о ҝүн дә сизи гәфил јахаласын» (1 Салон. 5:3, 4). Бир чох инсанлардан фәргли олараг, биз һадисәләрин һансы истигамәтдә ҹәрәјан етдијини анлајырыг. Бәс сүлһ вә тәһлүкәсизлик барәдәки бу пејғәмбәрлик неҹә јеринә јетәҹәк? Биздән ҝөзләмәк вә онун неҹә јеринә јетәҹәјинә тамаша етмәк тәләб олунур. Буна ҝөрә дә ҝәлин «ојаг галыб ајыг олаг» (1 Салон. 5:6; Сәф. 3:8).

Бөјүк мүсибәт башлајыр

5. «Бөјүк мүсибәт»ин илк мәрһәләси нә олаҹаг?

5 Динләрә һүҹум. Булус јазыр: «Инсанлар “сүлһ вә тәһлүкәсизлик” дејәндә... гәфил мәһвә уғрајаҹаглар». Илдырым чахандан дәрһал сонра ҝөј ҝурулдадығы кими, «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанатындан дәрһал сонра да гәфил мәһв ҝәләҹәк. Бәс нә мәһв олаҹаг? Биринҹи, фаһишә кими танынан јалан динин дүнја империјасы «Бөјүк Бабил» мәһв едиләҹәк (Вәһј 17:5, 6, 15). Христианлыг да дахил олмагла, бүтүн јалан дини тәшкилатларын мәһви «бөјүк мүсибәт»ин илк мәрһәләси олаҹаг (Мәт. 24:21; 2 Салон. 2:8). Чохлары үчүн бу һадисә тамамилә ҝөзләнилмәз олаҹаг. Нәјә ҝөрә? Чүнки фаһишә һәмин вахта гәдәр өзүнү мәликә һесаб едәҹәк вә дејәҹәк: «Мән... һеч вахт... дәрд билмәјәҹәјәм». Лакин о, бирдән-бирә баша дүшәҹәк ки, сән демә, јанылырмыш. О, чох тез бир заманда, санки, «бир ҝүн ичиндә» мәһв едиләҹәк (Вәһј 18:7, 8).

6. «Бөјүк Бабил»ә һүҹум едән ким вә ја нә олаҹаг?

6 «Бөјүк Бабил»ә онбујнузлу «вәһши һејван» һүҹум едәҹәк. «Вәһј» китабыны арашдырдыгда белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олур ки, «вәһши һејван» Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатыны (БМТ), «он бујнуз» исә һәмин «ал гырмызы рәнҝли вәһши һејван»ы дәстәкләјән бүтүн һазыркы сијаси гүввәләри тәмсил едир (Вәһј 17:3, 5, 11, 12). Һүҹум нә дәрәҹәдә виранедиҹи олаҹаг? БМТ-јә дахил олан милләтләр фаһишәнин вар-дөвләтини тар-мар едәҹәк, ону мәһв едәҹәк, сонда исә «јандырыб күлә чевирәҹәк». (Вәһј 17:16 ајәсини охујун.) *

7. Исанын Мәтта 24:21, 22 ајәләриндәки сөзләри биринҹи әсрдә неҹә јеринә јетди вә ҝәләҹәкдә неҹә јеринә јетәҹәк?

7 Ҝүнләр гысалдылаҹаг. Падшаһымыз бизә бөјүк мүсибәт заманы нәләрин баш верәҹәјини ачыглајыб. Иса демишди: «Сечилмишләрә ҝөрә о ҝүнләр гысалдылаҹаг». (Мәтта 24:21, 22 ајәләрини охујун.) Исанын бу сөзләри кичик мигјасда ерамызын 66-ҹы илиндә, Јеһова Аллаһ Рома гошунларынын Јерусәлимә һүҹумуну гысалдан заман јеринә јетди (Марк 13:20). Бунун сајәсиндә Јерусәлимдә вә Јәһудијјәдә јашајан Исанын давамчыларынын хилас олмасы үчүн имкан јаранды. Бәс гаршыдан ҝәлән бөјүк мүсибәт заманы ҝениш мигјасда нәләр баш верәҹәк? Јеһова Падшаһымыз васитәсилә Бирләшмиш Милләтләр  Тәшкилатынын динләрин үзәринә һүҹумуну гысалдаҹаг ки, јалан динләрлә бәрабәр һәгиги дин дә мәһв олмасын. Беләҹә, бүтүн јалан дини тәшкилатлар мәһв олаҹаг вә јалныз һәгиги дин галаҹаг (Зәб. 96:5). Инди исә ҝәлин ҝөрәк бөјүк мүсибәтин илк мәрһәләсиндән сонра һансы һадисәләр баш верәҹәк.

Армаҝеддондан әввәл баш верәҹәк һадисәләр

8, 9. Чох еһтимал ки, Иса һансы фөвгәлтәбии һадисәләрдән данышырды вә инсанлар ҝөрдүкләринә неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәкләр?

8 Исанын сон ҝүнләрлә бағлы пејғәмбәрлијиндән ҝөрүндүјү кими, Армаҝеддон мүһарибәсиндән габаг бир нечә әламәтдар һадисә баш верәҹәк. Биринҹи нәзәрдән кечирәҹәјимиз илк ики һадисә Мәттанын, Маркын вә Луканын јаздығы мүждәләрдә хатырланыр. (Мәтта 24:29—31 ајәләрини охујун; Марк 13:23—27; Лука 21:25—28.)

9 Ҝөјдән әламәтләр. Иса пејғәмбәрлик етмишди: «Ҝүнәш зүлмәтә гәрг олаҹаг, ај ишыг сачмајаҹаг, улдузлар ҝөјдән дүшәҹәк». Шүбһәсиз, һәмин вахт инсанлар дини лидерләрә артыг ишыг мәнбәји кими бахмајаҹаг вә онлара үз тутмајаҹаглар. Бәс Исанын сөзләринә ҝөрә ҝөјдә һәрфи мәнада да фөвгәлтәбии һадисәләр олаҹагды? Чох еһтимал ки, олаҹагды (Әшј. 13:9—11; Јуил 2:1, 30, 31). Инсанлар ҝөрдүкләринә неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәкләр? Онлар «әзаб чәкәҹәк»ләр, чүнки чыхыш јолу тапмајаҹаглар (Лука 21:25; Сәф. 1:17). Бәли, падшаһдан тутмуш гула кими, Аллаһын Падшаһлығынын бүтүн дүшмәнләри «горхудан вә... ҝәләҹәк һадисәләри ҝөзләмәкдән һушуну итирәҹәк» вә ҝизләнмәк үчүн јер ахтараҹаг. Анҹаг онлар Падшаһымызын гәзәбиндән хилас олмаг үчүн һеч јердә ҝизләнә билмәјәҹәкләр (Лука 21:26; 23:30; Вәһј 6:15—17).

10. Иса һансы һөкмү елан едәҹәк вә буна Аллаһын Падшаһлығынын тәрәфдарлары вә дүшмәнләри неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәкләр?

10 Һөкмүн елан олунмасы. Сонра Аллаһын Падшаһлығынын бүтүн дүшмәнләри әзаб-әзијјәтләрини артыран һадисәнин шаһиди олмаг мәҹбуријјәтиндә галаҹаглар. Иса дејир: «Инсан Оғлунун гүдрәтлә, ҹалал ичиндә булудларын үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәкләр» (Марк 13:26). Ҝүҹүнү бу ҹүр фөвгәлтәбии нүмајиш етдирмәси Исанын һөкм чыхармаг үчүн ҝәлдијинә әламәт олаҹаг. Иса бу һагда тәфәррүатлы мәлуматы сон ҝүнләрлә бағлы һәмин пејғәмбәрликдә — гојунлар вә кечиләр мәсәлиндә верир. (Мәтта 25:31—33, 46 ајәләрини охујун.) Аллаһын Падшаһлығынын садиг тәрәфдарлары «гојун»лар адланаҹаглар вә гуртулушларынын јахын олдугларыны анладыглары үчүн башларыны дикәлдәҹәкләр (Лука 21:28). Падшаһлығын дүшмәнләри исә «кечи»ләрин сырасына дахил олаҹаг вә әбәдилик мәһв едиләҹәкләрини баша дүшәрәк башларына дөјәҹәкләр (Мәт. 24:30; Вәһј 1:7).

11. Гаршыдан ҝәлән һадисәләри нәзәрдән кечирәркән нәји јадда сахламалыјыг?

11 Иса бүтүн халглар үзәриндә һөкмүнү бәјан етдикдән сонра, Армаҝеддон мүһарибәси башламаздан өнҹә бәзи  әламәтдар һадисәләр баш верәҹәк (Мәт. 25:32). Биз онлардан икисини — Јәҹуҹун һүҹумуну вә мәсһ олунмушларын бир араја јығылмасыны арашдыраҹағыг. Бу һадисәләри нәзәрдән кечирән заман јадда сахламалыјыг ки, Аллаһын Кәламында онларын нә вахт баш верәҹәји дәгиг дејилмир. Әслиндә, ҝөрүнүр, бу ики һадисә мүәјјән вахт әрзиндә кәсишәҹәк.

12. Шејтан Падшаһлыға неҹә һүҹум едәҹәк?

12 Аллаһын халгына һүҹум. Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ мәсһ олунмушларын јер үзүндәки галығына вә башга гојунлара һүҹум едәҹәк. (Һизгијал 38:2, 11 ајәләрини охујун.) Шејтанын Аллаһын гурулмуш Падшаһлығына бу һүҹуму ҝөјдән јерә атыландан бәри мәсһ олунмушлара гаршы апардығы мүһарибәдә сонунҹу һүҹум олаҹаг (Вәһј 12:7—9, 17). Хүсусилә, мәсһ олунмушлар бәрпа олунмуш јығынҹаглара јығыландан бәри Шејтан онларын руһани фираванлығыны мәһв етмәјә чалышыр, анҹаг о, буна мүвәффәг олмајаҹаг (Мәт. 13:30). Бүтүн јалан дини тәшкилатлар мәһв оландан сонра вә Аллаһын халгы диварсыз, дарвазасыз вә ҹәфтәсиз јашајырмыш кими ҝөрүнәндә Шејтан буну әла фүрсәт биләҹәк. О, пис гүввәләри тәшвиг едәҹәк ки, Падшаһлығы дәстәкләјән кәсләрә һүҹум етсин.

13. Јеһова халгы наминә неҹә һәрәкәтә кечәҹәк?

13 Нәләрин баш верәҹәјини тәсвир едән Һизгијал пејғәмбәр Јәҹуҹлә бағлы белә дејир: «Сән өз јериндән, узаг шималдан ҝәләҹәксән, јанында да чохлу халглардан атлара сүвар олмуш гошун-ләшкәр, бөјүк бир издиһам. Өлкәни бүрүјән булудлар кими, [халгымын]... үстүнә һүҹум чәкәҹәксән» (Һизг. 38:15, 16). Гаршысыалынмаз кими ҝөрүнән бу һүҹума Јеһова неҹә ҹаваб верәҹәк? О бәјан едир: «Мән гәзәбдән алышыб-јанаҹағам... Бүтүн дағларымда Јәҹуҹун үстүнә ҝетмәјә гылынҹ чағыраҹағам» (Һизг. 38:18, 21; Зәкәријјә 2:8 ајәсини охујун). Јеһова јер үзүндә јашајан хидмәтчиләри наминә һәрәкәтә кечәҹәк. Бу, Армаҝеддон мүһарибәси олаҹаг.

14, 15. Шејтанын һүҹумлары башлајандан сонра даһа һансы һадисә баш верәҹәк?

14 Јеһованын Өз халгыны Армаҝеддон мүһарибәси заманы неҹә мүдафиә едәҹәјини арашдырмаздан габаг диҝәр бир әламәтдар һадисәјә нәзәр салаг. Бу, Шејтанын Аллаһын халгына һүҹумунун башламасы илә Јеһованын Армаҝеддон мүһарибәсиндә мүдахилә етмәсинин башламасы арасындакы мүәјјән бир вахт кәсијиндә олаҹаг. 11-ҹи абзасда гејд олундуғу кими, бу икинҹи һадисә мәсһ олунмушларын јер үзүндәки галығынын бир араја јығылмасыдыр.

15 Мәсһ олунмушларын јығылмасы. Мәтта вә Марк Исанын Армаҝеддон мүһарибәси башламаздан әввәл баш верәҹәк һадисәләрлә бағлы дедикләрини гәләмә аларкән онун сечилмишләрлә, јәни мәсһ олунмуш мәсиһчиләрлә бағлы сөзләрини дә дахил етмишләр. (7-ҹи абзаса бахын.) Иса Мәсиһ өзү һаггында  Падшаһ кими данышараг пејғәмбәрлик етмишди: «О, мәләкләри ҝөндәрәҹәк вә онлар дүнјанын дөрд тәрәфиндән, јерин уҹундан ҝөјүн уҹунадәк Онун сечдикләрини јығаҹаг» (Марк 13:27; Мәт. 24:31). Бурада Иса һансы јығым ишиндән данышырды? Иса бөјүк мүсибәт башламаздан әввәл баш верәҹәк мәсһ олунмушларын галығынын сон мөһүрләнмәсини нәзәрдә тутмурду (Вәһј 7:1—3). О, бөјүк мүсибәт заманы баш верәҹәк һадисәдән данышырды. Беләҹә, ҝөрүнүр, Шејтан Аллаһын халгына һүҹум етмәјә башлајандан сонра јер үзүндә олан мәсһ олунмушлар ҝөјә галдырылаҹаглар.

16. Дирилән мәсһ олунмушларын Армаҝеддон мүһарибәсиндә һансы пајлары олаҹаг?

16 Мәсһ олунмушларын галығынын јығылмасы нөвбәти һадисә илә — Армаҝеддонла неҹә әлагәлидир? Бу јығымын нә вахт баш вердијини нәзәрә аланда белә бир нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, Аллаһын Армаҝеддон мүһарибәси башлајанда мәсһ олунмушларын һамысы артыг ҝөјдә олаҹаглар. Мәсиһин 144 000 һакимијјәт шәрики ҝөјдә онунла бирҝә Аллаһын Падшаһлығынын дүшмәнләрини «дәмир чомагла» мәһв етмәк сәлаһијјәти алаҹаг (Вәһј 2:26, 27). Сонра ҝөјләр һәјатына дирилдилән мәсһ олунмушлар гүдрәтли мәләкләрлә бирҝә Аллаһын халгына јахынлашмагда олан бөјүк бир дүшмән ордусу илә дөјүшә чыхан Ҹәнҝавәр-Падшаһ Мәсиһин ардынҹа ҝедәҹәкләр (Һизг. 38:15). Бу шиддәтли тоггушма Армаҝеддон мүһарибәсинин башланғыҹы олаҹаг (Вәһј 16:16).

Бөјүк мүсибәтин мөһтәшәм сону

Армаҝеддон мүһарибәси башлајыр!

17. Армаҝеддонда «кечи»ләрлә нә баш верәҹәк?

17 Һөкмүн иҹра едилмәси. Армаҝеддон мүһарибәси бөјүк мүсибәтин сону олаҹаг. Һәмин вахт Иса даһа бир иши һәјата кечирәҹәк. О, бүтүн халгларын Һакими олмагла јанашы, халглара, јәни әввәлләр «кечи»ләрә аид етдији бүтүн инсанлара чыхарылан һөкмүн Иҹрачысы олаҹаг (Мәт. 25:32, 33). Падшаһымыз «узун, ити бир гылынҹ» илә халглары вураҹаг. Бәли, кечи синфинә дахил оланларын һамысы, падшаһдан тутмуш гула кими, «әбәдилик мәһв едиләҹәкләр» (Вәһј 19:15, 18; Мәт. 25:46).

18. а) Исанын «гојун»лара аид етдији кәсләри нә ҝөзләјир? б) Мәсиһин сон гәләбәси неҹә олаҹаг?

18 Исанын «гојун»лара аид етдији кәсләр үчүн һәр шеј бир анын ичиндә дәјишәҹәк! «Бөјүк... издиһам», јәни илк бахышдан мүдафиәсиз ҝөрүнән «гојун»лар Шејтанын «кечи»ләрдән ибарәт бөјүк ордусу тәрәфиндән тапдаланмаг әвәзинә, дүшмәнин һүҹумундан вә «бөјүк мүсибәтдән» сағ чыхаҹаг (Вәһј 7:9, 14). Иса гәләбә чалдыгдан вә Аллаһын Падшаһлығына гаршы дүшмәнчилик едән бүтүн инсанлары јер үзәриндән силдикдән сонра Шејтаны вә онун ҹин мәләкләрини дибсиз үммана атаҹаг. Онлар орада өлүмҹүл, фәалијјәтсиз вәзијјәтдә мин ил галаҹаглар. (Вәһј 6:2; 20:1—3 ајәләрини охујун.)

 Өзүмүзү неҹә һазырлаја биләрик?

19, 20. Әшија 26:20 вә 30:21ајәләриндәки ибрәт дәрсини неҹә тәтбиг едә биләрик ?

19 Биз өзүмүзү бүтүн дүнјаны сарсыдаҹаг һадисәләрә неҹә һазырлаја биләрик? Бир нечә ил бундан әввәл «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында дејилмишди: «Хилас итаәткарлыгдан асылы олаҹаг». Нәјә ҝөрә? Ҹавабы Јеһованын гәдим Бабилдә әсирликдә олан јәһудиләрә вердији хәбәрдарлыгда тапмаг олар. Јеһова габагҹадан Бабилин зәбт олунаҹағыны демишди. Бәс Аллаһын халгы һәмин һадисәјә неҹә һазырлашмалы иди? Јеһова демишди: «Еј халгым, ичәри отагларыныза ҝирин, арханызҹа гапылары бағлајын. Гәзәб кечәнәҹән, гыса мүддәтә ҝизләнин» (Әшј. 26:20). Диггәт јетирин ки, бу ајәдә «ҝирин», «бағлајын», «ҝизләнин» фелләринин һамысы әмр шәклиндәдир вә конкрет ҝөстәришләрдән ибарәтдир. Бу ҝөстәришләрә гулаг асан јәһудиләр өз евләриндә галдылар вә күчәдә ишғалчыларла гаршылашмадылар. Беләликлә, онларын хиласы Јеһованын ҝөстәришләринә итаәт етмәкдән асылы иди *.

20 Өзүмүзә һансы ибрәт дәрсини ҝөтүрә биләрик? Аллаһын гәдим хидмәтчиләри кими, бизим дә ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләр заманы сағ галмағымыз Јеһованын ҝөстәришләринә итаәт етмәјимиздән асылы олаҹаг (Әшј. 30:21). Бу ҝөстәришләри биз јығынҹаг васитәсилә алырыг. Буна ҝөрә дә алдығымыз бүтүн ҝөстәришләрә үрәкдән итаәт етмәји өјрәнмәлијик (1 Јәһ. 5:3). Әҝәр инди бу ҹүр даврансаг, ҝәләҹәкдә даһа ҹанла-башла итаәткарлыг ҝөстәрәҹәјик вә Атамыз Јеһованын вә Падшаһымыз Исанын мүдафиәсини газанаҹағыг (Сәф. 2:3). Бу мүдафиә бизә Аллаһын Падшаһлығынын өз дүшмәнләрини тамамилә мәһв едәҹәјинин шаһиди олмаг имканы верәҹәк. Бу, һәгигәтән дә, унудулмаз бир һадисә олаҹаг!

^ абз. 6 Мәнтиглидир ки, «Бөјүк Бабил»ин мәһви бүтүн диндар инсанларын күтләви гырғынына јох, дини тәшкилатларын мәһвинә ишарә едир. Демәли, Бабилин кечмиш үзвләринин әксәријјәти бу мәһвдән гачаҹаг вә ән азындан, Зәкәријјә 13:4—6 ајәләриндә ҝөрүндүјү кими, заһирән диндән узаг дурмаға чалышаҹаглар.

^ абз. 19 Әлавә мәлумат үчүн «Әшијанын пејғәмбәрлији — бүтүн бәшәријјәт үчүн ишыг» китабынын I ҹилдинин 282 вә 283-ҹү сәһифәләринә бахын.