Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

 ФӘСИЛ 9

Әхлагсызлыгдан гач

Әхлагсызлыгдан гач

«Јердәки бәдәнинизин үзвләриндә олан мејилләри — әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, нәфсә вә бүтпәрәстлик олан тамаһкарлыға мејилләри өлдүрүн» (КОЛОСЛУЛАРА 3:5).

1, 2. Бәләм Јеһованын халгыны һансы фәндлә товламаг истәјирди?

БАЛЫГЧЫ ова чыхыр вә һәмишәки јеринә ҝәлир. О, һансы нөв балығы тутмаг истәдијини мүәјјәнләшдириб. Балыгчы јеми сечир, тилова тахыб суја атыр. Бир аздан ип дартыныр, тилов ағаҹы әјилир вә балыгчы тилову чәкмәјә башлајыр. Балыгчынын үзү ҝүлүр; бәли, о дүзҝүн јем сечиб.

2 Бу һадисә кечмишдә баш вермиш бир һадисәни хатырладыр. Ерамыздан әввәл 1473-ҹү илдир. Бәләм адлы бир адам дәрин дүшүнҹәләрә далыб: ҝөрәсән, шикары һансы јемлә тәләјә салсын. Онун овламаг истәдији Исраил халгы Вәд едилмиш дијарын ҝирәҹәјиндә, Муаб чөлүндә дүшәрҝә салыб. Бәләм өзүнү Јеһованын пејғәмбәри адландырыр, әслиндә исә о, Аллаһын халгыны ләнәтләмәк үчүн муздла чағырылмыш тамаһкар бир адамдыр. Амма Јеһова вәзијјәтә мүдахилә едир вә Бәләм гејри-ихтијари олараг Исраил халгына хејир-дуа верир. Өз мәнфәәтини ҝүдән Бәләм елә етмәк истәјир ки, Аллаһ Өзү халгыны ләнәтләсин. Бунун үчүн Исраили бөјүк ҝүнаһа батырмаг лазымдыр. Онун һазырладығы јем ҹазибәдар Муаб гызларыдыр (Сајлар 22:1—7; 31:15, 16; Вәһј 2:14).

3. Бәләмин тәләси нә дәрәҹәдә сәмәрәли олду?

3 Ҝөрәсән, онун һазырладығы јем сәмәрәли олду? Бәли, олду. Он минләрлә исраилли Муаб гызлары илә зина едиб бу тәләјә дүшдү. Онлар һәтта Муаб аллаһларына, о ҹүмләдән Фаурдакы мәһсулдарлыг вә секс аллаһы мәнфур Баала да  сәҹдә гылмаға башладылар. Бунун нәтиҹәсиндә Вәд едилмиш дијарын астанасында 24 000 исраилли мәһв олду. Бу, неҹә дә бөјүк фәлакәт иди! (Сајлар 25:1—9).

4. Минләрлә исраилли нәјә ҝөрә әхлагсызлығын гурбаны олду?

4 Бу фәлакәтин сәбәби нә иди? Халгын арасындан бир чохлары онлары Мисирдән гуртаран, сәһрада гидаландыран вә Вәд едилмиш дијарын астанасына сағ-саламат ҝәтириб чыхардан Јеһова Аллаһдан узаглашмышды вә буна ҝөрә дә үрәкләри корланмышды (Ибраниләрә 3:12). Бу һадисә илә бағлы һәвари Булус јазырды: «Онлардан бәзиләри кими әхлагсызлыг етмәјәк. Онлар әхлагсызлыг етдиләр вә бир ҝүнүн ичиндә ијирми үч мин адам өлдү» * (1 Коринфлиләрә 10:8).

5, 6. Муаб чөлүндә Исраил халгынын төрәтдији ҝүнаһ һаггындакы һекајәт нәјә ҝөрә бизим үчүн мараг кәсб едир?

5 Вәд едилмиш даһа мөһтәшәм бир дијарын астанасында дурмуш Аллаһын халгы үчүн «Сајлар» китабында мүһүм ибрәт дәрсләри вардыр (1 Коринфлиләрә 10:11). Мисал үчүн, бу дүнјадакы секс һәрислији гәдим муабиләрин позғунлуғуну даһа бөјүк мигјасда характеризә едир. Бундан әлавә,  һәр ил минләрлә мәсиһи исраиллиләрин дүшдүјү әхлагсызлыг торуна дүшүр (2 Коринфлиләрә 2:11). Мәдјәни гадыны Исраил дүшәрҝәсинә ҝәтириб сајмазјана, тәкәббүрлә өз чадырына апаран Зүмри кими, бу ҝүн дә Аллаһын халгы илә сых үнсијјәт едәнләрдән бәзиләри мәсиһи јығынҹағына позуҹу тәсир ҝөстәрибләр (Сајлар 25:6, 14; Јәһуда 4).

6 Бу ҝүн өзүнү, санки, Муаб чөлүндәјмиш кими, һисс едирсән? Сәбирсизликлә ҝөзләдијин мүкафатын — јени дүнјанын чох јахында олдуғуну ҝөрүрсән? Елә исә, «әхлагсызлыгдан гачын» әмринә һај верәрәк вар ҝүҹүнлә Аллаһын мәһәббәтини горумаға чалыш (1 Коринфлиләрә 6:18).

Муаб чөлүнә ачылан мәнзәрә

ӘХЛАГСЫЗЛЫГ НӘДИР?

7, 8. «Әхлагсызлыг» нәдир вә онунла мәшғул оланлар әкдикләрини неҹә бичирләр?

7 «Әхлагсызлыг» сөзү (јунанҹа порнеја) Мүгәддәс Јазыларын тәләбләринә мүвафиг гануни никаһдан кәнар ҹинси әлагәни билдирир. Зина, фаһишәлик вә субај адамлар арасындакы ҹинси әлагә, еләҹә дә орал, анал секс вә һәјат јолдашы олмајан адамын ҹинсијјәт органларынын гыҹыгландырылмасы әхлагсызлыгдыр. Бураја һәмчинин ејниҹинсли адамлар вә ја инсанла һејван арасында ҹинси әлагә, јахуд шәһвәтлә һејванын ҹинсијјәт органларынын гыҹыгландырылмасы да дахилдир *.

8 Мүгәддәс Јазыларда ачыг-ајдын дејилир: әхлагсызлыгла мәшғул оланлар мәсиһи јығынҹағында гала билмәзләр вә әбәди јашамајаҹаглар (1 Коринфлиләрә 6:9; Вәһј 22:15). Үстәлик, белә адамлар өзләринә бөјүк зәрәр вурурлар: онлар башгаларынын ҝөзүндән дүшүр, мәнлијини итирир, аилә һәјатында чәтинликләр јашајыр, виҹдан әзабы чәкирләр. Әхлагсызлыг  һәмчинин арзуолунмаз һамиләлик, хәстәлик, һәтта өлүмлә нәтиҹәләнә биләр. (Галатијалылара 6:7, 8 ајәләрини оху.) Бу гәдәр әзаб-әзијјәтә сәбәб олаҹаг јола гәдәм гојмаг кимә лазымдыр? Әфсуслар олсун ки, чох вахт порнографијадан башлајан илк јанлыш аддымы атаркән чохлары ҝәләҹәкләрини дүшүнмүрләр.

ИЛК АДДЫМ — ПОРНОГРАФИЈА

9. Порнографија бәзиләринин дедији кими, доғрудан да, зәрәрсиздир? Изаһ ет.

9 Бир чох өлкәләрдә порнографијаја гәзет көшкләриндә, мусигидә вә телевизијада раст ҝәлинир. Интернет исә порнографик материаларла допдолудур *. Бәзиләринин фикринҹә, порнографијанын һеч бир зәрәри јохдур. Бу, доғрудан да беләдир? Хејр! Порнографијаја баханларда мастурбасија вәрдиши јарана биләр, бу вәрдиш исә «азғын шәһвәтә» ҝәтириб чыхарыр. Бу да өз нөвбәсиндә сексә алудәчилик, чиркин, позғун истәкләр, аилә һәјатында чәтинликләр вә һәтта бошанма илә нәтиҹәләнә биләр * (Ромалылара 1:24—27; Ефеслиләрә 4:19). Бир тәдгигатчы сексә алудәчилији хәрчәнҝ шишинә бәнзәдәрәк белә демишди: «О, ҝетдикҹә бөјүјүр вә јајылыр. Демәк олар ки, һеч вахт кичилмир. Ону мүалиҹә етмәк вә там сағалтмаг мүшкүл мәсәләдир».

Интернетдән евдә һамынын ҝөзү габағында истифадә един

10. Јагуб 1:14, 15 ајәләриндәки принсипи неҹә тәтбиг етмәк олар? (101-ҹи сәһифәдәки  чәрчивәјә дә бах.)

10 Јагуб 1:14, 15 ајәләриндә јазылмыш сөзләрә фикир верәк: «Һәр кәс өз нәфси илә товланыб алданараг сынаныр. Сонра нәфс  бојлу галыб ҝүнаһ доғур, төрәдилмиш ҝүнаһ исә, өз нөвбәсиндә, өлүмә апарыр». Көнлүндән пис бир истәк кечәндә дәрһал ону гов! Мисал үчүн, екрана еротик сәһнә чыханда, тез ҝөзүнү ондан чәк, јахуд компүтери сөндүр, ја да каналы дәјиш. Әлиндән ҝәләни ет ки, әхлагсыз истәк нәзарәт алтындан чыхыб сәни чулғамасын! (Мәтта 5:29, 30 ајәләрини оху.)

11. Пис истәкләрлә мүбаризәдә Јеһоваја етибар етдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

11 Бизи өзүмүздән дә јахшы таныјан Аллаһ төвсијә едир: «Јердәки бәдәнинизин үзвләриндә олан мејилләри — әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, нәфсә вә бүтпәрәстлик олан тамаһкарлыға мејилләри өлдүрүн» (Колослулара 3:5). Әлбәттә, бу, асан иш дејил. Амма унутма ки, севән вә сәбирли  сәмави Атамыз һәр ан дадымыза чатмаға һазырдыр (Зәбур 68:19). Буна ҝөрә дә бејнинә пис фикирләр ҝирән кими Аллаһа мүраҹиәт ет. Ондан инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹ дилә вә фикирләрини мәҹбурән башга шејләрә јөнәлт (2 Коринфлиләрә 4:7; 1 Коринфлиләрә 9:27; 104-ҹү сәһифәдәки « Пис вәрдишин өһдәсиндән неҹә ҝәлим?» адлы чәрчивәјә бах).

12. «Үрәк» дејәндә нә нәзәрдә тутулур вә ону нә үчүн горумаг лазымдыр?

12 Мүдрик Сүлејман јазмышды: «Һәр шејдән чох үрәјини гору, чүнки һәјат булаглары ондан чыхыр» (Мәсәлләр 4:23). «Үрәк» дејәндә бизим дахили варлығымыз, Јеһованын ҝөзүндә неҹә шәхсијјәт олдуғумуз нәзәрдә тутулур. Үстәлик, әбәди јашајыб-јашамајаҹағымыз инсанларын ҝөзүндә неҹә адам олмағымыздан јох, Јеһованын «үрәјимизә» вердији гијмәтдән асылыдыр. Бу, садә, ејни заманда олдугҹа ҹидди мәсәләдир. Гадынлара пис ҝөзлә бахмамаг үчүн, садиг Әјјуб ҝөзләрилә әһд бағламышды (Әјјуб 31:1). Неҹә дә ҝөзәл нүмунәдир! Мәзмурчу да ејни әһвалла дуа едирди: «Гојма ҝөзүм пуч шејләрә бахсын» (Зәбур 119:37).

ДИНӘНИН ДҮШҮНҸӘСИЗ СЕЧИМИ

13. Динә ким иди вә нәјә ҝөрә онун дост сечими мүдрик дејилди?

13 Үчүнҹү фәсилдән өјрәндик ки, отуруб-дурдуғумуз адамлар бизә ја јахшы, ја пис тәсир ҝөстәрә биләр (Мәсәлләр 13:20; 1 Коринфлиләрә 15:33 ајәсини оху). Ҝәл гәдимдә јашамыш Јагубун гызы Динәнин нүмунәсини нәзәрдән кечирәк. Динә аиләдә јахшы тәрбијә алмышды. Буна бахмајараг, о, сонрасыны дүшүнмәдән кәнани гызларла достлашды. Кәнаниләр дә әхлагсызлыгда муабиләрдән дала галмырдылар (Лавилиләр 18:6—25). Кәнани кишиләрин, о ҹүмләдән «атасынын евиндә ән һөрмәтли адам» сајылан Сиһамын фикринҹә, Динә кәнани гызлардан һеч нә илә фәргләнмирди вә әҝәр она ҹинси јахынлыг тәклиф едилсәјди, етираз етмәјәҹәкди (Јарадылыш 34:18, 19).

14. Динәнин дост сечими һансы фаҹиәјә ҝәтириб чыхарды?

 14 Динә Сиһамла растлашанда, чох ҝүман, ҹинси јахынлыг барәсиндә һеч дүшүнмүрдү. Сиһам исә әксәр кәнаниләр кими һәрәкәт етди. Онлар ҹинси еһтираслары ҹошанда истәкләрини дәрһал һәјата кечирирдиләр. Динәнин сон анда мүгавимәт ҝөстәрмәси артыг мәнасыз иди. Сиһам Динәни «апарыб намусуна тохунду». Ҝөрүнүр, о, сонрадан Динәјә вурулуб она үрәкдән бағланды, амма бу, Сиһамын һәрәкәтинә һагг газандырмыр. (Јарадылыш 34:1—4 ајәләрини оху.) Динәјә ҝәлдикдә исә әзаб чәкән тәк о олмады. Онун дост сечими бүтүн аиләсини рүсвај вә ҝөзүкөлҝәли едән һадисәләрә ҝәтириб чыхарды (Јарадылыш 34:7, 25—31; Галатијалылара 6:7, 8).

15, 16. Әсил һикмәти неҹә газанмаг олар? (109-ҹу сәһифәдәки  чәрчивәјә дә бах.)

15 Динәнин алдығы дәрс она чох баһа баша ҝәлди. Јеһованы севиб Она итаәт едәнләр аҹы тәҹрүбә јолу илә дәрс алмаг истәмирләр. Онлар Аллаһа гулаг асыр вә һикмәтли илә  отуруб-дурурлар (Мәсәлләр 13:20а). Онлар «хејрин бүтүн јолларыны» дәрк едәрәк өзләрини артыг проблемләрдән вә ағры-аҹыдан горујурлар (Мәсәлләр 2:6—9; Зәбур 1:1—3).

16 Аллаһын һикмәтини она ҹан атан һәр бир адам ала биләр. Бунун үчүн даима дуа етмәк, Аллаһын Кәламыны вә садиг нөкәрин тәгдим етдији нәшрләри мүнтәзәм өјрәнмәк лазымдыр (Мәтта 24:45; Јагуб 1:5). Һәмчинин тәвазөкар  олуб Мүгәддәс Јазылардакы мәсләһәтләри гәбул етмәк лазымдыр (2 Падшаһлар 22:18, 19). Мисал үчүн, мәсиһи өз үрәјинин хаин вә хатакар олмасы фикри илә разы ола биләр (Әрәмја 17:9). Бәс лазым ҝәләндә, о тәвазөкарлыг ҝөстәриб мәһәббәтлә верилмиш конкрет мәсләһәт вә көмәји гәбул едәҹәк?

17. Аилә һансы вәзијјәтлә үзләшә биләр вә валидејнләр өз ушаглары илә неҹә мүлаһизә јүрүдә биләр?

17 Тәсәввүр едәк ки, ата өз гызыны вә ҝәнҹ мәсиһи оғланы икиликдә ҝәзмәјә бурахмаг истәмир. Гыз дејир: «Ај ата, сән мәнә етибар еләмирсән? Биз пис бир шеј еләмәјәҹәјик!» Чох ҝүман, гыз Јеһованы үрәкдән севир вә пис иш ҝөрмәји һеч ағлына да ҝәтирмир. Амма демәк олармы ки, о, һикмәтлә јеријир вә әхлагсызлыгдан гачыр? Јохса о, ағылсызҹасына өз үрәјинә етибар едир? (Мәсәлләр 28:26). Јәгин ки, белә һалларда һәм атаја, һәм гыза көмәк едәҹәк диҝәр принсипләр јадына дүшүр. (Мәсәлләр 22:3; Мәтта 6:13; 26:41 ајәләринә бах.)

ЈУСИФ ӘХЛАГСЫЗЛЫГДАН ГАЧДЫ

18, 19. Ҝәнҹ Јусифин нөгсансызлығы неҹә сынанмышды вә о, неҹә һәрәкәт етмишди?

18 Динәнин өҝеј гардашы Јусиф Аллаһы севир вә әхлагсызлыгдан гачырды. О, бүтүн ҝәнҹләр үчүн ҝөзәл нүмунәдир (Јарадылыш 30:20—24). Һәлә ушаг икән Јусиф баҹысынын дүшүнҹәсиз һәрәкәтинин нәтиҹәсини өз ҝөзү илә ҝөрмүшдү. Шүбһәсиз, бу аҹы хатирәләр вә Аллаһын мәһәббәтини горумаг истәји Јусифи бир нечә ил сонра Мисирдә әхлагсызлыгдан чәкиндирмишди. Ағасынын арвады «һәр ҝүн» ону әхлагсыз тәклифләрлә јолдан чыхармаг истәјирди. Јусиф гул олдуғу үчүн әризә вериб ишдән чыха билмәзди. Она ҝөрә дә бу вәзијјәтдә о, ағыл вә ҹәсарәтлә һәрәкәт етмәли иди вә белә дә етди. Јусиф һәр дәфә Фитфирин арвадына «јох» дејирди вә ахырда ондан гачды. (Јарадылыш 39:7—12 ајәләрини оху.)

 19 Бир дүшүн: әҝәр Јусиф ҝеҹә-ҝүндүз һәмин гадын вә секс һаггында хәјаллара далсајды, тәмизлијини вә нөгсансызлығыны горуја биләрди? Чох ҝүман ки, јох. Јусиф ҝүнаһа апаран шејләр һаггында фикирләшмир, Јеһова илә мүнасибәтини һәр шејдән үстүн тутурду. Бу, Фитфирин арвадына дедији сөзләриндән јахшы ҝөрүнүр: «Ағам... һәр шеји мәним ихтијарыма вериб, тәк сәндән башга, чүнки сән онун арвадысан. Инди мән неҹә белә бир јаманлыг едиб Аллаһа гаршы ҝүнаһ ишләјә биләрәм?» (Јарадылыш 39:8, 9).

20. Јеһова Јусифлә бағлы һадисәләрин ҝедишатына неҹә мүдахилә етмишди?

20 Аиләсиндән узагда, ҝүнбәҝүн нөгсансызлығы уғрунда мүбаризә апаран Јусифи мүшаһидә едән Јеһованын севинҹини тәсәввүр ет (Мәсәлләр 27:11). Сонрадан Јеһова һадисәләрин ҝедишатыны елә дәјишди ки, Јусиф зиндандан чыхарылыб, Мисирдә баш вәзир олду вә бүтүн өлкәдә әрзаг пајланмасына нәзарәт она һәвалә едилди (Јарадылыш 41:39—49). Зәбур 97:10 ајәсиндәки сөзләр неҹә дә доғрудур: «Еј Јеһованы севәнләр, пислијә нифрәт един, О, садиг бәндәләринин ҹаныны һифз едир, онлары писләрин әлиндән гуртарыр»!

21. Африкада јашајан јенијетмә гардашымыз әхлаги тәмизлијини горумаг үчүн неҹә ҹәсарәт ҝөстәрмишди?

21 Бу ҝүн дә Аллаһын бир чох хидмәтчиси јахшылығы севиб, пислијә нифрәт етдијини ҝөстәрир  (Амус 5:15). Африкада јашајан бир јенијетмә гардашымыз данышыр: «Синфимиздә бир гыз утаныб-чәкинмәдән мәнә әхлагсыз бир тәклиф етди. О деди ки, ријазијјат үзрә јохлама ишиндән она көмәк етсәм, мүгабилиндә мәнимлә јатаҹаг. Мән дәрһал онун тәклифини рәдд етдим. Нөгсансызлығымы горудум, ләјагәтими итирмәдим. Бу, мәним үчүн гызылдан да, ҝүмүшдән дә гијмәтлидир». Ҝүнаһ «мүвәггәти һәзз» ҝәтирир, лакин белә ани нәшәнин ағрысы узунмүддәтли олур (Ибраниләрә 11:25). Белә нәшә Јеһоваја итаәт етмәјин ҝәтирдији әбәди хошбәхтлијин јанында һеч бир шејдир (Мәсәлләр 10:22).

МӘРҺӘМӘТЛИ АЛЛАҺЫН КӨМӘЈИНИ ГӘБУЛ ЕТ

22, 23. а) Ҹидди ҝүнаһ ишләмиш мәсиһинин вәзијјәти нәјә ҝөрә чарәсиз дејил? б) Ҝүнаһ ишләмиш адам һансы јардымы ала биләр?

22 Гејри-камиллик уҹбатындан ҹисмимизин истәкләрини рам етмәк вә Аллаһын дүзҝүн сајдығы ишләри ҝөрмәк үчүн, сөзүн әсил мәнасында, мүбаризә апармаг лазым ҝәлир (Ромалылара 7:21—25). Јеһова бунлары баша дүшүр, «торпаг олдуғумузу унутмур» (Зәбур 103:14). Анҹаг бәзән елә олур ки, мәсиһи чох ҹидди бир ҝүнаһ ишләдир. Бәс буна чарә вар? Әлбәттә, вар! Дүздүр, ола билсин, ҝүнаһкар, Давуд падшаһ кими, өз әкдијинин аҹы бәһрәләрини бичәҹәк. Буна бахмајараг, Аллаһ дәрин пешманчылыг чәкиб ҝүнаһларыны етираф едәнләри бағышламаға һәмишә һазырдыр (Зәбур 86:5; Јагуб 5:16; Мәсәлләр 28:13 ајәсини оху).

23 Үстәлик, Аллаһ мәсиһи јығынҹағына мәһәббәтлә «инсан тимсалында һәдијјәләр» — сәриштәли вә ҹанјандыран јеткин ағсаггаллар бәхш едиб (Ефеслиләрә 4:8, 12; Јагуб 5:14, 15). Онларын мәгсәди ҝүнаһ ишләмиш адама Аллаһла мүнасибәтини бәрпа етмәјә вә ҝүнаһы тәкрарламамаг үчүн дәрракә газанмаға јардым ҝөстәрмәкдир (Мәсәлләр 15:32).

 АҒЫЛ ГАЗАНЫН

24, 25. а) Мәсәлләр 7:6—23 ајәләриндә тәсвир олунан ҝәнҹ ағылсыз олдуғуну неҹә ҝөстәрди? б) Биз ағлы неҹә газана биләрик?

24 Мүгәддәс Китабда ағылсыз вә дәрракә газанан адамлар һаггында бәһс едилир (Мәсәлләр 7:7). Хидмәтдә тәҹрүбәсиз вә руһани ҹәһәтдән һәлә јеткин олмајан адам бәсирәтли дејил, онун дәрракәјә еһтијаҹы вар. Мәсәлләр 7:6—23 ајәләриндә тәсвир олунан ҹаван кими, белә адам асанлыгла ҹидди ҝүнаһ торуна дүшә биләр. Лакин ағыл газанан инсан мүнтәзәм дуа етмәк вә Аллаһын Кәламыны өјрәнмәклә өз дахили варлығыны јохлајыр. О, гејри-камил имканлары чәрчивәсиндә әлиндән ҝәләни едир ки, дүшүнҹә, һисс, истәк вә мәгсәдләри Аллаһа мәгбул олсун. Демәли, о, «өзүнү севир», јәни өзүнү бәладан горујур. Белә адам һәр бир ишдә «уғур тапыр» (Мәсәлләр 19:8).

25 Өзүндән соруш: «Мән Аллаһын нормаларынын дүзҝүнлүјүнә там әминәм? Онлара риајәт етмәјин хошбәхтлик ҝәтирдијинә сидги-үрәкдән инанырам?» (Зәбур 19:7—10; Әшија 48:17, 18). Әҝәр үрәјиндә зәррә гәдәр дә олса, шүбһә варса, ону арадан галдыр. Аллаһын ганунларына мәһәл гојмамағын аҹы нәтиҹәләрини ҝөзүнүн габағына ҝәтир. Бундан әлавә, һәгигәтлә јашајыб зеһнини сағлам дүшүнҹәләрлә — доғру, салеһ, пак, севилмәли, нәҹиб шејләрлә долдурмагла Јеһованын нә гәдәр ҝөзәл олдуғуну дадаҹагсан (Зәбур 34:8; Филиппилиләрә 4:8, 9). Әмин ол ки, буну етдикҹә Аллаһа мәһәббәтин даһа да артаҹаг, Онун севдији шејләри севәҹәк, нифрәт етдији шејләрә нифрәт едәҹәксән. Јусиф дә камил дејилди. Бунунла белә, о, әхлагсызлыгдан гача билмишди. Чүнки илләрлә Јеһованын ону формалашдырмасына јол верир, Аллаһы мәмнун етмәји үрәкдән арзулајырды. Сән дә Јусиф кими ол! (Әшија 64:8).

26. Нөвбәти фәсилләрдә һансы мүһүм мөвзу мүзакирә едиләҹәк?

26 Јарадан Аллаһ ҹинсијјәт органларыны әјләнҹә үчүн  јох, дүнјаја ушаг ҝәтирмәк вә һәјат јолдашы илә јахынлыгдан һәзз алмаг үчүн јарадыб (Мәсәлләр 5:18). Аллаһын никаһа мүнасибәти нөвбәти ики фәсилдә мүзакирә олунаҹаг.

^ абз. 4 Ҝөрүнүр, «Сајлар» китабындакы 24 000 адамын сырасына Јеһованын шәхсән ҹәзаландырдығы адамлардан әлавә, һакимләр тәрәфиндән едам олунмуш 1000 нәфәрә јахын халгын бүтүн рәһбәрләри дә дахилдир (Сајлар 25:4, 5).

^ абз. 7 Натәмизлик вә азғын давраныш ифадәләринин мәнасы Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2006-ҹы ил 15 ијул сајынын «Охуҹуларын суаллары» рубрикасында (рус.) мүзакирә олунур.

^ абз. 9 Бурада истифадә олунан «порнографија» сөзү ҹинси еһтирас ојадан еротик шәкилләрә, еротик мөвзуларда аудио јазыја, јахуд бу мөвзуда телефон васитәсилә апарылан ҹанлы сөһбәтләрә аиддир. Порнографија адамын еротик позада чәкилмиш шәклиндән тутмуш ики вә ја даһа чох инсанын иштиракы илә ҹинси әлагәнин ән ијрәнҹ нөвләрини нүмајиш етдирән сәһнәләр формасында ола биләр.

^ абз. 9 Мастурбасија мөвзусу «Әлавәләр» бөлмәсинин 218 вә 219-ҹу сәһифәсиндә мүзакирә едилир.