Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 14

Һәр саһәдә дүрүст ол

Һәр саһәдә дүрүст ол

«Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (ИБРАНИЛӘРӘ 13:18).

1, 2. Јеһова дүрүст олмаға чалышдығымызы ҝөрәндә нә үчүн севинир? Нүмунә ҝәтир.

АНА балаҹа оғлу илә базарлыг едиб супермаркетдән чыхыр. Бирдән ушаг, санки, јериндә гурујуб галыр. О, әлиндә мағазадан ҝөтүрдүјү ојунҹағы тутуб. Ушағын јадындан чыхыб ки, ја ојунҹағы јеринә гојсун, ја да анасындан ону алмағы хаһиш етсин. Ушаг һөнкүр-һөнкүр ағламаға башлајыр. Анасы ону сакитләшдирир вә онлар ҝери гајыдырлар. Ушаг сатыҹылардан үзр истәјиб ојунҹағы гајтарыр. Ананын үрәји гүрурдан даға дөнүр. Нијә?

2 Өвлад дүрүстлүјүн ваҹиблијини баша дүшәндә валидејн чох севинир. Ејни шеји «һагг Аллаһы» сәмави Атамыз һаггында да демәк олар (Зәбур 31:5). О, бизим руһән јеткинләшмәјимизи вә дүрүстлүјә ҹан атдығымызы ҝөрәндә чох севинир. Биз Ону һәмишә севиндирмәк вә мәһәббәтини горујуб-сахламаг истәдијимиз үчүн һәвари Булусун сөзләринә гошулуруг: «[Биз] һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Ибраниләрә 13:18). Ҝәлин бахаг һәјатымызын дөрд әсас саһәсиндә неҹә дүрүст ола биләрик. Мәһз бу саһәләрдә дүрүст олмаг чох вахт чәтин олур. Сонра исә дүрүстлүјүн ҝәтирдији фајдалары мүзакирә едәҹәјик.

ӨЗҮМҮЗЛӘ ДҮРҮСТЛҮК

3—5. а) Аллаһын Кәламы бизә өзүмүзү алдатмагла бағлы һансы хәбәрдарлығы верир? б) Биз нәјин сајәсиндә өзүмүзлә дүрүст ола биләрик?

3 Ән чәтини өзүмүзлә дүрүст олмагдыр. Биз, гејри-камил  инсанлар чох асанлыгла өзүмүзү алдадырыг. Мәсәлән, Иса Лаодикија шәһәриндәки мәсиһиләрә демишди ки, онлар варлы олдугларыны дүшүнәрәк өзләрини алдадырлар, әслиндә исә руһани ҹәһәтдән јохсул, кор вә чылпагдырлар. Онларын вәзијјәти неҹә дә аҹынаҹаглы иди! (Вәһј 3:17). Өзләрини алдатмагла онлар вәзијјәтләрини даһа да ағырлашдырырдылар.

4 Шаҝирд Јагубун да сөзләрини јада сала биләрик: «Әҝәр кимсә диндар олдуғуну дүшүнүр, амма дилини ҹиловламырса, о, өз-өзүнү алдадыр вә онун диндарлығы бошдур» (Јагуб 1:26). Әҝәр биз фикирләширик ки, дилимизи ҹиловламасаг да, Јеһоваја мәгбул тәрздә ибадәт едә биләрик, онда өзүмүзү алдадырыг. Белә һалда хидмәтимиз бош, тамамилә мәнасыз олаҹаг. Өзүмүзү белә тәһлүкәдән неҹә горуја биләрик?

5 Јагуб бу ајәнин контекстиндә Аллаһын Кәламындакы һәгигәти ҝүзҝүјә бәнзәдир. О, Аллаһын камил ганунуна диггәтлә бахмағы вә лазыми дәјишикликләр етмәји мәсләһәт ҝөрүр. (Јагуб 1:23—25 ајәләрини оху.) Мүгәддәс Китаб бизә өзүмүзлә дүрүст олмаға вә јахшыја доғру дәјишмәк үчүн нәләрин лазым олдуғуну ҝөрмәјә көмәк едир (Мәрсијәләр 3:40; Һәггај 1:5). Биз һәмчинин Јеһовадан хаһиш едә биләрик ки, бизи јохласын, ҹидди нөгсанларымызы ҝөрмәјә вә онлары етираф едиб дүзәлтмәјә көмәк етсин (Зәбур 139:23, 24). Надүрүстлүк чох пис хасијјәтдир, биз она сәмави Атамызын ҝөзү илә бахмалыјыг. Мәсәлләр 3:32 ајәсиндә дејилир: «Јеһова фитнәкардан икраһ едәр, амма салеһ адамла достлуг едәр». Јеһова бизә һәр шејә, о ҹүмләдән өзүмүзә Онун ҝөзү илә бахмаға көмәк  едә биләр. Унутма, Булус демишди: «Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик». Биз һәлә камил дејилик, лакин дүрүстлүјү үрәкдән арзулајыр вә вар ҝүҹүмүзлә буна чалышырыг.

АИЛӘДӘ ДҮРҮСТЛҮК

Дүрүстлүк бизә ҝизли ҝүнаһдан чәкинмәјә көмәк едәҹәк

6. Әрлә арвад бир–бирилә нә үчүн дүрүст олмалыдыр вә бу, онлары нәдән горујур?

6 Дүрүстлүк мәсиһи аиләсинин сәҹијјәви хүсусијјәти олмалыдыр. Буна ҝөрә дә әр-арвад бир-бирилә сәмими вә дүрүст олмалыдырлар. Мәсиһи никаһында натәмиз вә зәрәрли ишләрә, мәсәлән башгасы илә ешгбазлыға, Интернет васитәсилә ҝизли танышлыглара, һәмчинин порнографијаја јер јохдур! Бәзи евли мәсиһиләр һәјат јолдашларындан ҝизли белә ишләрә јол вермишләр. Бу, надүрүстлүкдүр. Ҝөр сәдагәтли падшаһ Давуд нә јазыр: «Јаланчыларла отуруб-дурмурам, ич үзүнү ҝизләдәнләрә гајнајыб-гарышмырам» (Зәбур 26:4). Һеч вахт сәни икиүзлүлүјә тәһрик едәҹәк ишләр ҝөрмә!

7, 8. Һансы нүмунәләр ушаглара дүрүстлүјүн ваҹиблијини баша дүшмәкдә көмәк едә биләр?

7 Мүдрик валидејнләр ушагларына дүрүстлүјүн ваҹиблијини Мүгәддәс Китабдакы нүмунәләр васитәсилә ашылајырлар. Надүрүст инсанларын сырасында оғурладығы әшјалары ҝизләтмиш Аханы; мәнфәәтиндән өтрү јалан данышмыш Гиһазини; һәмчинин оғурлуг вә јалана гуршанмыш, нәтиҹәдә Исаны сатмыш Јәһуданы ҝөстәрмәк олар (Јушә 6:17—19; 7:11—25; 2 Падшаһлар 5:14—16, 20—27; Мәтта 26:14, 15; Јәһја 12:6).

8 Јахшы нүмунәләр сырасында Јагубу, Ифтаһы вә онун гызыны, һәмчинин Исаны ҝөстәрмәк олар. Оғланлары өз чувалларындан  пул тапанда Јагуб бир анлашылмазлыг баш вердијини дүшүнүб онлары пулу гајтармаға тәшвиг етмишди; Ифтаһ әһдиндән дөнмәмиш, гызы да өзүнү инкар едиб атасынын әһдини јеринә јетирмишди; Иса пејғәмбәрлији јеринә јетирмәк вә достларыны мүдафиә етмәк үчүн ҹәсарәтлә өзүнү гәзәбли күтләнин габағына вермишди (Јарадылыш 43:12; Һакимләр 11:30—40; Јәһја 18:3—11). Ҝәтирилмиш бу нүмунәләр валидејнләрә Аллаһын Кәламынын нә гәдәр зәнҝин олдуғуну ҝөстәрәҹәк вә ушагларына дүрүстлүјү севмәји вә гијмәтләндирмәји ашыламаға көмәк едәҹәк.

9. Ушағына дүрүстлүјү өз нүмунәси илә өјрәтмәк истәјән валидејн нәдән чәкинмәлидир вә бу, нә үчүн ваҹибдир?

9 Бу, валидејнләрин дә үзәринә бөјүк мәсулијјәт гојур. Һәвари Булус сорушурду: «Елә исә башгаларыны өјрәдә-өјрәдә нә үчүн өзүнү өјрәтмирсән? “Оғурлама” дејә тәблиғ едиб нијә өзүн оғурлуг едирсән?» (Ромалылара 2:21). Бәзи валидејнләр ушагларына дүзҝүнлүк һаггында данышыб өзләри бунун әксинә һәрәкәт етмәклә онлары чаш-баш гојурлар. Белә ки, валидејнләр мүхтәлиф бәһанәләрлә, мәсәлән, «әши, бурада нә вар ки, һамы ҝөтүрүр» вә ја «сөздүр, дедим дә» ифадәләрилә хырда оғурлуға вә јалана бәраәт газандырырлар. Амма әслиндә әшјанын дәјәриндән асылы олмајараг, оғурлуг елә оғурлугдур. Јаланын да балаҹасы-бөјүјү олмур *. (Лука 16:10 ајәсини оху.) Ушаглар икиүзлүлүјү тез тутурлар, белә давраныш онлара ҝүҹлү зәрәр вура биләр (Ефеслиләрә 6:4). Лакин дүрүстлүјү өз валидејнләринин давранышындан өјрәнмиш ушаг бу надүрүст дүнјада Јеһованы өмрү боју шәрәфләндирәҹәк (Мәсәлләр 22:6).

 ЈЫҒЫНҸАГДА ДҮРҮСТЛҮК

10. Һәмиманлыларымызла үнсијјәтә ҝәлдикдә биз һансы хәбәрдарлыглары јадда сахламалыјыг?

10 Һәмиманлыларла үнсијјәт дүрүстлүјүн инкишафы үчүн ҝениш имканлар верир. 12-ҹи фәсилдән өјрәндик ки, биз нитг бәхшишиндән, хүсусән руһани баҹы-гардашларымызла үнсијјәтдә еһтијатла истифадә етмәлијик. Ади сөһбәт бөјүјүб асанлыгла гејбәтә вә һәтта бөһтана чеврилә биләр! Доғрулуғуна әмин олмадығымыз бир һадисәни данышырыгса, биз јаланын јајылмасына гуллуг едирик. Даһа јахшы олар ки, дилимизә нәзарәт едәк (Мәсәлләр 10:19). Диҝәр тәрәфдән, доғрулуғуна әмин олдуғумуз шеји дә һамыја јајмаға дәјмәз. Мәсәлән, ола билсин, бу ишин бизә аидијјәти јохдур, јахуд да буну јајмагла о инсана мәһәббәт ҝөстәрмирик (1 Салоникилиләрә 4:11). Бәзиләри елә дүшүнүр ки, әҝәр һаглыдырларса, демәк кобуд даныша биләрләр. Лакин бизим сөзләримиз үрәкачан вә хејирхаһ олмалыдыр. (Колослулара 4:6 ајәсини оху.)

11, 12. а) Ҹидди ҝүнаһла мәшғул оланлардан бәзиләри проблеми һансы јолларла даһа да мүрәккәбләшдирирләр? б) Шејтан ҹидди ҝүнаһларла бағлы һансы јаланлары ујдурур вә биз онлара ујмамаг үчүн нә едә биләрик? ҹ) Јеһованын тәшкилатына гаршы дүрүст олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

11 Јығынҹагда, әләлхүсус мәсул гардашларла дүрүст  олмаг лазымдыр. Ҹидди ҝүнаһ јолуна дүшмүш бәзи мәсиһиләр ҝүнаһларыны ҝизләтмәк вә ағсаггалларын суалларына јанлыш ҹаваб вермәклә проблеми даһа да мүрәккәбләшдирирләр. Белә адамлар икили һәјат сүрмәјә башлајыр, өзләрини елә апарырлар ки, ҝуја Јеһоваја хидмәт едирләр, амма ҹидди ҝүнаһ јолундан дөнмүрләр. Әслиндә, бу јол инсанын һәјатыны башдан-ајаға јалана чевирир (Зәбур 12:2). Диҝәрләри ағсаггаллара һәгигәти там сөјләмир, мүһүм фактлары ҝизләдирләр (Һәвариләрин ишләри 5:1—11). Белә надүрүстлүк Шејтанын ујдурдуғу јаланлара алданмагдан әмәлә ҝәлир. (164 вә 165-ҹи сәһифәдәки « Ҹидди ҝүнаһларла бағлы Шејтанын ујдурдуғу јаланлар» адлы чәрчивәјә бах.)

12 Јеһованын тәшкилатына гаршы дүрүстлүјүмүз һәмчинин сәнәд долдуранда да ҝөрүнмәлидир. Мисал үчүн, тәблиғ хидмәти илә әлагәдар һесабат верәркән биз фактлары сахталашдырмамалыјыг. Ејнилә, хидмәтдә шәрәфли имтијаз алмаг үчүн анкет долдуранда биз һеч вахт сәһһәтимиз вә диҝәр шејләр барәсиндә јанлыш мәлумат вермәмәлијик. (Мәсәлләр 6:16—19 ајәләрини оху.)

13. Һәмиманлыларымызла ишҝүзар әлагәләрдә неҹә дүрүст ола биләрик?

13 Биз һәмиманлыларымызла ишҝүзар мәсәләләрдә дә дүрүст олмалыјыг. Бәзән мәсиһиләр бир јердә ишләјирләр. Лакин ишҝүзар әлагәләр ибадәт евиндән вә тәблиғ хидмәтиндән хариҹдә олмалыдыр. Ола билсин, мәсиһиләрдән бири мүдир, о бириси ишчидир. Һәмиманлыларыны ишә ҝөтүрмүш мүдир, онларла дүрүст давранмалы, разылашдырылмыш мәбләғдә маашларыны вә ганунда нәзәрдә тутулмуш мүкафатлары вахтлы-вахтында вермәлидир (1 Тимутијә 5:18; Јагуб 5:1—4). Ишчиләр дә вәзифәләрини виҹданла јеринә јетирмәли, иш вахтындан оғурламамалыдырлар (2 Салоникилиләрә 3:10). Мүдир һәмиманлымыз олдуғу үчүн дүшүнмәјәҹәјик ки, о, бизә хүсуси рәфтар ҝөстәрмәјә, ишдән тез-тез  бурахмаға, әлавә имтијаз вә ҝүзәштләр вермәјә борҹлудур (Ефеслиләрә 6:5—8).

14. Ишҝүзар әлагәләр гуран мәсиһиләр һансы принсипә риајәт етмәлидирләр вә нә үчүн?

14 Белә дә ола биләр ки, мәсиһиләр бирҝә иш гурур, капитал гојур вә ја борҹ ҝөтүрүр. Белә һаллар үчүн Мүгәддәс Китабда чох мүһүм вә фајдалы принсип вар: һәр шеји сәнәдләшдирмәк лазымдыр! Мәсәлән, Әрәмја пејғәмбәр торпаг саһәси аланда сөвдәни шаһидләрин иштиракы илә ики нүсхәдә сәнәдләшдирди вә сонра онлары ҝәләҹәк истифадә үчүн етибарлы јерә гојду. (Әрәмја 32:9—12; Јарадылыш 23:16—20 ајәләринә дә бах.) Бу ҝүн дә мәсиһиләр ишҝүзар әлагә гуранда һәр шеји хырдалыгларына гәдәр сәлигәли формада, шаһидләрин иштиракы илә сәнәдләшдирмәлидирләр. Бу, о демәк дејил ки, мәсиһиләр бир-биринә етибар етмирләр. Әксинә, бунунла бир чох анлашылмазлығын, пешманчылығын, һәтта гардашлар арасында мүнагишәјә ҝәтириб чыхара билән наразылыгларын гаршысы алыныр. Бир-бирилә ишҝүзар әлагә гуран мәсиһиләр јадда сахламалыдырлар ки, һеч бир ишҝүзар мәсәләјә ҝөрә јығынҹагдакы бирлији вә сүлһү тәһлүкә алтына гојмаға дәјмәз * (1 Коринфлиләрә 6:1—8).

ДҮНЈА ИЛӘ ӘЛАГӘЛӘРДӘ ДҮРҮСТЛҮК

15. Јеһова ишдә надүрүстлүјә неҹә бахыр вә мәсиһиләр дүнјада ади һал алмыш әмәлләрдән неҹә чәкинирләр?

15 Мәсиһинин дүрүстлүјү јалныз јығынҹагла мәһдудлашмыр. Булус дејирди: «Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Ибраниләрә 13:18). Јараданымыз дүнјәви ишлә бағлы мәсәләләрдә дә дүрүст олмағымызы чох истәјир. Тәкҹә «Мәсәлләр» китабында әјри тәрәзи дөнә-дөнә писләнир (Мәсәлләр  11:1; 20:10, 23). Кечмишдә һәм малы, һәм дә онун пулуну чәкмәк үчүн тәрәзидән вә чәкидән истифадә едилирди. Надүрүст таҹирләр мүштәриләрини алдатмаг үчүн ики ҹүр чәки вә әјри тәрәзи ишләдирдиләр *. Јеһова белә шејләрә нифрәт едир! Онун мәһәббәтиндән ајрылмамаг үчүн биз ишимиздә һәр ҹүр надүрүстлүјү рәдд едирик.

16, 17. Надүрүстлүк бу дүнјада нә дәрәҹәдә ҝениш јајылыб вә һәгиги мәсиһиләр нәјә әзмлидирләр?

16 Шејтан бу дүнјанын һөкмдары олдуғундан биз баш алыб ҝедән надүрүстлүјә тәәҹҹүбләнмирик. Биз һәр ҝүн надүрүст иш ҝөрмәк сынағы илә үз-үзә дуруруг. Чох вахт адамлар ишә дүзәлмәк үчүн өзләри һаггында јазылы мәлумат верәндә иш тәҹрүбәсини, габилијјәтини шиширдир вә ја сахталашдырырлар. Һәмчинин мүһаҹирәт, верҝи, сығорта кими сәнәдләри долдураркән истәдикләринә наил олмаг үчүн јанлыш мәлумат верирләр. Бир чох шаҝирд вә тәләбәләр имтаһанларда шпаргалкалардан истифадә едир, курс иши вә ја мәрузә јазанда Интернетдән һазыр мөвзулары көчүрүб өз иши кими тәгдим едирләр. Бәзиләри ишләрини һәлл етмәк үчүн тамаһкар мәмурлара рүшвәт верирләр. «Худбин, пулпәрәст,.. јахшылығын дүшмәни» олан адамларла долу дүнјадан даһа нә ҝөзләмәк олар?! (2 Тимутијә 3:1—5).

17 Һәгиги мәсиһиләр бу әмәлләрдә иштирак етмәмәк әзминдәдирләр. Бәс дүрүст олмаг нә үчүн чәтиндир? Бәзән адама елә ҝәлир ки, бу дүнјада јалныз надүрүст адамларын иши ҝәтирир, онлар һәтта ирәли ҝедирләр (Зәбур 73:1—8). Мәсиһиләр исә «һәр саһәдә» дүрүст олмаг истәдикләри үчүн, ола биләр, мадди ҹәһәтдән корлуг чәксинләр. Бәс бүтүн  бунлара дөзмәјә дәјәр? Әлбәттә! Ахы нијә? Дүрүст адамлары һансы мүкафатлар ҝөзләјир?

ДҮРҮСТЛҮЈҮН ҜӘТИРДИЈИ МҮКАФАТ

18. Нә үчүн дүрүст адамлара јүксәк гијмәт верилир?

18 Дүнјада дүрүст, етибарлы адамын газандығы тәмиз ад кими гијмәтли шеј аз тапылар. (167-ҹи сәһифәдәки « Мән нә дәрәҹәдә дүрүст адамам?» адлы чәрчивәјә бах.) Ону да бил ки, бу ады һәр бир инсан газана биләр! Тәмиз ад адамын истедадындан, вар-дөвләтиндән, хариҹи ҝөркәминдән, тәрбијәсиндән вә ја диҝәр амилләрдән асылы дејил. Һејиф ки, чохлары бу хәзинәјә саһиб олмаг барәсиндә һеч дүшүнмүрләр. Буна ҝөрә дә тәмиз ада надир һалларда раст ҝәлинир (Микә 7:2). Бәзиләри дүрүстлүјү лаға гојсалар да, диҝәрләри сәнин дүрүстлүјүнү гијмәтләндирәҹәк, сән онларын етибарыны вә һөрмәтини газанаҹагсан. Јеһованын Шаһидләриндән бир чоху белә гәнаәтә ҝәлибләр ки, дүрүстлүјүн онлара мадди ҹәһәтдән дә фајдасы вар. Чох вахт надүрүстлүк едәнләр ишдән чыхарылдығы һалда Јеһованын Шаһидләри өз јерләриндә галмыш вә ја дүрүст ишчи ахтарыланда онлары ишә ҝөтүрмүшләр.

19. Дүрүст һәјат тәрзи виҹданымыза вә Јеһова илә мүнасибәтимизә неҹә тәсир ҝөстәрир?

19 Сәнинлә белә шеј баш вермәсә дә, дүрүст олдуғун үчүн һәмишә хејир тапаҹагсан. Сәнин виҹданын тәмиз олаҹаг. Булус јазмышды: «Виҹданымызын тәмиз олдуғуна әминик» (Ибраниләрә 13:18). Бундан әлавә сәнин дүрүстлүјүнү бизи севән сәмави Атамыз һәмишә ҝөрүр. Јеһова дүрүст инсанлары севир. (Зәбур 15:1, 2; Мәсәлләр 22:1 ајәләрини оху.) Бәли, дүрүстлүк сәнә Аллаһын мәһәббәтини горумаға көмәк едәҹәк. Бундан да бөјүк мүкафат ола биләр?! Нөвбәти фәсилдә Јеһованын ишә мүнасибәтини мүзакирә едәҹәјик.

^ абз. 9 Башгаларына зәрәр вурмаг мәгсәдилә сөјләнилән ағ, гәрәзли јалана јығынҹагда јер јохдур. Белә иш ҝөрән адамлара гаршы интизам комитәси тәрәфиндән өлчү ҝөтүрүлә биләр.

^ абз. 14 Ишҝүзар мүнасибәтләрдә чәтинлик јарананда нә етмәк лазымдыр? Бу мөвзу «Әлавәләр» бөлмәсинин 222 вә 223-ҹү сәһифәсиндә мүзакирә едилир.

^ абз. 15 Онлар мал аланда бир ҹүр, сатанда исә диҝәр чәкидән истифадә едирдиләр вә икитәрәфли газанҹ ҝөтүрүрдүләр. Алыш-вериш заманы онлар һәм дә бир ҝөзү диҝәриндән ағыр вә ја узун тәрәзидән истифадә едиб мүштәриләри алдадырдылар.