Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӘЛАВӘЛӘР

Јығынҹагдан кәнар едилмиш адамла неҹә рәфтар етмәли?

Јығынҹагдан кәнар едилмиш адамла неҹә рәфтар етмәли?

Дүнјада аз шеј тапылар ки, ҝүнаһ ишләдиб төвбә етмәјән гоһумун вә ја јахын достун јығынҹагдан кәнар едилмәсинин ҝәтирдији ағры илә мүгајисәјә ҝәлсин. Бу мәсәлә илә әлагәдар Мүгәддәс Китабын вердији ҝөстәришләрә неҹә әмәл етмәјимиз Аллаһа мәһәббәтин вә тәсис етдији гурулуша сәдагәтимизин дәринлијини бүрузә верир *. Бу мөвзујла бағлы бир нечә суалы нәзәрдән кечирәк.

Јығынҹагдан кәнар едилмиш адамла неҹә рәфтар етмәлијик? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Инди исә сизә јазырам ки, өзүнү гардаш адландырыб әхлагсызлыг едән, аҹҝөз, бүтпәрәст, ички дүшкүнү олан, тәһгирамиз данышан вә ја сојғунчулуг едәнлә даһа отуруб-дурмајасыныз, беләси илә һәтта бир сүфрәјә дә әјләшмәјәсиниз» (1 Коринфлиләрә 5:11). Мәсиһин тәлимләринә риајәт етмәјән адама гаршы мүнасибәт һаггында охујуруг: «Ону евинизә бурахмајын вә саламламајын. Чүнки ону саламлајан онун пис әмәлләринә шәрик олур» (2 Јәһја 9—11). Биз јығынҹагдан кәнар едилмиш инсанларла нә руһани, нә дә башга шејләр барәсиндә бир кәлмә дә кәсмирик. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1982-ҹи ил 1 март сајынын 17-ҹи сәһифәсиндә (рус.) дејилмишди: «Ади “салам” сөһбәтә, һәтта достлуға апаран илк аддым ола биләр. Мәҝәр јығынҹагдан кәнар едилмиш адама гаршы илк аддымы атмаг истәјәрдин?»

Бу мәсәләјә бу гәдәр ҹидди јанашмаг нәјә лазымдыр? Бунун бир нечә сәбәби вар. Биринҹиси, бунунла Аллаһа вә Онун Кәламына сәдагәтимизи ҝөстәририк. Биз Јеһоваја јалныз асан мәсәләләрдә дејил, чәтин һалларда да итаәт едирик. Аллаһа мәһәббәт бизи Онун бүтүн әмрләринә итаәтли олмаға тәшвиг едир. Биз Јеһованын меһрибан вә әдаләтли Аллаһ олдуғуну, ганунларынын бизә хејир ҝәтирдијини баша дүшүрүк (Әшија 48:17;  1 Јәһја 5:3). Икинҹиси, ҝүнаһ ишләдиб төвбә етмәјән адамла үнсијјәти кәсмәк һәм бизи, һәм дә бүтүн јығынҹағы руһани вә әхлаги позғунлугдан һифз едир, јығынҹағын тәмиз адыны горујур (1 Коринфлиләрә 5:6, 7). Үчүнҹүсү, Мүгәддәс Китаб принсипләринә ҹидди әмәл етмәјимизин јығынҹагдан кәнар едилмиш адама да фајдасы вар. Бу вахтадәк о, ағсаггалларын көмәјини гәбул етмәмишдир, лакин биз интизам комитәсинин гәрарыны дәстәкләмәклә онун гәлбинә јол тапа биләрик. Севдији инсанларла үнсијјәт етмәк имканындан мәһрум олмасы онун ағлыны башына ҝәтирә биләр. О, ҝүнаһынын ағырлығыны баша дүшүб Јеһоваја тәрәф дөнмәк үчүн лазыми аддымлар атмаг гәрарына ҝәлә биләр (Лука 15:17).

Јығынҹагдан кәнар едилән адам гоһумумуздурса, онда неҹә? Белә вәзијјәтдә Аллаһын ганунларына садиг галыб-галмајаҹағымыз бәрк сынаныр. Јығынҹагдан кәнар едилмиш гоһумла неҹә рәфтар етмәлијик? Бурада бүтүн һаллары нәзәрдән кечирмәк мүмкүн олмадығы үчүн икисини арашдыраг.

Бәзи һалларда јығынҹагдан кәнар едилмиш аилә үзвү сизинлә бир евдә јашаја биләр. Лакин онун јығынҹагдан кәнар едилмәсилә гоһумлуғунуз позулмур. Бир евдә јашадығыныздан ҝүндәлик мәишәтинизлә бағлы ишләри бирҝә ҝөрә биләрсиниз. Лакин о, өз һәрәкәти илә араныздакы руһани телләри кәсиб. Буна ҝөрә дә аиләнин Јеһоваја садиг үзвләри онунла бирликдә руһани ишләрдә иштирак етмәјәҹәкләр. Мәсәлән, ону аиләви ибадәтә дәвәт етмәјәҹәкләр. Анҹаг јығынҹагдан кәнар едилмиш адам һәдди-бүлуға чатмамыш ушагдырса, валидејнләри она тәлим-тәрбијә вермәјә давам етмәлидирләр. Буна ҝөрә дә валидејн онунла Мүгәддәс Китабы өјрәнә биләр * (Мәсәлләр 6:20—22; 29:17).

Диҝәр һалда, ола билсин ки, јығынҹагдан кәнар едилмиш гоһумунуз аиләнизин үзвү дејил вә сизинлә бир евдә јашамыр. Бир  гоһум кими һәрдән аилә мәсәләләри һаггында онунла сөһбәт етмәк зәрурәти јарана биләр. Чалыш белә һаллар мүмкүн гәдәр аз олсун. Садиг мәсиһиләр јығынҹагдан кәнар едилмиш вә бир евдә јашамадыглары гоһумлары илә үнсијјәт етмәјә бәһанә ахтармырлар. Әксинә, Јеһоваја вә Онун тәшкилатына садиг галдыглары үчүн онлар Мүгәддәс Китабын јығынҹагдан кәнар едилмиш адамлара аид ҝөстәришләрини дәстәкләјирләр. Онларын Јеһоваја мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк тутдуглары мөвге тәгсиркарын өз хејринәдир, белә етмәклә онун бу ҹәза тәдбириндән фајдаланмасына көмәк едә биләрләр * (Ибраниләрә 12:11).

^ абз. 3 Бу мөвзујла бағлы Мүгәддәс Китабдакы принсипләр ејнилә јығынҹагдан имтина едәнләрә дә аиддир.

^ абз. 7 Јығынҹагдан кәнар едилмиш һәдди-бүлуға чатмамыш ушаглара гаршы мүнасибәт барәсиндә әтрафлы мәлуматы «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2001-ҹи ил 1 декабр сајынын 27 вә 28-ҹи сәһифәсиндә вә 1989-ҹу ил 15 сентјабр сајынын 16 вә 17-ҹи сәһифәсиндә (рус.) тапа биләрсиниз.

^ абз. 8 Јығынҹагдан кәнар едилмиш гоһумлара гаршы мүнасибәт барәсиндә әтрафлы мәлуматы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1988-ҹи ил 15 сентјабр сајынын 18—23 сәһифәләриндә (рус.) вә 1982-ҹи ил 1 март сајынын 18—23 сәһифәләриндә (рус.) тапа биләрсиниз.