Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Јеһованы севән әзиз баҹы-гардашларымыз!

Иса Мәсиһ демишди: «Сиз һәгигәти дәрк едәҹәксиниз вә һәгигәт сизи азад едәҹәк» (Јәһја 8:32). Неҹә дә руһландырыҹы сөзләрдир! Бәли, һәтта јаланын түғјан етдији бу «ахырзаманда» белә, һәгигәти өјрәнмәк мүмкүндүр (2 Тимутијә 3:1). Аллаһын Кәламында ачыгланан һәгигәтлә илк танышлығын јадындадыр? О анлар неҹә дә унудулмаздыр!

Дәгиг билији мәнимсәмәк вә ону мүнтәзәм сурәтдә инсанлара чатдырмаг ваҹибдир, амма өзүмүз дә бу билијә ујғун јашамалыјыг. Бунун үчүн биз Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмамалыјыг. Бу нә демәкдир? Бу суалын ҹавабыны Исанын өз өлүмүндән габагкы ҝеҹә садиг һәвариләринә сөјләдији сөзләрдә тапырыг: «Мән Атамын әмрләрини јеринә јетирәрәк Онун мәнә олан мәһәббәтини горудуғум кими, сиз дә әмрләрими јеринә јетирсәниз, мәним сизә олан мәһәббәтими горујуб-сахлајаҹагсыныз» (Јәһја 15:10).

Диггәт јетирдинизсә, Иса Атасынын әмрләрини јеринә јетирмәклә Онун мәһәббәтини горујуб-сахлајырды. Ејни шеј бу ҝүн бизә дә аиддир. Аллаһын мәһәббәтини горујуб-сахламаг үчүн биз ҝүнбәҝүн һәгигәтә ујғун јашамалыјыг. Һәмин о ҝеҹә Иса демишди: «Мадам ки бунлары билирсиниз, әмәл един, онда хошбәхт олаҹагсыныз» (Јәһја 13:17).

Биз сәмими гәлбдән үмид едирик ки, бу китаб сәнә һәгигәтә ујғун јашамаға вә әбәди һәјаты ҝөзләјәркән Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмамаға көмәк едәҹәк (Јәһуда 21).

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы