«Һәр ҹүр инсана һөрмәт един» (1 БУТРУС 2:17).

1, 2. а) Үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт ҝөстәрмәк мәсәләсинә ҝәлдикдә һансы чәтинликлә үзләширик? б) Бу фәсилдә һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

БАЛАҸА ушаға хошламадығы бир иши тапшыранда үз-ҝөзүнү неҹә туршутдуғуну һеч мүшаһидә етмисән? Онун дахилиндә ҝедән мүбаризә үзүндән ачыг-ајдын охунур. Ушаг валидејнин сәсини ешидир вә баша дүшүр ки, она гулаг асмалыдыр. Амма буну етмәк истәмир. Һәрдән биз дә бу ушаг кими өзүмүзлә мүбаризә апармалы олуруг.

2 Үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт бәсләмәк һәмишә асан олмур. Сән дә белә чәтинлик чәкирсән? Әҝәр беләдирсә, нараһат олма, сән тәк дејилсән. Индики зәманәдә һөрмәт гијмәтдән дүшүб. Бунунла белә, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, биз үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт бәсләмәлијик (Мәсәлләр 24:21). Аллаһын мәһәббәтини горумаг истәјириксә, бу, хүсусилә ваҹибдир. Бунунла әлагәдар ортаја бир нечә суал чыхыр: үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт бәсләмәк нәјә ҝөрә чәтиндир? Јеһова буну нә үчүн тәләб едир вә бу тәләби јеринә јетирмәјә бизә нә көмәк едәҹәк? Бәс бу һөрмәти неҹә ҝөстәрә биләрик?

ҺӨРМӘТ ҜӨСТӘРМӘК НИЈӘ ЧӘТИНДИР?

3, 4. Ҝүнаһ вә гејри-камиллик неҹә башлады вә нәјә ҝөрә гејри-камиллик сәлаһијјәт саһибләринә һөрмәт бәсләмәкдә бизә чәтинлик јарадыр?

3 Ҝәл үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт ҝөстәрмәји чәтинләшдирән ики сәбәби арашдыраг. Биринҹиси, биз гејри-камиллик;  икинҹиси, сәлаһијјәтли адамлар да гејри-камилдирләр. Ҝүнаһ вә гејри-камиллијин көкү Әдән бағына, Адәмлә Һәвванын Аллаһын һакимијјәтинә гаршы үсјан галдырдыглары вахта ҝедиб чыхыр. Демәли, ҝүнаһ үсјандан башлајыб. Бөјүјүн үзүнә ағ олмаг о вахтдан инсанларын илијинә ишләјиб (Јарадылыш 2:15—17; 3:1—7; Зәбур 51:5; Ромалылара 5:12).

4 Гејри-камиллик уҹбатындан чохумузда тәкәббүр өзүнү асанлыгла бүрузә верир. Тәвазөкарлыг исә әксинә чох надир кејфијјәтдир, ону јетишдирмәк вә горујуб-сахламаг үчүн чох чалышмаг лазымдыр. Һәтта узун илләр Аллаһа сәдагәтлә хидмәт етдикдән сонра да дикбашлығын вә тәкәббүрүн бадына ҝедә биләрик. Мисал үчүн, Гарунун нүмунәсинә бахаг. О, Јеһованын халгы илә бирликдә бир чох чәтинликләрә сәдагәтлә синә ҝәрмишди, лакин сонрадан даһа чох сәлаһијјәт алмаг истәди вә утанмадан о дөврүн ән һәлим инсаны олан Мусаја гаршы чыхды (Сајлар 12:3; 16:1—3). Үзијјә падшаһ да тәкәббүрлә Јеһованын мәбәдинә ҝириб, јалныз каһинләрә һәвалә едилмиш мүгәддәс ајини иҹра етмәк фикринә дүшдү (2 Салнамәләр 26:16—21). Дикбашлыг бу адамлара баһа баша ҝәлди. Биз онлардан өзүмүзә ибрәт дәрси ҝөтүрмәлијик. Биз тәкәббүрә гаршы мүбаризә апармалыјыг, чүнки бу хүсусијјәт үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт бәсләмәјә бизә әнҝәл төрәдир.

5. Гејри-камил инсанлар өз һакимијјәтиндән неҹә суи-истифадә етмишләр?

5 Диҝәр тәрәфдән, чох вахт сәлаһијјәти олан гејри-камил инсанларын өзләри һакимијјәти һөрмәтдән салырлар. Онлардан бир чоху зүлмкар, ганичән олмушдур. Бәшәр тарихиндә һакимијјәтдән суи-истифадә һаллары аз олмајыб. (Ваиз 8:9 ајәсини оху.) Мисал үчүн, Јеһова Талуту падшаһ сечәндә о, чох садә вә тәвазөкар адам иди. Лакин онда тәкәббүр вә пахыллыг баш галдырды, сонра исә сәдагәтли Давуду тәгиб етмәјә башлады (1 Ишмуил 9:20, 21; 10:20—22; 18:7—11). Сонрадан Давуд Исраилин ән јахшы падшаһларындан бири олду, лакин о  да һакимијјәтиндән суи-истифадә едиб һет Урјајын арвадыны оғурлады, ҝүнаһсыз кишини исә ҹәбһәнин ағыр јеринә, өлүмә ҝөндәрди (2 Ишмуил 11:1—17). Бәли, гејри-камил инсан һакимијјәтдән дүзҝүн истифадә етмәји баҹармыр. Әләлхүсус, һакимијјәт саһибләри Јеһоваја һөрмәт етмәјәндә даһа пис ишләр ҝөрүрләр. Католик папаларынын ҝениш мигјаслы тәгиб сијасәтини тәсвир едән бир Британија дөвләт хадими белә демишди: «Һакимијјәт инсаны позур, мүтләг һакимијјәт исә инсаны мүтләг позур». Бүтүн бу садаладыгларымызы јадда сахлајараг, ҝәл бир суалы нәзәрдән кечирәк: үзәримиздә башчылыг едәнләрә нәјә ҝөрә һөрмәт ҝөстәрмәк лазымдыр?

ҮЗӘРИМИЗДӘ БАШЧЫЛЫГ ЕДӘНЛӘРӘ НӘЈӘ ҜӨРӘ ҺӨРМӘТ ҜӨСТӘРМӘЛИЈИК?

6, 7. а) Јеһоваја мәһәббәт бизи нәјә тәшвиг едир вә нә үчүн? б) Аллаһа һансы әһвал-руһијјә илә табе олмаг лазымдыр вә биз буну неҹә едә биләрик?

6 Үзәримиздә башчылыг едәнләрә илк нөвбәдә Јеһоваја, башгаларына, һәтта өзүмүзә мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк һөрмәт ҝөстәрмәлијик. Јеһованы һәр шејдән чох севдијимиз үчүн биз Онун гәлбини севиндирмәк истәјирик. (Мәсәлләр 27:11; Марк 12:29, 30 ајәләрини оху.) Биз билирик ки, Әдәндәки үсјандан сонра Јеһованын һакимијјәти, јәни Каинаты идарә етмәк һүгугу шүбһә алтына алынмаға башланды вә бәшәријјәтин әксәр һиссәси Онун һакимијјәтини рәдд едиб Шејтанын тәрәфинә кечди. Биз исә сидги-үрәкдән Јеһованын тәрәфини тутмушуг. Вәһј 4:11 ајәсиндәки ҝөзәл сөзләр үрәјимизи риггәтә ҝәтирир. Сөзсүз, Јеһова Каинатын гануни Һөкмдарыдыр! Биз Јеһованын һакимијјәтини гәбул едир вә ҝүндәлик һәјатымызда Она итаәт ҝөстәририк.

7 Јеһованын һакимијјәтинә һөрмәт јалныз итаәткарлыгла мәһдудлашмыр. Биз Јеһованы севдијимиздән Она мәмнунијјәтлә итаәт едирик. Лакин итаәт етмәк һәрдән чох чәтин олур. Белә һалларда биз јухарыда сөзүҝедән балаҹа ушаг  кими табе олмағы өјрәнмәлијик. Аллаһын ирадәсинә табе олмаг нә гәдәр чәтин ҝөрүнсә дә, Иса буну едирди. О, Атасына демишди: «Гој мәним јох, Сәнин истәдијин кими олсун» (Лука 22:42).

8. а) Јеһованын һакимијјәтинә табе олдуғумузу чох вахт нәдә ҝөстәрә биләрик вә бу, Јеһоваја неҹә тәсир едир? б) Мәсләһәтә гулаг асыб, нәсиһәти гәбул етмәјә бизә нә көмәк едә биләр? (46 вә 47-ҹи сәһифәдәки  чәрчивәјә бах.)

8 Әлбәттә, бу ҝүн Јеһова бизимлә шәхсән данышмыр. О демәк истәдикләрини Өз Кәламы вә јердәки нүмајәндәләри васитәсилә бизә чатдырыр. Она ҝөрә дә чох вахт Јеһованын һакимијјәтинә табе олдуғумузу Онун тәјин етдији вә ја үзәримиздә башчылыг етмәјә иҹазә вердији адамлара һөрмәт ҝөстәрмәклә тәзаһүр етдиририк. Әҝәр биз онлара итаәт етмәсәк, мисал үчүн, Мүгәддәс Китаб әсасында вердикләри мәсләһәт вә нәсиһәтләрини гәбул етмәсәк, Аллаһын гәлбинә тохунарыг. Исраиллиләр Мусаја гаршы дејиниб үсјан галдыранда Јеһова онларын һәрәкәтини Өзүнә олунмуш тәһгир кими гәбул етди (Сајлар 14:26, 27).

9. Башгаларына мәһәббәт бизи үзәримиздәки башчылара һөрмәт ҝөстәрмәјә неҹә тәшвиг едир? Нүмунә ҝәтир.

9 Биз һәм дә башгаларыны севдијимиз үчүн үзәримиздәки башчылара һөрмәт бәсләјирик. Бу нә демәкдир? Тәсәввүр ет ки, сән әсҝәрсән. Ордунун мүвәффәгијјәти, һәтта саламатлығы һәр бир әсҝәрдән асылыдыр. Әсҝәрләр командирин әмрләрини јеринә јетирмәли, она һөрмәт бәсләјиб әмәкдашлыг етмәлидирләр. Әҝәр сән командиринә итаәтсизлик ҝөстәрсән, онда галан әсҝәрләри дә тәһлүкә гаршысында гојаҹагсан. Дүздүр, бәшәр ордулары чох бәлалар төрәдирләр. Лакин Јеһованын ордулары инсанлара јалныз хејир ҝәтирир. Аллаһ Мүгәддәс Китабда дәфәләрлә «ордулар Аллаһы Јеһова» адландырылыр (1 Ишмуил 1:3). О, әзәмәтли руһани варлыглардан ибарәт бөјүк ордуја команданлыг едир. Бәзән Јеһова јер үзүндәки хидмәтчиләрини ордуја бәнзәдир (Зәбур 68:11; Һизгијал 37:1—10). Әҝәр Јеһованын бизим үзәримизә башчы гојдуғу адамлара  гаршы итаәтсизлик етсәк, сәнҹә, руһани силаһдашларымызы тәһлүкә гаршысында гојмарыг? Мәсиһи тәјин олунмуш ағсаггаллара гаршы итаәтсизлик едәндә јығынҹагдакы баҹы-гардашлар да әзијјәт чәкир (1 Коринфлиләрә 12:14, 25, 26). Ушаг да валидејнләринин үзүнә ағ оланда бүтүн аилә әзијјәт чәкир. Демәли, биз үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәт ҝөстәриб онларла әмәкдашлыг едәндә башгаларыны севдијимизи ҝөстәририк.

10, 11. Үзәримиздәки башчылара һөрмәт ҝөстәрмәк нә үчүн бизим хејримизәдир?

10 Биз үзәримиздә башчылыг едәнләрә һөрмәтлә јанашырыг, чүнки бу, бизим хејримизәдир. Јеһова биздән һакимијјәтә һөрмәт етмәји тәләб едәндә, адәтән, фајдасыны да ҝөстәрир. Мисал үчүн, Јеһова ушаглардан валидејнләринә гулаг асмағы тәләб едир ки, онларын өмрү узун вә ҝүзаранлары хош олсун (Ганунун тәкрары 5:16; Ефеслиләрә 6:2, 3). О, биздән јығынҹаг ағсаггалларына да һөрмәт бәсләмәјимизи ҝөзләјир. Әкс тәгдирдә бу, бизә руһани зијан вура биләр (Ибраниләрә  13:7, 17). Аллаһ истәјир ки, биз дүнјәви һакимијјәтә дә итаәт ҝөстәрәк, чүнки бу, бизи горујур (Ромалылара 13:4).

11 Јәгин разылашарсан ки, Јеһованын нә үчүн итаәткар олмағымызы истәдијини биләндә үзәримиздәки башчылара һөрмәт ҝөстәрмәк даһа да асанлашыр. Ҝәл бахаг, һәјатымызын үч әсас саһәсиндә үзәримиздәки башчылара неҹә һөрмәт ҝөстәрә биләрик.

АИЛӘДӘ ҺӨРМӘТ

12. Јеһова аиләдә кишијә һансы вәзифәни ајырыб вә киши өз вәзифәсини неҹә иҹра етмәлидир?

12 Јеһова Аллаһ аиләнин Банисидир. О, низам-интизам Аллаһы олдуғундан, аиләнин уғурлу олмасы үчүн һәр шеји әввәлҹәдән нәзәрә алыб (1 Коринфлиләрә 14:33). Јеһова кишијә бир әр вә ата кими аиләјә башчылыг етмәк сәлаһијјәти вериб. Әр Исанын јығынҹаға башчылыг етмәсиндән нүмунә ҝөтүрмәклә, она өз Башчысы кими еһтирам ҝөстәрир (Ефеслиләрә 5:23). Әр өз вәзифәсиндән бојун гачырмамалы, ону киши кими иҹра етмәлидир. О, залым, кобуд јох, меһрибан, мүдрик вә гајғыкеш олмалыдыр. Әр унутмамалыдыр ки, онун аиләдәки башчылығы нисбидир вә һеч вахт Јеһованын һакимијјәтиндән үстүн ола билмәз.

Мәсиһи аталар башчылыг етмәкдә Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрүрләр

13. Гадын Јеһованын үрәјини севиндирмәк үчүн һәјат јолдашы вә аналыг вәзифәсини неҹә иҹра етмәлидир?

13 Һәм һәјат јолдашы, һәм дә ана олан гадын әринин көмәкчисидир. Она  да аиләдә мүәјјән сәлаһијјәт верилиб. Мүгәддәс Китаб ананын өјүд-нәсиһәтинә риајәт етмәјә чағырыр (Мәсәлләр 1:8). Дүздүр, гадынын әринә нисбәтән сәлаһијјәти мәһдуддур. Вәзифәсини јеринә јетирмәкдә әринә көмәк етмәклә мәсиһи гадын она өз башчысы кими һөрмәт бәсләдијини ҝөстәрир. Гадын әринин мәнлијини алчалтмыр, она тәзјиг ҝөстәрмир, аиләдә башчылығы әлинә алмаға ҹан атмыр. О, һәр ишдә әринә дајагдыр. Әринин һәр һансы бир гәрары үрәјинҹә олмајанда гадын һөрмәтҹил шәкилдә өз фикрини әринә сөјләјәҹәк, амма бундан сонра да она табе олаҹаг. Әҝәр әри мәсиһи дејилсә, о, мүхтәлиф чәтинликләрлә гаршылашаҹаг. Лакин онун итаәтли давранышы әрини Јеһоваја јахынлашмаға тәшвиг едә биләр. (1 Бутрус 3:1, 2 ајәләрини оху.)

14. Ушаглар өз валидејнләрини вә Јеһованы неҹә севиндирирләр?

14 Ушаглар валидејнләринә гулаг асанда Јеһова севинир. Онларын итаәткарлығы валидејнләрә башуҹалығы вә фәрәһ ҝәтирир (Мәсәлләр 10:1). Тәк валидејнли аиләләрдә дә ушаглар валидејнә  гулаг асмалыдырлар. Ушаглар билмәлидирләр ки, валидејн тәк олдуғундан онларын көмәјинә вә дајағына даһа чох еһтијаҹ дујур. Аиләнин бүтүн үзвләри Јеһованын онлар үчүн ајырдығы вәзифәләри иҹра едирләрсә, аиләдә сүлһ вә меһрибанлыг һөкм сүрүр. Бу, аиләнин Баниси Јеһова Аллаһа шәрәф ҝәтирир (Ефеслиләрә 3:14, 15).

ЈЫҒЫНҸАГДА ҺӨРМӘТ

15. а) Јығынҹагда Јеһованын һакимијјәтинә һөрмәт бәсләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? б) Јығынҹагда нәзарәт етмәк сәлаһијјәти верилмиш гардашлара итаәт етмәкдә бизә һансы принсипләр көмәк едә биләр? (48 вә 49-ҹу сәһифәдәки  чәрчивәјә бах.)

15 Јеһова Өз Оғлуну мәсиһи јығынҹағынын Рәһбәри тәјин едиб (Колослулара 1:13). Иса да өз нөвбәсиндә Аллаһын јер үзүндәки хидмәтчиләринин руһани тәләбатларынын гајғысына галмаг үчүн «садиг вә ағыллы нөкәр» тәјин етмишдир (Мәтта 24:45—47). Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы «садиг вә ағыллы нөкәр» кими хидмәт едир. Биринҹи әсрдәки јығынҹагларда олдуғу кими, бу ҝүн дә ағсаггаллар ја Рәһбәрлик Шурасындан бирбаша, ја да онун нүмајәндәләриндән, мәсәлән сәјјар нәзарәтчиләрдән мүхтәлиф ҝөстәриш вә мәсләһәтләр алырлар. Ағсаггаллара һөрмәт бәсләмәклә һәр биримиз Јеһоваја итаәткарлығымызы ҝөстәририк. (1 Салоникилиләрә 5:12; Ибраниләрә 13:17 ајәләрини оху.)

16. Ағсаггаллар һансы мәнада мүгәддәс руһла тәјин олунурлар?

16 Ағсаггаллар вә јығынҹаг хидмәтчиләри гејри-камилдирләр. Бизим кими, онларын да нөгсанлары вар. Буна бахмајараг, ағсаггаллар јығынҹаглара руһән дајаг олмаг үчүн тәјин едилмиш «инсан тимсалында һәдијјәләр»дир (Ефеслиләрә 4:8). Ағсаггаллар мүгәддәс руһун васитәсилә тәјин едилирләр (Һәвариләрин ишләри 20:28). Онлар илк нөвбәдә Аллаһын мүгәддәс руһу илә илһамланмыш Кәламындакы тәләбләрә мүвафиг олмалыдырлар (1 Тимутијә 3:1—7, 12; Титуса 1:5—9). Бундан әлавә, гардашын бу тәләбләрә мүвафиг олуб-олмадығыны  ҝөтүр-гој едән ағсаггаллар Јеһоваја үрәкдән дуа едиб ондан мүгәддәс руһун рәһбәрлијини диләјирләр.

17. Баҹы һансы һалларда јығынҹаг ишләрини иҹра едә биләр вә о, нәјә ҝөрә башыны өртмәлидир?

17 Ола билсин ки, јығынҹагда мүәјјән ишләри иҹра етмәјә, мәсәлән, тәблиғ хидмәти үчүн ҝөрүшү кечирмәјә ағсаггал вә јахуд јығынҹаг хидмәтчиси јохдур. Белә һалларда, диҝәр вәфтиз олунмуш гардашлар бу ишләри иҹра едә биләрләр. Белә гардашлар олмајан тәгдирдә јарарлы бир баҹы бу иши иҹра едә биләр. Амма вәфтиз олунмуш кишинин вәзифәсини иҹра едән баҹы башыны өртмәлидир * (1 Коринфлиләрә 11:3—10). Бу тәләб гадыны алчалтмыр. Әксинә, бунунла гадын Јеһованын һәм аилә, һәм дә јығынҹаг үчүн гојдуғу башчылыг принсипинә һөрмәт ҝөстәрир.

ДҮНЈӘВИ ҺАКИМИЈЈӘТӘ ҺӨРМӘТ

18, 19. а) Ромалылара 13:1—7 ајәләриндәки принсипләри неҹә изаһ едәрдин? б) Һөкумәтә неҹә һөрмәт бәсләмәлијик?

18 Һәгиги мәсиһиләр Ромалылара 13:1—7 ајәләриндәки принсипләрә виҹданла риајәт едирләр. (Ајәләри оху.) Бу ајәләри охујаркән ҝөрмәк олар ки, биз һөкумәтә табе олмалыјыг. Јеһова һәлә ки бу һөкумәтләрин мөвҹудлуғуна јол верир, онлар ваҹиб вәзифәләри иҹра едирләр; ҹәмијјәтдә аз-чох гајда-ганун јарадыр вә әһалини зәрури хидмәтләрлә тәмин едирләр. Биз ганунлары јеринә јетирмәклә һөкумәтә һөрмәт ҝөстәририк. Биз бүтүн верҝиләри вахтлы-вахтында өдәјир, дөвләтин тәләб етдији сәнәд вә арајышлары дүзҝүн долдурур, бизә, аиләмизә, ишимизә вә әмлакымыза аидијјәти олан бүтүн ганунлары јеринә јетиририк. Лакин һөкумәт биздән Аллаһын ганунларыны позмағы тәләб едирсә, биз бу тәләбә табе олмур, һәвариләрин сөзләринә гошулуб дејирик: «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик» (Һәвариләрин ишләри 5:28, 29; 42-ҹи сәһифәдәки « Кимә итаәт етмәлијәм?» адлы чәрчивәјә бах).

 19 Биз һәмчинин һөкумәтә һөрмәт етдијимизи давранышымызла да ҝөстәририк. Арабир билаваситә һөкумәт нүмајәндәләри илә ҝөрүшмәли олуруг. Һәвари Булус да падшаһ Һирод Агриппа вә вали Фест кими һакимләрлә ҝөрүшмәли олмушду. Бу адамларын ҹидди нөгсанлары олса да, Булус онларла һөрмәтлә данышырды (Һәвариләрин ишләри 26:2, 25). Булусдан нүмунә ҝөтүрүб нүфузлу һакимдән тутмуш сырави полисә кими һамысына һөрмәтлә јанашырыг. Ејнилә, мәктәбли ҝәнҹ мәсиһиләр дә мәктәбин мүдиријјәтинә, мүәллимләрә вә диҝәр ишчиләрә еһтирамла јанашырлар. Әлбәттә, биз јалныз етигадымызы бәјәнәнләрә дејил, һәмчинин Јеһованын Шаһидләринә пис ҝөзлә баханлара да һөрмәт бәсләјирик. Иманымыза шәрик олмајанлар бизим тәрәфимиздән һөрмәтҹил мүнасибәт ҝөрмәлидирләр (Ромалылара 12:17, 18 ајәләрини оху; 1 Бутрус 3:15).

20, 21. Үзәримиздә башчылыг едәнләрә лазыми һөрмәт бәсләмәјин һансы фајдалары вар?

20 Ҝәл үзәримиздә башчылыг едәнләрә мәмнунијјәтлә һөрмәт бәсләјәк. Һәвари Бутрус јазырды: «Һәр ҹүр инсана һөрмәт един» (1 Бутрус 2:17). Һөрмәтҹил давраныш сәмими оланда инсана дәрин тәәссүрат бағышлајыр. Бу ҝүн инсанлар чох надир һалларда бир-биринә һөрмәт бәсләјирләр. Башгаларына һөрмәт бәсләмәклә биз Исанын әмрини јеринә јетиририк: «Гој сизин дә нурунуз инсанларын гаршысында парласын ки, онлар јахшы ишләринизи ҝөрүб ҝөјдәки Атанызы мәдһ етсинләр» (Мәтта 5:16).

21 Бу зүлмәт дүнјасында сафүрәкли инсанлар руһани ишыға мејил едирләр. Она ҝөрә дә аиләдә, јығынҹагда вә башга јерләрдә һөрмәтҹил давранышымызы мүшаһидә едәнләрдән кимсә бизә гошулуб бу ишыглы јолда јеримәк истәјә биләр. Һәтта белә олмаса да, бир шејә әмин ола биләрик: инсанлара һөрмәтлә јанашмағымыз Јеһова Аллаһы севиндирир вә бизә Онун мәһәббәтини горумаға көмәк едир. Дүнјада бундан гијмәтли нә ола биләр?!

^ абз. 17 Бу принсиплә бағлы «Әлавәләр» бөлмәсинин 209—212 сәһифәләриндә бир нечә практики мәсләһәт верилир.