Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

 ӘЛАВӘЛӘР

Башыны өртмәк — Нә вахт вә нә үчүн?

Башыны өртмәк — Нә вахт вә нә үчүн?

Ибадәт заманы мәсиһи гадын һансы һалларда вә нә үчүн башыны өртмәлидир? Ҝәл бу мәсәлә илә бағлы Мүгәддәс Китабда һәвари Булусун јаздыгларына диггәт јетирәк. Онун сөзләриндә Аллаһа шәрәф ҝәтирән гәрарлар гәбул етмәкдә бизә лазыми рәһбәрлик верилир (1 Коринфлиләрә 11:3—16). Бу ајәләрдә үч амил арашдырылыр: 1) гадын һансы фәалијјәт заманы башыны өртмәлидир, 2) буну һансы шәраитдә етмәлидир, 3) буну һансы мәгсәдлә едир.

Фәалијјәт. Булус бурада ики фәалијјәт нөвүнүн адыны чәкир: дуа вә пејғәмбәрлик (4 вә 5-ҹи ајә). Дуа Јеһоваја еһтирамла едилән мүраҹиәтдир. Бу ҝүн «пејғәмбәрлик етмәк» ифадәси алтында һәр бир мәсиһинин Мүгәддәс Китаба әсасланараг апардығы тәлим иши нәзәрдә тутулур. Елә чыхыр ки, гадын дуа едәндә вә ја кимәсә Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини өјрәдәндә һәмишә башыны өртмәлидир? Хејр. Һәр шеј шәраитдән асылыдыр.

 Шәраит. Булусун сөзләриндән ҝөрүнүр ки, бурада сөһбәт аилә вә јығынҹагдан ҝедир. О дејир: «Гадынын башы [кишидир]... Гадын да дуа вә ја пејғәмбәрлик едәркән башыны өртмәјәндә башыны рүсвај едир» (3 вә 5-ҹи ајә). Јеһова әри гадынын башчысы тәјин едиб. Гадын бу вәзифәни өз үзәринә ҝөтүрәндә әринә лазыми һөрмәт ҝөстәрмир вә ону хәҹаләтли едир. Мисал үчүн, елә бир вәзијјәт јарана биләр ки, гадын әринин јанында кимәсә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәлидир. Бу һалда о, башыны өртәҹәк вә бунунла әринин башчылығыны гәбул етдијини ҝөстәрәҹәк. Гадын буну әринин мәсиһи олуб-олмадығындан асылы олмајараг етмәлидир, чүнки әр аиләнин башчысыдыр *. Әҝәр гадын һәдди-бүлуға чатмамыш, лакин вәфтиз олунмуш оғлунун јанында дуа едир вә ја өјрәдирсә, о, башыны өртмәлидир. Она ҝөрә јох ки, оғлан аиләнин башчысыдыр. Гадын бунунла вәфтиз олунмуш гардашларын сәлаһијјәтинә һөрмәт ҝөстәрир.

Јығынҹаг һаггында исә Булус белә демишди: «Ким башга бир адәтә риајәт етмәк истәјирсә, гој билсин ки, нә биздә, нә дә Аллаһын јығынҹагларында ајры адәт јохдур» (16-ҹы ајә). Јығынҹагда башчылыг сәлаһијјәти вәфтиз олунмуш кишиләрә һәвалә едилиб (1 Тимутијә 2:11—14; Ибраниләрә 13:17). Јалныз кишиләр Аллаһын халгынын гејдинә галмаг үчүн ағсаггал вә јығынҹаг хидмәтчиси тәјин олуна биләрләр (Һәвариләрин ишләри 20:28). Амма һәрдән вәфтиз олунмуш гардашларын ҝөрдүјү иш баҹыја һәвалә едилә биләр. Мәсәлән, јарарлы вәфтиз олунмуш гардаш олмајанда тәблиғ ҝөрүшүнү вәфтиз олунмуш баҹы кечирә биләр. Јахуд она вәфтиз едилмиш гардашын јанында кимәсә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәк лазым ҝәлә биләр *. Бунлар јығынҹағын фәалијјәтинә дахил олдуғу үчүн баҹы башыны өртмәклә гардашлара һәвалә олунан иши ҝөрдүјүнү етираф едәҹәк.

 Амма ибадәт заманы баҹыја һәмишә башыны өртмәк лазым ҝәлмир. Мәсәлән, јығынҹагда шәрһ верәндә, әри илә вә ја диҝәр вәфтиз едилмиш гардашла ев-евә тәблиғдә, вәфтиз олунмамыш ушагларына Мүгәддәс Китабы өјрәдәндә вә ја онларла дуа едәндә башыны өртмәк лазым дејил. Әлбәттә, диҝәр суаллар да јарана биләр вә баҹы әмин дејилсә, әлавә тәдгигат апара биләр *. Әҝәр баҹы бундан сонра да тәрәддүд едирсә, виҹданынын раһат олмасы үчүн, башыны өртә биләр вә бунунла сәһв иш ҝөрмәз.

Мәгсәд. 10-ҹу ајәдә бу принсипин ваҹиблијини вурғулајан ики сәбәб садаланыр: «Мәләкләрдән өтрү гадынын башында табелик рәмзи олмалыдыр». Әввәлҹә «табелик рәмзи» ифадәсинә фикир верәк. Башыны өртмәклә гадын Јеһованын мәсиһи јығынҹағындакы вәфтиз олунмуш кишиләрә вердији сәлаһијјәтә итаәт етдијини ҝөстәрир. Бунунла о, Јеһова Аллаһа мәһәббәт вә сәдагәтини сүбут едир. Икинҹи сәбәби «мәләкләрдән өтрү» ифадәси ачыглајыр. Бәс гадынын башыны өртмәси илә әзәмәтли руһани варлыглар арасында һансы әлагә вар?

Мәләкләр Јеһованын бүтүн тәшкилатында, һәм ҝөјдә, һәм јердә Онун һакимијјәтинә неҹә һөрмәт бәсләнилдијини бөјүк марагла изләјирләр. Бу ишдә гејри-камил инсанлар да онлара нүмунә верә биләрләр. Ахы мәләкләр дә Јеһованын тәшкилатындакы гајда-гануна табе олмалыдырлар. Унутмајаг ки, кечмишдә бир чох мәләк Јеһованын һакимијјәтинә хаин чыхмышдыр (Јәһуда 6). Бәзи һалларда мәләкләр ҝөрүрләр ки,  јығынҹагда бир баҹы вәфтиз едилмиш һансыса бир гардашдан гат-гат тәҹрүбәли, биликли вә габилијјәтлидир, амма о, ҹанла-башла һәмин гардашын башчылығына табе олур. Ола билсин, јығынҹагда Мәсиһин һәмвариси олаҹаг мәсһ едилмиш баҹы вар. Бу баҹы ҝәләҹәкдә Мәсиһлә ҝөјдә һөкмранлыг едәҹәк вә мәләкләрдән дә јүксәк мөвге тутаҹаг, амма инди јығынҹагда итаәткарлыг ҝөстәрир. Мәләкләр үчүн бу, неҹә дә ҝөзәл нүмунәдир! Беләликлә, бүтүн баҹылар милјонларла садиг мәләјин ҝөзү өнүндә сәдагәт вә итаәткарлыг ҝөстәрәрәк Јеһованын һакимијјәтинә тәвазөкарлыгла табе ола биләрләр!

^ абз. 5 Адәтән, мәсиһи гадын вәфтиз олунмуш әринин јанында уҹадан дуа етмир, лакин мүстәсна һалларда, мәсәлән, әр хәстәлијинә ҝөрә данышыг габилијјәтини итирибсә, буна јол вермәк олар.

^ абз. 6 Баҹы вәфтиз олунмамыш кишинин (әҝәр әри дејилсә) јанында Мүгәддәс Китаб дәрси кечирсә, башыны бағламаға еһтијаҹ јохдур.

^ абз. 7 Даһа әтрафлы мәлумат үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2002-ҹи ил 15 ијул сајынын 26 вә 27-ҹи сәһифәсинә (рус.) вә 1977-ҹи ил 15 феврал сајынын 125—128 сәһифәләринә (инҝ.) бахын.