Руһани ҹәһәтдән зәрәрли вәрдиш сајылан мастурбасија инсанда худбинлик јарадыр, ағлы позғунлашдырыр *. Мастурбасија илә мәшғул олан адам әтрафындакылара секс објекти, ҹинси һәзз васитәси кими бахмаға башлајыр. Белә адам артыг ҹинси јахынлыға мәһәббәтин ифадәси кими бахмыр, онун үчүн секс ани һәзз ҝәтирән вә сексуал ҝәрҝинлији чыхардан ади рефлекс сәвијјәсинә дүшүр. Лакин бу ҝәрҝинлик мүвәггәти сакитләшир. Әслиндә, мастурбасија бәдән үзвләриндә «әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә» олан мејилләри өлдүрмүр, әксинә онлары даһа да ојадыр (Колослулара 3:5).

Һәвари Булус јазырды: «Әзизләрим,.. ҹисми вә руһу мурдарлајан һәр шејдән өзүмүзү тәмизләјәк вә Аллаһ горхусу илә там мүгәддәслијә јетишәк» (2 Коринфлиләрә 7:1). Әҝәр бу чағырыша әмәл етмәк сәнин үчүн чәтиндирсә, үмидини үзмә. Јеһова бағышламаға вә көмәк етмәјә һәмишә һазырдыр (Зәбур 86:5; Лука 11:9—13). Әслиндә, арабир баш верән уғурсузлуглара бахмајараг, үрәјинин сәни гынамасы вә бу вәрдишә галиб ҝәлмәк әзмин сәнин дүзҝүн әһвал-руһијјәндән хәбәр верир. Һеч вахт јаддан чыхартма ки, «Аллаһ үрәјимиздән бөјүкдүр вә һәр шеји  билир» (1 Јәһја 3:20). Аллаһ диггәтини ҝүнаһларымызын үзәриндә ҹәмләшдирмир, бизим бүтүн варлығымызы ҝөрүр. Бунун сајәсиндә, О, мәрһәмәт алмаг үчүн етдијимиз јалварышлара шәфгәтлә гулаг асыр. Она ҝөрә дә дара дүшән ушаг атасынын јанына гачдығы кими, сән дә Аллаһа сәмими-гәлбдән вә тәвазөкарлыгла дуа етмәји һеч вахт дајандырма. Јеһова сәнә мүкафат  — тәмиз виҹдан верәҹәк (Зәбур 51:1—12, 17; Әшија 1:18). Әлбәттә, сән дә дуаларына ујғун һәрәкәт етмәлисән. Мисал үчүн, порнографијанын бүтүн нөвләрини рәдд етмәли, сәнә пис тәсир ҝөстәрән адамларла отуруб-дурмамалысан *.

Әҝәр һәлә мастурбасија вәрдишинин өһдәсиндән ҝәлә билмирсәнсә, мәсиһи валидејнләринлә, јахуд јеткин вә гајғыкеш бир мәсиһи достунла сөһбәт ет * (Мәсәлләр 1:8, 9; 1 Салоникилиләрә 5:14; Титуса 2:3—5).

^ абз. 3 Мастурбасија оргазм кечирмәк мәгсәдилә ҹинсијјәт органларынын сығалланмасы вә гыҹыгландырылмасына дејилир.

^ абз. 4 Компүртердән неҹә истифадә олундуғуна нәзарәт етмәк үчүн бир чох аиләләрдә компүтер ачыг јердә гојулур. Бәзиләри хошаҝәлмәз материаллары тәмизләјән филтер програмлары алырлар. Јадда сахламаг лазымдыр ки, компүтери хошаҝәлмәз материаллардан тамамилә мүдафиә едән програм мөвҹуд дејил.

^ абз. 5 Мастурбасијанын өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн әмәли мәсләһәтләр «Ојанын!» журналынын 2006-ҹы ил нојабр сајынын «Ҝәнҹләрин суаллары» рубрикасынын «Бу вәрдишин өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрәм?» адлы мәгаләсиндә (рус.) вә «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 1-ҹи ҹилдинин 205—211 сәһифәләриндә (рус.) верилир.