Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

 ФӘСИЛ 16

Иблисә вә онун һијләләринә гаршы дур

Иблисә вә онун һијләләринә гаршы дур

«Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (ЈАГУБ 4:7).

1, 2. Вәфтиз кимләр үчүн севинҹли һадисәдир?

ӘҜӘР сән Јеһоваја узун илләр әрзиндә хидмәт едирсәнсә, чох ҝүман, топлантыларымызда вәфтиз олунанлар үчүн сөјләнилән хејли мәрузә динләмисән. Бунунла белә, һәр дәфә габаг ҹәрҝәләрдә отуранларын ајаға галхыб натигин суалларына ҹаваб вердијини ҝөрәндә јәгин ки, бәрк тәсирләнирсән. Һәмин вахт динләјиҹиләр арасында хош бир ҹанланма јараныр вә сонра зал ҝурултулу алгышлара гәрг олур. Јеһованын тәрәфинә кечмиш бу әзиз адамлара баханда, ола билсин, ҝөзләрин дә јашарыр. Белә анларда үрәјимиз фәрәһдән даға дөнүр!

2 Әҝәр биз вәфтиз кими хош һадисәнин илдә бир нечә дәфә шаһиди олуругса, мәләкләрә белә шәрәф даһа тез-тез нәсиб олур. Бүтүн дүнјада һәр һәфтә минләрлә адамын Јеһованын тәшкилатынын ҝөрүнән һиссәсинә гошулдуғуну мүшаһидә едән мәләкләрин неҹә севиндијини тәсәввүр едирсән? (Лука 15:7, 10). Шүбһәсиз, мәләкләр бу артымы ҝөрәндә чох шадланырлар (Һәггај 2:7).

ИБЛИС НӘРИЛДӘЈӘН ШИР КИМИ ҜӘЗИР

3. Шејтан нәјә ҝөрә «нәрилдәјән шир кими» ҝәзир вә онун мәгсәди нәдир?

3 Лакин бәзи руһани варлыглар вәфтизи гәзәблә мүшаһидә едирләр. Минләрлә адамын бу позғун дүнјаја арха  чевирдијини ҝөрәндә Шејтан вә ҹинләр бәрк һирсләнирләр. Нәјә ҝөрә? Шејтан синәсинә дөјүрдү ки, һеч бир инсан Јеһоваја сидги-үрәкдән, тәмәннасыз хидмәт етмир вә бәрк сынаға дүшәндә Ондан мүтләг үз дөндәрәҹәк. (Әјјуб 2:4, 5 ајәләрини оху.) Һәр дәфә кимсә өзүнү Јеһоваја һәср едәндә Шејтанын јаланчы олдуғу үзә чыхыр. Ил әрзиндә, санки, Шејтанын үзүнә һәр һәфтә минләрлә шиллә чәкилир. Тәәҹҹүблү дејил ки, о, «нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам ахтарыр»! (1 Бутрус 5:8). Бу «шир» бизи руһани ҹәһәтдән удмаг, Аллаһла мүнасибәтимизә хәтәр јетирмәк вә һәтта дағытмаг үчүн дәридән-габыгдан чыхыр (Зәбур 7:1, 2; 2 Тимутијә 3:12).

Һәр дәфә кимсә өзүнү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунанда Шејтанын јаланчы олдуғу сүбут едилир

4, 5. а) Јеһова Шејтанын тәсирини неҹә мәһдудлашдырыб? б) Мәсиһи нәјә әмин ола биләр?

 4 Дүшмәнимиз нә гәдәр азғын олурса-олсун, биз ондан гәтијјән горхмуруг. Нә үчүн? Чүнки Јеһова нәрилдәјән ширин тәсирини мәһдудлашдырыб. Неҹә? Биринҹиси, Јеһова габагҹадан билдириб ки, мәсиһиләрдән ибарәт бөјүк издиһам гаршыдан ҝәлән «бөјүк мүсибәтдән» сағ чыхаҹаг (Вәһј 7:9, 14). Јеһованын дедији сөз һеч вахт боша чыхмыр. Буна ҝөрә дә Шејтан јахшы билир ки, Аллаһын халгыны бүтөвлүклә уда билмәјәҹәк.

5 Икинҹиси, Аллаһын гојдуғу мәһдудијјәт садиг пејғәмбәр Әзријанын Аса падшаһа вә халга дедији данылмаз бир һәгигәтдән ајдын олур: «Нә гәдәр ки сиз Јеһова иләсиниз, О да сизинләдир» (2 Салнамәләр 15:2; 1 Коринфлиләрә 10:13 ајәсини оху). Кечмишдәки бир чох нүмунәләрдән бәлли олур ки, садиг адамлар Аллаһа бағлы галанда Шејтан онлары удмаға мүвәффәг олмамышды (Ибраниләрә 11:4—40). Бу ҝүн Аллаһа бағлы галан мәсиһи Иблисә гаршы дура, һәтта она галиб ҝәлә биләр. Аллаһын Кәламы бизи әмин едир: «Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (Јагуб 4:7).

«ШӘР РУҺИ ГҮВВӘЛӘРӘ ГАРШЫ МҮБАРИЗӘ АПАРЫРЫГ»

6. Шејтан һәр бир мәсиһијә гаршы неҹә мүбаризә апарыр?

6 Шејтан бу руһани мүһарибәдә галиб ҝәлә билмәјәҹәк, лакин сајыглығы әлдән версәк, о, бизи ајры-ајрылыгда руһани ҹәһәтдән тәләф едә биләр. Шејтан билир ки, Јеһова илә арамыздакы телләри зәифләтсә, бизи ашырмаға мүвәффәг олаҹаг. О, мәгсәдинә наил олмаг үчүн нә едир? Бизә арамсыз һүҹум едир, бизимлә тәкбәтәк мүбаризә апарыр вә мәкрли фәндләрдән истифадә едир. Ҝәлин Шејтанын бу үч әсас методуну нәзәрдән кечирәк.

7. Нәјә ҝөрә Шејтан Јеһованын халгына арамсыз һүҹум едир?

 7 Арамсыз һүҹум. Һәвари Јәһја јазмышды: «Бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (1 Јәһја 5:19). Мәсиһиләр бу хәбәрдарлыға ҹидди јанашырлар. Шејтан аллаһсыз бәшәријјәти артыг бүтөвлүклә уддуғу үчүн, инди бүтүн фикрини бу вахта гәдәр онун пәнҹәсиндән гачмаға мүвәффәг олмуш Аллаһын халгына ҹәмләшдириб вә онлара һүҹумуну ҝүҹләндириб (Микә 4:1; Јәһја 15:19; Вәһј 12:12, 17). Шејтан вахтынын аз олдуғуну билдији үчүн бәрк гәзәбләнир. Бу сәбәбдән о, тәзјигини даһа да ҝүҹләндириб. Бу ҝүн о, бүтүн ҝүҹүнү топлајыб Аллаһла мүнасибәтимизи мәһв етмәк үчүн вәһшиҹәсинә сон ҹәһдләрини едир.

8. Һәвари Булус «шәр руһи гүввәләрә гаршы мүбаризә апарырыг» сөзләрилә нәји нәзәрдә тутурду?

8 Тәкбәтәк мүбаризә. Һәвари Булус һәмиманлыларыны хәбәрдар едирди: «Биз сәмави аләмдәки шәр руһи гүввәләрә гаршы мүбаризә апарырыг» (Ефеслиләрә 6:12). «Мүбаризә» кими тәрҹүмә олунмуш јунан сөзү ҝүләш вә ја әлбәјаха дөјүш мәнасыны дашыјыр. Булус бунунла вурғулајырды ки, шәр гүввәләрлә һәр биримиз шәхсән мүбаризә апарырыг. Јашадығымыз әразидә шәр руһлара инанҹын ҝениш јајылыб-јајылмамасындан асылы олмајараг, биз јаддан чыхармамалыјыг ки, өзүмүзү Јеһоваја һәср етдијимиз ҝүн, санки, ҝүләш халчасынын үзәринә чыхдыг. Һәср олундуғу андан етибарән һеч бир мәсиһи јарыш мејданчасыны тәрк едә билмәз. Тәәҹҹүблү дејил ки, Булус Ефесдәки мәсиһиләри дөнә-дөнә мөһкәм дурмаға чағырырды (Ефеслиләрә 6:11, 13—15).

9. а) Нәјә ҝөрә Шејтан вә ҹинләр мүхтәлиф һијләләрә әл атырлар? б) Шејтан нә үчүн дүшүнҹәмизи корламаға чалышыр вә биз онун ҹәһдләринә гаршы неҹә дура биләрик? (192 вә 193-ҹү сәһифәдәки  чәрчивәјә бах.) ҹ) Биз инди һансы һијләни мүзакирә едәҹәјик?

9 Мәкрли фәндләр. Булус мәсиһиләрә Шејтанын «һијләләринә» синә ҝәрмәји төвсијә едир (Ефеслиләрә 6:11). Фикир вер ки,  һәвари «һијлә» сөзүнү ҹәмдә ишләдир. Шәр руһлар мүхтәлиф фәндләр ишләдирләр. Бунун сәбәби вар. Белә ки, бәзән мүәјјән сынаглара синә ҝәрмиш мәсиһиләр бир мүддәтдән сонра диҝәр сынаға таб ҝәтирә билмирләр. Буна ҝөрә дә Иблис вә ҹинләр бизим зәиф јерләримизи тапмаг үчүн һәрәкәтләримизи диггәтлә изләјир, сонра руһани зәифлијимиздән өз чиркин мәгсәдләриндә истифадә едирләр. Хошбәхтликдән, биз Иблисин һијләләриндән бихәбәр дејилик, чүнки Мүгәддәс Китаб онлары бизә танытдырыр (2 Коринфлиләрә 2:11). Бу китабда артыг Шејтанын материализм тәләси, зәрәрли үнсијјәт вә ҹинси әхлагсызлыг кими фитнәләриндән бәһс едилиб. Инди исә ҝәл онун даһа бир һијләсини — ҹиндарлығы мүзакирә едәк.

ҸИНДАРЛЫГЛА МӘШҒУЛ ОЛМАГ ХӘЈАНӘТДИР

10. а) Ҹиндарлыг нәдир? б) Јеһова ҹиндарлыға неҹә бахыр, бәс сән ҹиндарлыға неҹә бахырсан?

10 Ҹиндарлыгла мәшғул олан инсан шәр руһларла бирбаша әлагәјә ҝирир. Фалчылыг, ҹадуҝәрлик, овсунчулуг вә өлүләри чағырмаг ҹиндарлығын бәзи нөвләридир. Биз билирик ки, ҹиндарлыг Јеһованын ҝөзүндә «ијрәнҹ» әмәлдир (Ганунун тәкрары 18:10—12; Вәһј 21:8). Буна ҝөрә дә биз писликдән икраһ етмәли вә һеч бир вәҹһлә шәр руһи гүввәләрлә тәмасда олмамалыјыг (Ромалылара 12:9). Ҹиндарлыг сәмави Атамыз Јеһоваја гаршы бөјүк вә ијрәнҹ хәјанәтдир!

11. Шејтан бизи ҹиндарлыға ҹәлб едә билсә, нәјә ҝөрә бу, онун үчүн гәләбә олаҹаг? Нүмунә ҝәтир.

11 Шејтан билир ки, ҹиндарлыға өтәри мараг ҝөстәрмәјин өзү дә Јеһоваја гаршы бөјүк хәјанәтдир. Буна ҝөрә дә о, бәзиләримизи ҹиндарлыға ҹәлб етмәк үчүн инадла чалышыр. Һәр һансы бир мәсиһини бу тора саланда Шејтан гәләбә чалыр. Нијә? Бир нүмунәни нәзәрдән кечирәк: бир әсҝәр өз һәрби һиссәсинә гаршы хаинлик едиб дүшмән тәрәфә кечсә, дүшмән командирин севинҹи јерә-ҝөјә сығмаз. Әсҝәрин кечмиш командирини алчалтмаг үчүн о, хаини гәнимәт  кими һамыја нүмајиш етдирәр. Ејнилә, мәсиһи ҹиндарлыға баш гошурса, демәли, о билә-билә Јеһоваја хаинлик едир вә бирбаша Шејтанын команданлығы алтына кечир. Јеһованы тәһгир етмәк мәгсәдини ҝүдән Шејтанын севинҹини тәсәввүр ет! Мәҝәр биз Шејтана гәләбә газандырмаг истәрдик? Һеч вахт! Биз хаин дејилик.

ШҮБҺӘ ОЈАДАН СУАЛЛАР

12. Бизим ҹиндарлыға олан мүнасибәтимизи дәјишмәк үчүн Шејтан һансы үсула әл атыр?

12 Нә гәдәр ки, биз ҹиндарлыгдан икраһ едирик, Шејтан ону бизә гаршы мүвәффәгијјәтлә ишләдә билмәјәҹәк. О билир ки, бунун үчүн дүшүнҹәмизи дәјишмәлидир. Бәс о, буну неҹә едир? Шејтан мәсиһиләрин фикирләрини мүхтәлиф фәндләрлә елә долашдырыр ки, нәтиҹәдә бәзиләри «писә јахшы, јахшыја пис» кими бахырлар (Әшија 5:20). Буна наил олмаг үчүн о, заманын сынағындан чыхмыш үсулларындан биринә — шүбһә ојадан суаллара әл атыр.

13. Шејтан шүбһә ојадан суаллардан кечмишдә неҹә истифадә етмишди?

13 Шејтанын бу үсулдан кечмишдә неҹә истифадә етдијинә бахаг. О, Әдән бағында Һәввадан сорушмушду: «Доғруданмы, Аллаһ сизә дејиб ки, бағдакы һәр ағаҹын мејвәсиндән јемәјәсиниз?» Әјјубун дөврүндә Шејтан Аллаһын вә мәләкләрин гаршысында белә бир суал галдырмышды: «Мәҝәр Әјјуб Аллаһдан елә-белә горхур?» Иса јердә хидмәтинә башлајанда исә она белә демишди: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, әмр ет ки, бу дашлар чөрәјә дөнсүн». Тәсәввүр едирсән, Шејтан ҹүрәт едиб Јеһованын ҹәми алты һәфтә әввәл дедији «бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам» сөзләринә ришхәнд етмишди! (Јарадылыш 3:1; Әјјуб 1:9; Мәтта 3:17; 4:3).

14. а) Шејтан инсанларда ҹиндарлыгла бағлы шүбһәләри неҹә ојадыр? б) Инди нәји мүзакирә едәҹәјик?

14 Иблис бу ҝүн дә кечмишдәки үсулундан истифадә едәрәк  инсанлары әмин едир ки, ҹиндарлыг һеч дә пис иш дејил. Әфсуслар олсун ки, о, бәзи мәсиһиләрин зеһниндә шүбһә ојатмаға мүвәффәг олмушдур. Онлар ҹиндарлығын мүәјјән формаларынын һәгигәтән дә пис олмасына шүбһә етмәјә башламышлар. (2 Коринфлиләрә 11:3) Беләләринә дүшүнҹәләрини дәјишмәкдә неҹә көмәк едә биләрик? Биз неҹә әмин ола биләрик ки, өзүмүз дә Шејтанын торуна дүшмәмишик? Бу суаллара ҹаваб вермәздән әввәл, ҝәл ики саһәни — Шејтанын һијләҝәрҹәсинә ҹиндарлыг үнсүрләринә булашдырдығы әјләнҹә вә мүалиҹә саһәләрини мүзакирә едәк.

ШЕЈТАН ИСТӘК ВӘ ТӘЛӘБАТЛАРЫМЫЗЫ ӨЗ МӘГСӘДЛӘРИ ҮЧҮН ИСТИФАДӘ ЕДИР

15. а) Гәрбдә бир чохлары ҹиндарлыға неҹә јанашыр? б) Ҹиндарлыгла бағлы ҝениш јајылмыш бахышлар бәзи мәсиһиләрә неҹә тәсир етмишдир?

15 Хүсусән гәрбдә оккултизм, сеһрбазлыг вә ҹиндарлығын диҝәр формалары чох ади һал алыб. Киноларда, китабларда, телевизија верилишләриндә вә компүтер ојунларында демоник әмәлләр ағыллы, мәзәли вә зәрәрсиз бир шеј кими гәләмә верилир. Әсас сүжети оккултизм олан бәзи филм вә китаблар елә мәшһурлашыб ки, онларын пәрәстишкарлары фан клублар јаратмышлар. Ҝөрүндүјү кими, ҹинләрин оккултизмин тәһлүкәсини өрт-басдыр етмәк ҹәһдләри уғурла нәтиҹәләниб. Бәс ҹиндарлыг мәсиһиләр үчүн дә адиләшиб? Тәәссүф ки, дүнјада ҝениш јајылмыш бу әһвал-руһијјә бәзиләринә өз тәсирини ҝөстәриб. Неҹә? Типик бир нүмунәни ҝөтүрәк. Бир мәсиһи оккултизм мәзмунлу филмә бахдыгдан сонра демишди: «Нә олсун ки, бу филмә бахдым, өзүм ки, ҹиндарлыгла мәшғул олмурам!» Бу ҹүр дүшүнҹә тәрзи нә үчүн тәһлүкәлидир?

16. Оккултизм мәзмунлу әјләнҹәләр нә үчүн тәһлүкәлидир?

16 Дүздүр, ҹиндарлыгла мәшғул олмаг вә һәмин мөвзуда киноја бахмаг фәргли шејләрдир. Амма биз дүшүнмәмәлијик ки, ҹиндарлыға тамаша етмәк зәрәрсиздир. Нәјә  ҝөрә? Ҝәл фикирләшәк: Аллаһын Кәламындан ајдын олур ки, Шејтан вә онун ҹинләри фикирләримизи охуја билмирләр *. Буна ҝөрә дә артыг гејд едилдији кими, фикирләримизи билмәк вә зәиф јерләримизи мүәјјән етмәк үчүн шәр руһлар һәрәкәтләримизи, о ҹүмләдән әјләнҹә сечимимизи диггәтлә мүшаһидә едирләр. Мәсиһи өз давранышы илә руһчағыранлар, овсун, ҹаду, ҹинтутма һаллары вә буна бәнзәр демоник мәзмунлу филмләри вә китаблары хошладығыны ҝөстәрәндә, бу, ҹинләр үчүн сигналдыр. Мәсиһи санки ҹинләрә дејир: «Бахын, будур мәним зәиф јерим!» Ҹинләр исә буну ҝөрәндә тәзјиги даһа да ҝүҹләндирир, һәмин мәсиһинин күрәјини јерә вурана кими онун зәиф јериндән басырлар. Өзүнә оккултизм елементләри дахил едән әјләнҹәләрин васитәсилә ҹиндарлыға мараг ҝөстәрән бәзи мәсиһиләр ахырда өзләри дә ҹиндарлыгла мәшғул олмаға башламышлар. (Галатијалылара 6:7 ајәсини оху.)

Хәстәлик заманы Јеһованын јардымындан бәһрәлән

17. Шејтан һәр һансы бир хәстәлијә тутулмуш мәсиһини һансы һијлә васитәсилә товлаја биләр?

17 Шејтан тәкҹә әјләнмәк истәјини јох, сәһһәтин гајғысына галмаг тәләбатыны да өз мәгсәдләриндә истифадә едир. Неҹә? Мәсиһи узун мүддәт һәр һансы бир хәстәликдән мүалиҹә олунур, лакин бу, һеч бир сәмәрә вермирсә, о, руһдан дүшә биләр (Марк 5:25, 26). Бу вәзијјәт Шејтан вә ҹинләр үчүн әла фүрсәтдир. Ҹинләр елә едә биләрләр ки, үмидини һәр шејдән үзмүш мәсиһи сеһрли гүввәләр, јәни ҹиндарлыг истифадә олунан мүалиҹә вә проседурлар сечсин (Әшија 1:13). Ҹинләрин бу һијләси баш тутарса, хәстә мәсиһинин Аллаһла мүнасибәти корлана биләр. Нә үчүн?

18. Мәсиһи һансы проседурлары рәдд едәҹәк вә нә үчүн?

 18 Јеһова «сеһрли гүввәләрә» үз тутан исраиллиләри хәбәрдар етмишди: «Сиз әлләринизи ҝөјә галдыранда ҝөзләрими јумурам. Нә гәдәр дуа едирсиниз един, сизи ешитмирәм» (Әшија 1:15). Әлбәттә, биз һәмишә, әләлхүсус хәстә оларкән дуаларымыза вә Јеһовадан алдығымыз јардыма мане олаҹаг һәр бир шејдән узаг дурмаг истәјирик (Зәбур 41:3). Буна ҝөрә дә һәр һансы мүајинә проседуру вә ја мүалиҹә үсулунда ҹиндарлыг елементләри варса, һәгиги мәсиһи ону рәдд едәҹәк * (Мәтта 6:13). Беләликлә, о архајын ола биләр ки, Јеһова ондан көмәјини әсирҝәмәјәҹәк. (194-ҹү сәһифәдәки « Бу, доғрудан да ҹиндарлыгдыр?» адлы чәрчивәјә бах.)

ҸИНЛӘРДӘН ЧОХ ДАНЫШЫЛАНДА

19. а) Иблис өз гүввәси барәсиндә чох адамы нәјә инандырыб? б) Мәсиһиләр неҹә һекајәләри јајмырлар?

19 Әҝәр гәрбдә Шејтанын гүввәсини ҹидди гәбул етмирләрсә, дүнјанын диҝәр һиссәләриндә бунун там әкси баш верир. Иблис орада јашајан инсанлары инандырыб ки, һәгигәтдә олдуғундан даһа бөјүк гүввәјә маликдир. Бәзи  адамлар шәр руһлардан горха-горха јашајырлар. Ҹинләрин гүдрәтли ишләри барәсиндә рәвајәтләр ҝениш јајылыб. Инсанлар белә әһвалатлары шөвглә данышыр, диҝәрләри ҹинләрин гүдрәтиндән һејрәтә ҝәлирләр. Биз дә белә һекајәләри јајмалыјыгмы? Хејр, Аллаһын хидмәтчиләри буну ики мүһүм сәбәбә ҝөрә етмирләр.

20. Инсан өзү дә билмәдән Шејтанын пропагандасынын јајылмасында неҹә иштирак едә биләр?

20 Биринҹиси, инсан ҹинләрин «шүҹаәтиндән» бәһс едән һекајәләри јајмагла Шејтанын марагларына гуллуг едир. Бу нә демәкдир? Аллаһын Кәламында Шејтанын гүдрәтли ишләр ҝөрмәјә гадир олдуғу тәсдиг олунур. Ејни заманда бу китабда дејилир ки, о, бунлары «сахта әламәтләр» вә јаланла едир (2 Салоникилиләрә 2:9, 10). Шејтан баш јаланчы олдуғу үчүн ҹиндарлыға мејилли адамларын ағлына неҹә тәсир етмәји вә онлары јалана инандырмағын үсулларыны јахшы  билир. Ола билсин, белә адамлар нәјисә ҝөрдүкләринә вә ја ешитдикләринә сидги-үрәкдән инаныр вә башгаларына данышырлар. Вахт өтдүкҹә, бу рәвајәтләр дилдән-дилә дүшәрәк шиширдилир. Әҝәр мәсиһи белә һекајәләри јајырса, онда о, јаланын атасы Иблисин ирадәсини јеринә јетирир. О, Шејтанын пропагандасынын тәблиғчисинә чеврилир (Јәһја 8:44; 2 Тимутијә 2:16).

21. Сөһбәтләримиздә әсас јери нәјә вермәк истәјирик?

21 Икинҹиси, әҝәр мәсиһинин кечмишдә доғрудан да шәр руһларла әлагәси олубса, о, һәмиманлыларыны әјләндирмәк үчүн белә һекајәләри тәкрар-тәкрар данышмамалыдыр. Нә үчүн? Мүгәддәс Китабда төвсијә едилир: «Ҝөзүмүзү иманымызын Өндәри вә камилләшдирәни Исадан ајырмајаг» (Ибраниләрә 12:2). Бәли, биз диггәтимизи Шејтана јох, Мәсиһә ҹәмләшдирмәлијик. Гејд етмәк лазымдыр ки, Иса јердә јашајанда шәр руһлар барәсиндә һекајәләр данышмагла шаҝирдләрини әјләндирмирди, һалбуки Шејтанын габилијјәтләри барәсиндә онлара чох шеј даныша биләрди. Әксинә, Иса диггәтини Падшаһлыг һаггында хәбәрә јөнәлтмишди. Биз дә Исадан вә һәвариләрдән нүмунә ҝөтүрәрәк сөһбәтләримиздә әсас јери «Аллаһын әзәмәтли ишләри»нә вермәк истәјирик (Һәвариләрин ишләри 2:11; Лука 8:1; Ромалылара 1:11, 12).

22. Ҝөјдә севинҹин даима давам етмәси үчүн биз нә едә биләрик?

22 Бәли, Јеһова илә мүнасибәтимизи мәһв етмәк үчүн Шејтан бир чох һијләләрә, о ҹүмләдән ҹиндарлыға әл атыр. Лакин писликдән икраһ едиб, јахшылыға сарылмагла биз ҹиндарлығын бүтүн формаларыны гәтијјәтлә рәдд едир, Иблисин әлинә фүрсәт вермирик. (Ефеслиләрә 4:27 ајәсини оху.) Тәсәввүр едирсән, Иблис јох олана гәдәр онун һијләләринә синә ҝәрсәк, ҝөјдә неҹә севинәҹәкләр! Бу мүбаризәдә мәтин олсаг, бу севинҹ әбәди олаҹаг (Лука 15:7; Ефеслиләрә 6:11).

^ абз. 16 Шејтаны характеризә едән тәсвири адлардан һеч бири (Әлејһдар, Бөһтанчы, Фырылдагчы, Јолдан Чыхаран, Јаланчы) онун инсанын үрәјини вә зеһнини тәдгиг етмәк габилијјәтинә малик олдуғуну ҝөстәрмир. Бунун әксинә олараг, Мүгәддәс Китабда Јеһова һаггында дејилир ки, О, үрәји арашдырыр, Иса Мәсиһин исә инсанын ән ҝизли фикирләрини вә үрәјини тәдгиг етдији дејилир (Мәсәлләр 17:3; Вәһј 2:23).

^ абз. 18 Әлавә мәлумат үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1994-ҹү ил 15 декабр сајынын 19—22 сәһифәләриндәки «Сәһһәтин мүајинәсиндә сәнин үчүн бүтүн үсуллар мәгбулдурму?» адлы мәгаләјә (рус.) вә «Ојанын!» журналынын 2001-ҹи ил 8 јанвар сајынын «Мүгәддәс Китабын нөгтеји-нәзәри: Тибби мүалиҹә үсуллары — һансыны сечирсиниз?» адлы мәгаләјә (рус.) бах.