Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

 ФӘСИЛ 5

Дүнјадан ајры дурмаг нә демәкдир?

Дүнјадан ајры дурмаг нә демәкдир?

«Дүнјаја мәхсус дејилсиниз» (ЈӘҺЈА 15:19).

1. Јердәки һәјатынын сон ҝеҹәси Иса нәјин ваҹиблијини вурғуламышды?

ЈЕРДӘКИ һәјатынын сон ҝеҹәси Иса Мәсиһ давамчыларынын ҝәләҹәк рифаһы үчүн чох нараһат олдуғуну билдирмишди. О, Атасына дуада демишди: «Мән онлары дүнјадан ҝөтүрмәји хаһиш етмирәм. Хаһиш едирәм ки, онлары Шәрирдән горујасан. Онлар да мәним кими дүнјаја мәхсус дејилләр» (Јәһја 17:15, 16). Бу сәмими дуа илә Иса өз давамчыларыны үрәкдән севдијини вә бир аз әввәл онлара дедији «дүнјаја мәхсус дејилсиниз» сөзләринин ваҹиблијини ајдын ҝөстәрди (Јәһја 15:19). Бәли, давамчыларынын дүнјадан ајры галмасы Иса үчүн чох ваҹиб иди.

2. Исанын ишләтдији «дүнја» сөзү нәји билдирир?

2 Иса «дүнја» дејәркән Аллаһдан узаглашмыш, Шејтанын идарә етдији инсан ҹәмијјәтини нәзәрдә тутурду. Бу ҹәмијјәт Шејтандан ҝәлән тәкәббүр вә худбинлик руһунун әсарәти алтындадыр (Јәһја 14:30; Ефеслиләрә 2:2; 1 Јәһја 5:19). Доғрудан да, бу «дүнја илә достлуг Аллаһла дүшмәнчилик демәкдир» (Јагуб 4:4). Бәс онда Аллаһын мәһәббәтини горумаг истәјән адам бу дүнјада јашаја-јашаја ондан неҹә ајры гала биләр? Бунун беш јолуну нәзәрдән кечирәҹәјик: сијаси ишләрдә битәрәф галыб Мәсиһин рәһбәрлик етдији Аллаһын Падшаһлығына сәдагәтли олмагла; дүнјанын руһуна гаршы мүгавимәт ҝөстәрмәклә; әдәбли ҝејим вә хариҹи ҝөркәмлә; ҝөзүнү тох сахламагла вә руһани јарагларын һамысыны ҝејмәклә.

 СӘДАГӘТ ВӘ БИТӘРӘФЛИК

3. а) Исанын сијасәтә мүнасибәти неҹә иди? б) Исанын мәсһ едилмиш давамчыларыны нәјә ҝөрә сәфир адландырмаг олар? (Һашијәдәки мәлуматы дахил ет.)

3 Иса өз дөврүнүн сијаси ишләринә гарышмырды, әксинә бүтүн диггәтини ҝәләҹәкдә рәһбәрлик едәҹәји сәмави һакимијјәт, јәни Аллаһын Падшаһлығы һаггында тәблиғә ҹәмләмишди (Дәнјал 7:13, 14; Лука 4:43; 17:20, 21). Она ҝөрә дә о, Рома валиси Понти Пилатын өнүндә демишди: «Мәним Падшаһлығым бу дүнјадан дејил» (Јәһја 18:36). Исанын садиг давамчылары да белә мөвге тутур, Мәсиһә вә онун Падшаһлығына садиг галыб бу Падшаһлыг һаггында хәбәри бүтүн дүнјада бәјан едирләр (Мәтта 24:14). Һәвари Булус јазырды: «Биз Мәсиһин адындан хидмәт едән сәфирләрик... Мәсиһин адындан јалварырыг: “Аллаһла барышын”» * (2 Коринфлиләрә 5:20).

4. Һәгиги мәсиһиләр Аллаһын Падшаһлығына садиг галдыгларыны неҹә ҝөстәрирләр? (52-ҹи сәһифәдәки  чәрчивәјә бах.)

4 Сәфир өз өлкәсини тәмсил етдији үчүн әразисиндә гуллуг етдији дөвләтин дахили ишләринә гарышмајыб битәрәф галыр. Бунунла белә, о, тәмсил етдији дөвләтин марагларыны мүдафиә едир. Ејни шеји Мәсиһин мәсһ едилмиш давамчылары барәсиндә дә демәк олар. Онлар ҝөјләрин вәтәндашларыдыр (Филиппилиләрә 3:20). Падшаһлыг һаггында сәјлә тәблиғ етмәләри сајәсиндә онлар Мәсиһин милјонларла «башга гојунларына» Аллаһла барышмаға көмәк етмишләр (Јәһја 10:16; Мәтта 25:31—40). Башга гојунлар Исанын мәсһ едилмиш гардашларына дајаг олуб Мәсиһин нүмајәндәләри гисминдә хидмәт едирләр. Бир сүрүдә топланмыш бу ики груп Мәсиһин  Падшаһлығынын марагларыны мүдафиә едир вә дүнјанын сијаси ишләриндә там битәрәфдир. (Әшија 2:2—4 ајәләрини оху.)

5. Мәсиһи јығынҹағы гәдим Исраил халгындан нә илә фәргләнир вә бу, өзүнү нәдә бүрузә верир?

5 Мәсиһиләр јалныз Мәсиһә садиг олдуглары үчүн битәрәф  дејилләр. Кечмишдә Аллаһын халгы бир өлкәдә јашајырды, биз исә Јер күрәсинин һәр бир нөгтәсиндә јашајан бејнәлхалг гардашлығы тәшкил едирик (Мәтта 28:19; 1 Бутрус 2:9). Әҝәр биз һәр һансы бир сијаси партијанын тәрәфини тутсајдыг, тәмиз виҹданла Падшаһлыг һаггындакы хәбәри бәјан едә билмәздик. Онда бизим мәсиһи бирлијимиз дә тәһлүкә алтына дүшәрди (1 Коринфлиләрә 1:10). Үстәлик, мүһарибә вахты һәмиманлыларымыза гаршы вурушмалы олардыг. Һалбуки, бизә бир-биримизи севмәк әмр олунуб (Јәһја 13:34, 35; 1 Јәһја 3:10—12). Бу сәбәбдән Иса шаҝирдләринә әлләринә гылынҹ алмағы гадаған етмишди. О, һәтта дүшмәнләри дә севмәји әмр етмишди (Мәтта 5:44; 26:52; 55-ҹи сәһифәдәки « Битәрәф галырам?» адлы чәрчивәјә бах).

6. Сәнин Аллаһа һәср олунмағын «падшаһа» мүнасибәтинә неҹә тәсир ҝөстәрир?

6 Биз һәгиги мәсиһиләр өзүмүзү һәр һансы бир инсана, тәшкилата вә ја халга јох, Аллаһа һәср етмишик. 1 Коринфлиләрә 6:19, 20 ајәләриндә јазылыб: «Сиз өзүнүзә мәхсус дејилсиниз, чүнки баһа гијмәтә алынмысыныз». Она ҝөрә дә мәсиһиләр «падшаһа мәхсус шејләри падшаһа» версәләр дә, јәни дөвләтә һөрмәт етсәләр дә, верҝини өдәсәләр дә вә Аллаһын изин вердији һәддә гәдәр итаәткарлыг ҝөстәрсәләр дә, «Аллаһа мәхсус шејләри Аллаһа» верирләр (Марк 12:17; Ромалылара 13:1—7). Башга сөзлә, Она сидги-үрәкдән ибадәт едир, там сәдагәтлә итаәт едир вә Ону бүтүн гәлби илә севирләр. Лазым ҝәлсә, онлар һәјатларыны да Аллаһ јолунда гурбан вермәјә һазырдырлар (Лука 4:8; 10:27; Һәвариләрин ишләри 5:29; Ромалылара 14:8 ајәләрини оху).

ДҮНЈАНЫН РУҺУНА МҮГАВИМӘТ ҜӨСТӘРИРИК

7, 8. Дүнјанын руһу нәдир вә бу руһ итаәтсиз адамларда неҹә фәалијјәт ҝөстәрир?

7 Мәсиһиләр һәмчинин дүнјадан ајры дурмаг үчүн онун шәр руһуна мүгавимәт ҝөстәрирләр. Коринфлиләрә  биринҹи мәктубунда Булус јазмышды: «Биз дүнјанын руһуну јох, Аллаһдан ҝәлән руһу алдыг» (1 Коринфлиләрә 2:12). Ефеслиләрә белә демишди: «Бир заманлар... бу зәманәјә ујғун јашајырдыныз, һал-һазырда итаәтсиз адамларда фәалијјәт ҝөстәрән һаванын, руһун һакимијјәтинин һөкмдарына ујмушдунуз» (Ефеслиләрә 2:2, 3).

8 Дүнјанын һавасы вә ја руһу ҝөзәҝөрүнмәздир. Бу, инсанлары Аллаһа гаршы итаәтсизлијә сүрүкләјән вә онларда ҹисмин истәјини, ҝөзләрин истәјини аловландыран гүввәдир (1 Јәһја 2:16; 1 Тимутијә 6:9, 10). Бу руһ ҝүнаһлы ҹисмимизә тәсир ҝөстәрмәклә, дурмадан, хәлвәтҹә фәалијјәтдә олмагла вә һава кими һәр јерә јајылмагла бу дүнјада һакимијјәт сүрүр. Бундан әлавә бу руһ итаәтсиз адамларда фәалијјәт ҝөстәрир, јәни онларда тәдриҹән егоистлик, тәкәббүр, шөһрәтпәрәстлик, әхлаг мәсәләләриндә сәрбәстлик вә үсјанкарлыг кими Аллаһын севмәдији кејфијјәтләри јетишдирир *. Башга сөзлә десәк, дүнјанын руһу инсанларын үрәјиндә тәдриҹән Шејтана хас кејфијјәтләрин көк атмасына сәбәб олур (Јәһја 8:44; Һәвариләрин ишләри 13:10; 1 Јәһја 3:8, 10).

9. Дүнјанын руһу һансы васитәләрлә инсанын зеһнинә вә үрәјинә тәсир едә биләр?

9 Бәс дүнјанын руһу сәнин зеһниндә вә үрәјиндә көк сала биләр? Бәли, сајыглығы әлдән версән, сала биләр. (Мәсәлләр 4:23 ајәсини оху.) Адәтән, бу руһ инсана һисс едилмәдән тәсир ҝөстәрир. О, бизә јахшы инсан һесаб етдијимиз, әслиндә исә Јеһованы севмәјән адамлар васитәсилә тәсир едә биләр (Мәсәлләр 13:20; 1 Коринфлиләрә 15:33). Һәмчинин инсан бу руһа әдәбсиз әдәбијјат, порнографија, дөнүкләрин Интернет сәһифәләри, ләјагәтсиз әјләнҹә, кәскин рәгабәтли идман нөвләри — Шејтанын вә онун системинин  дүшүнҹәсини әкс етдирән һәр һансы бир шеј вә ја адам васитәсилә јолуха биләр.

10. Дүнјанын руһуна гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрмәк олар?

10 Дүнјанын мәкрли руһуна гаршы мүгавимәт ҝөстәрмәк вә Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмамаг үчүн нә едә биләрик? Бунун үчүн Јеһованын тәшкил етдији руһани тәдбирләрдән там бәһрәләнмәк вә даима дуа едиб Аллаһдан мүгәддәс руһ истәмәк лазымдыр. Јеһова Аллаһ  Иблисдән вә онун идарә етдији пис дүнјадан гат-гат ҝүҹлүдүр (1 Јәһја 4:4). Буна ҝөрә дә Јеһоваја дуа васитәсилә јахынлашмаг сон дәрәҹә ваҹибдир!

ӘДӘБЛИ ҜЕЈИМ ВӘ ХАРИҸИ ҜӨРКӘМ

11. Дүнјанын руһу ҝејимә неҹә тәсир ҝөстәрир?

11 Инсанын ҝејими, хариҹи ҝөркәми вә тәмизлијә мүнасибәти онун һансы руһун тәсири алтында олдуғуну ајдын бүрузә верир. Бир чох өлкәләрдә ҝејимдә абыр-һәја галмајыб. Бир теле-апарыҹынын сөзләринә ҝөрә бир аз да белә ҝетсә, ади гадыны фаһишәдән сечмәк мүмкүн олмајаҹаг. Һәјадан әсәр-әламәт галмајыб. Һәтта балаҹа гыз ушаглары да ачыг-сачыг ҝејинмәјә башлајыблар. Ахыр вахтлар сәлигәсиз, јөндәмсиз ҝејим дәбә миниб. Бу ҹүр ҝејинәнләр өзүнә һөрмәт гојмур, ҹәмијјәтдә гәбул едилмиш нормалара гаршы чыхырлар.

12, 13. Ҝејимдә вә хариҹи ҝөркәмдә һансы принсипләрә әсасланмалыјыг?

12 Биз, Јеһованын хидмәтчиләри јахшы ҝөрүнмәк истәјирик. Бу, о демәкдир ки, ҝејимимиз сәлигәли, тәмиз, зөвглү вә шәраитә мүвафиг олмалыдыр. Бизим хариҹи ҝөркәмимиздән һәмишә абыр-һәјалы, ағыл-камаллы олдуғумуз ҝөрүнмәлидир. Бу ҹүр ҝөрүнүш, еләҹә дә јахшы ишләр мөмин олдуғуну иддиа едән һәр кәсә, һәм кишијә, һәм дә гадына јарашыр. Бизим әсас мәгсәдимиз диггәти өзүмүзә ҹәлб етмәк јох, Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмамагдыр (1 Тимутијә 2:9, 10; Јәһуда 21). Биз истәјирик ки, ән ҝөзәл бәзәјимиз Аллаһын ҝөзүндә чох гијмәтли олан дахили варлығымыз олсун (1 Бутрус 3:3, 4).

13 Унутма ки, ҝејимимиз вә хариҹи ҝөркәмимиз инсанларын һәгиги ибадәтә олан мүнасибәтинә дә тәсир ҝөстәрә биләр. «Абыр-һәја» кими тәрҹүмә олунмуш јунан сөзү башгаларынын фикир вә һиссләринә дәрин еһтирамы билдирир. Она ҝөрә дә биз башгаларынын виҹданыны нәзәрә  алмалы, «мәним буна һаггым вар» дејиб дурмамалыјыг. Бундан әлавә, биз Јеһоваја вә Онун халгына шәрәф ҝәтирмәк вә өзүмүзү Аллаһын хидмәтчиләри кими ҝөстәрмәк истәјирик. Биз һәр шеји елә етмәлијик ки, Аллаһ шәрәфләнсин (1 Коринфлиләрә 4:9; 10:31; 2 Коринфлиләрә 6:3, 4; 7:1).

Ҝөркәмим Јеһоваја шәрәф ҝәтирир?

14. Ҝөркәмимиз вә ҝиҝијена гајдалары илә бағлы нәјин үзәриндә дүшүнмәлијик?

14 Тәблиғә вә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝедәркән ҝејимимизә, хариҹи ҝөркәмимизә вә сәлигәмизә фикир вермәк хүсусилә ваҹибдир. Өзүндән соруш: «Ҝөркәмим јерли-јерсиз диггәт ҹәлб едир? Ҝиҝијена гајдаларына нә дәрәҹәдә фикир верирәм? Башгаларыны утандырмырам ки? Мәним үчүн һансы ваҹибдир: бу мәсәләләрдә сәрбәст олмаг, јохса јығынҹагда имтијазлара ҹан атмаг?» (Зәбур 68:6; Филиппилиләрә 4:5; 1 Бутрус 5:6).

15. Нәјә ҝөрә Аллаһын Кәламы ҝејим-кеҹим вә шәхси ҝиҝијена үзрә гајдалар китабы дејил?

15 Мүгәддәс Китаб ҝејим-кеҹим вә шәхси ҝиҝијена үзрә гајдалар китабы дејил. Јеһова сечим вә фикир азадлығымызы әлимиздән алмаг истәмир. Әксинә, О истәјир ки, биз ағлымызы даима ишләтмәклә ону јахшыны писдән ајырмаға өјрәшдирән вә Мүгәддәс Китаб принсипләри үзәриндә ҝөтүр-гој етмәји баҹаран јеткин инсанлар олаг (Ибраниләрә 5:14). Ән әсасы исә Јеһова истәјир ки, биз Она вә инсанлара  мәһәббәтимизи әмәлдә ҝөстәрәк. (Марк 12:30, 31 ајәләрини оху.) Бизә бу чәрчивә дахилиндә ҝејим вә ҝөркәмимизлә бағлы сәрбәстлик верилиб. Јер үзүнүн мүхтәлиф ҝушәләриндә Аллаһын шән халгынын ал-әлван ҝејинмәси буна ајдын сүбутдур!

ҜӨЗҮМҮЗҮ «ТОХ» САХЛАЈАГ

16. Дүнјанын руһу Исанын тәлимләринә неҹә зидд ҝедир вә өзүмүздән нәләри сорушмалыјыг?

16 Дүнјанын руһу милјонларла инсаны алдадараг хошбәхтлији вар-дөвләтдә ахтармаға сөвг едир. Лакин Иса демишди: «Инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил» (Лука 12:15). Иса һеч дә тәрки-дүнјалығы, мәһрумијјәти тәблиғ етмирди. О өјрәдирди ки, әсил хошбәхтлији «Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну дәрк едәнләр» вә ҝөзләрини «тох» сахлајанлар, башга сөзлә, ҝөзләрини руһани  шејләрә ҹәмләјәнләр тапырлар (Мәтта 5:3; 6:22, һашијә). Өзүндән соруш: «Мән Исанын тәлимләринә үрәкдән инанырам, јохса јаланын атасы мәнә дә өз тәсирини ҝөстәрир? (Јәһја 8:44). Сөзләрим, мәгсәдләрим, приоритетләрим вә һәјат тәрзим мәни неҹә инсан кими танытдырыр?» (Лука 6:45; 21: 34—36; 2 Јәһја 6).

17. Ҝөзләрини «тох» сахлајанлар һансы фајдалары алырлар?

17 Иса демишди: «Һикмәт әмәлләри сајәсиндә һаглы чыхыр» (Мәтта 11:19). Ҝөзләрини «тох» сахлајанларын һансы фајдалары алдыглары барәдә бир дүшүн. Падшаһлыг иши илә мәшғул олмаг онлара һәгиги тәравәт ҝәтирир (Мәтта 11:29, 30). Онлар бош јерә башларына иш ачмырлар. Бунун сајәсиндә, өзләрини әгли вә емосионал сарсынтылардан горујурлар. (1 Тимутијә 6:9, 10 ајәләрини оху.) Бу адамлар ән зәрури шејләрлә кифајәтләнирләр. Бу, онлара аиләләринә вә мәсиһи достларына даһа чох вахт ајырмаға имкан јарадыр. Ҝеҹәләр дә ширин-ширин јатырлар (Ваиз 5:12). Баҹардыгларыны етдикләри үчүн бу адамлар бөјүк севинҹ дујурлар (Һәвариләрин ишләри 20:35). Онларын үмиди долуб-дашыр, өзләри дә гәлб раһатлығы вә мәмнунлуг дујурлар (Ромалылара 15:13; Мәтта 6:31, 32). Бүтүн бунлар тајы–бәрабәри олмајан немәтдир!

АЛЛАҺЫН ВЕРДИЈИ БҮТҮН ЈАРАГЛАРЫ ҜӨТҮР

18. Мүгәддәс Китабда дүшмәнимиз, онун методлары вә апардығымыз мүбаризә неҹә тәсвир едилир?

18 Шејтан мәсиһиләрин севинҹини оғурламаг вә ән башлыҹасы, онлары әбәди һәјатдан мәһрум етмәк истәјир, лакин Аллаһын мәһәббәтини горумаг истәјәнләр руһани ҹәһәтдән мүдафиә олунурлар (1 Бутрус 5:8). Булус јазырды: «Чүнки биз әтә вә гана гаршы јох, һөкумәтләрә, һакимијјәтләрә, бу зүлмәти идарә едән дүнја һөкмдарларына, сәмави аләмдәки шәр руһи гүввәләрә гаршы мүбаризә апарырыг» (Ефеслиләрә 6:12). «Мүбаризә» кими  тәрҹүмә олунмуш јунан сөзү алтында узаг мәсафәдән, сәнҝәрдән апарылан дөјүш јох, әлбәјаха дава нәзәрдә тутулур. Бундан әлавә, «һөкумәтләр», «һакимијјәтләр», «дүнја һөкмдарлары» сөзләри ҝөстәрир ки, руһани аләмдән едилән һүҹумлар һәртәрәфли тәшкил олунуб вә мәгсәдјөнлүдүр.

19. Мәсиһинин руһани јарагларыны тәсвир ет.

19 Зәиф олмағымыза бахмајараг, биз гәләбә газана биләрик. Бу, неҹә мүмкүндүр? «Аллаһын бүтүн јарагларыны» ҝөтүрмәклә (Ефеслиләрә 6:13). Ефеслиләрә 6:14—18 ајәләриндә бу јараглар белә тәсвир олунур: «Беләликлә, һәгигәт гуршағыны белинизә бағлајыб, салеһлик зиреһини дөшүнүзә тахыб, сүлһ мүждәсини тәблиғ етмәк һазырлығыны ајағыныза ҝејиниб дәјанәтлә дајанын. Бунлардан башга бөјүк иман галханыны ҝөтүрүн, онунла сиз Шәририн бүтүн аловлу охларыны сөндүрәҹәксиниз. Һәмчинин хилас дәбилгәсини вә руһун гылынҹыны, јәни Аллаһын сөзүнү ҝөтүрүн. Ејни заманда һәр ан руһун тәсирилә, һәр ҹүр диләк вә јалварышла дуа един».

20. Бизим вәзијјәтимиз әсҝәрләрин вәзијјәтиндән нә илә фәргләнир?

20 Аллаһын вердији руһани јараглары әјнимиздән чыхартмасаг, онлар бизи һәр ҹүр тәһлүкәдән горујаҹаг. Әсҝәрин хидмәти узун мүддәт сүлһ шәраитиндә кечә биләр. Мәсиһиләр исә даима өлүм-дирим мүбаризәси апарырлар вә бу мүбаризә Аллаһ индики Шејтан дүнјасыны мәһв едиб бүтүн шәр гүввәләри дибсиз гујуја атанадәк давам едәҹәк (Вәһј 12:17; 20:1—3). Она ҝөрә дә сән зәифликләринлә вә ја пис истәкләрлә мүбаризә апарырсанса, тәслим олма, чүнки Јеһоваја садиг галмаг үчүн һамымыз бәдәнимизә ҹәфа вермәлијик (1 Коринфлиләрә 9:27). Вај о ҝүндән ки, биз мүбаризәни дајандыраг!

21. Јалныз һансы тәгдирдә руһани мүһарибәдән галиб чыхаҹағыг?

21 Бундан әлавә, биз дүшүнмәмәлијик ки, бу мүбаризәдә  јалныз өз ҝүҹүмүзә галиб ҝәлә биләрик. Она ҝөрә дә Булус бизә «һәр ан руһун тәсирилә» дуа етмәјин зәрури олдуғуну хатырладыр. Бунунла јанашы, биз Аллаһын Кәламыны тәдгиг етмәклә Јеһоваја гулаг асмалы, һәр фүрсәтдән истифадә едиб руһани силаһдашларымызла үнсијјәт етмәлијик, чүнки бу мүбаризәдә тәк дејилик! (Филимона 2; Ибраниләрә 10:24, 25). Бүтүн бу саһәләрдә садиг галанлар бу мүбаризәдә галиб ҝәләҹәкләр вә чәтин вахтларда иманларыны мүдафиә едә биләҹәкләр.

ИМАНЫНЫ МҮДАФИӘ ЕТМӘЈӘ ҺАЗЫР ОЛ

22, 23. а) Иманымызы һәр вахт мүдафиә етмәјә нәјә ҝөрә һазыр олмалыјыг вә өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик? б) Нөвбәти фәсилдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк?

22 Иса демишди: «Сиз дүнјаја мәхсус дејилсиниз. Буна ҝөрә дә дүнја сизә нифрәт едир» (Јәһја 15:19). Бу сәбәбдән һәр бир мәсиһи иманыны мүдафиә етмәјә һазыр олмалы вә буну һөрмәтлә, һәлимликлә етмәлидир. (1 Бутрус 3:15 ајәсини оху.) Өзүндән соруш: «Јеһованын Шаһидләринин нәјә ҝөрә бәзән ҹәмијјәтә әкс мөвге тутдугларыны баша дүшүрәм? Мән дә белә мөвге тутанда Мүгәддәс Китабын вә садиг нөкәрин дедикләринин доғрулуғуна там инанырам? (Мәтта 24:45; Јәһја 17:17) Јеһованын дүзҝүн һесаб етдији иши ҝөрмәк үчүн нәинки башгаларындан фәргләнмәјә, һәтта бунунла фәхр етмәјә һазырам?» (Зәбур 34:2; Мәтта 10:32, 33).

23 Лакин елә вахт олур ки, дүнјадан ајры галмаг истәјимизи Шејтан һијләҝәрликлә сынајыр. Мисал үчүн, јухарыда гејд едилдији кими, Иблис Јеһованын хидмәтчиләрини дүнјанын руһуну әкс етдирән әјләнҹәләр васитәсилә дүнјаја ҹәлб етмәк истәјир. Хош вә виҹданымызы ләкәләмәјән әјләнҹәни неҹә сечмәк олар? Бу мөвзу нөвбәти фәсилдә арашдырылаҹаг.

^ абз. 3 Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында Мәсиһ јердә јашајан мәсһ едилмиш давамчыларындан ибарәт јығынҹағын үзәриндә падшаһлыг етмәјә башлады (Колослулара 1:13). 1914-ҹү илдән исә бүтүн «дүнја үзәриндә падшаһлыг» Мәсиһә верилди. Бу сәбәбдән, мәсһ олунмушлар инди дә Аллаһын Падшаһлығынын сәфирләри кими хидмәт едирләр (Вәһј 11:15).

^ абз. 8 Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилмиш «Мүгәддәс Јазыларын әсасында мүлаһизә» китабынын 389—393 сәһифәләринә (рус.) бах.

^ абз. 65 «Әлавәләр» бөлмәсинин 212—214 сәһифәләринә бах.