Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӘЛАВӘЛӘР

Ган фраксијалары вә ҹәрраһијјә проседурлары

Ган фраксијалары вә ҹәрраһијјә проседурлары

Ган фраксијалары. Фраксијалар ганын әсас дөрд компонентиндән — еритроситләрдән, лејкоситләрдән, тромбоситләрдән вә плазмадан алыныр. Мисал үчүн, еритроситләрин тәркибиндә һемоглобин зүлалы вардыр. Инсан вә һејван һемоглобининдән һазырланмыш препаратлар кәскин анемија вә чохлу ган итирмә һалларында истифадә едилир.

90 фаизи судан ибарәт олан плазманын тәркибиндә күлли мигдарда һормонлар, гејри-үзви дузлар, ферментләр, гидалы маддәләр, минераллар вә шәкәр вар. Плазманын тәркибиндә һәмчинин лахталанма факторлары, хәстәликлә мүбаризә апаран антиҹисимләр вә албумин кими зүлаллар вар. Әҝәр киминсә һәр һансы бир хәстәлијә тутулма тәһлүкәси варса, һәким она бу хәстәлијә гаршы иммунитети олан адамын плазмасындан алынмыш гамма-глобулин инјексијалары јаза биләр. Лејкоситләрин тәркибиндә бәзи вирус инфексијаларынын вә хәрчәнҝин мүалиҹәсиндә истифадә едилән интерферонлар вә интерлејкинләр вар.

Мәсиһиләр ганын фраксијаларындан истифадә олунан мүалиҹә методларыны гәбул едә биләрләр? Мүгәддәс Китаб бу һагда конкрет ҝөстәриш вермир, буна ҝөрә дә һәр кәс Аллаһын гаршысында виҹданына ҝөрә гәрар гәбул етмәлидир. Бәзиләри Аллаһын Исраилә вердији Ганунда јазылмыш «ганы... торпаға  ахытмалысыныз» әмрини әсас тутуб бүтүн фраксијалардан имтина едирләр (Ганунун тәкрары 12:22—24). Диҝәрләри халис ган вә онун әсас компонентләринин көчүрүлмәсиндән имтина едир, лакин һәр һансы бир фраксија илә мүалиҹәни гәбул едирләр. Онлар һесаб едирләр ки, ганын тәркибиндән чыхарыландан сонра фраксијалар артыг ганын ҝөтүрүлдүјү варлығын һәјатыны тәмсил етмир.

Ганын фраксијалары илә бағлы гәрар гәбул етмәздән әввәл өзүндән соруш: «Ганын бүтүн фраксијаларындан имтина етмәклә тәркибинә фраксијалар дахил олуб хәстәликләрлә мүбаризә апаран вә ја ганахманы дајандырмаг үчүн лахталанмаја көмәк едән препаратлардан да имтина етдијими баша дүшүрәм? Ганын бир вә ја бәзи фраксијасыны нә үчүн гәбул едиб, диҝәрләриндән имтина етмәјимин сәбәбини һәкимә изаһ едә биләҹәјәм?»

Ҹәрраһијјә проседурлары. Бураја һемодилусија вә реинфузија дахилдир. Һемодилусија заманы ганын бир һиссәси организмдән чыхарылыб, ганын һәҹмини артыран препаратла әвәз едилир. Чыхарылмыш ган хејли сонра хәстәјә гајтарылыр. Реинфузијада ҹәрраһијјә әмәлијјаты заманы итирилмиш ган јығылыб хәстәјә гајтарылыр. Ган бәдән бошлуғундан вә ја јарадан јығылыр, тәмизләнир вә ја сүзҝәҹдән кечирилир вә сонра јенидән хәстәнин бәдәнинә гајтарылыр. Һәр бир һәким бу методларын тәтбигинә фәрди јанашдығы үчүн мәсиһи ону мүалиҹә едән һәкимдән бу проседурлары неҹә кечирдијини өјрәнмәлидир.

 Бу проседурларла бағлы гәрар вермәздән әввәл өзүндән соруш: «Ганымын бир һиссәси бәдәнимдән чыхарыларса вә ола билсин, һәмин бу һиссәнин дөвраны бир мүддәт дајандырыларса, виҹданым бу гана һәлә дә бәдәнимин бир һиссәси кими бахмаға вә ону торпаға ахытмамаға јол верәҹәк?» (Ганунун тәкрары 12:23, 24). «Тибби проседур заманы ганымын бир һиссәси бәдәнимдән чыхарылыб тәркиби дәјишдириләндән сонра  јенидән бәдәнимә гајтарыларса, Мүгәддәс Китаб әсасында тәрбијә едилмиш виҹданым буна неҹә бахаҹаг? Өз ганымын истифадәси илә бағлы бүтүн тибби проседурлардан имтина етмәклә мән һәмчинин ган анализләриндән, һемодиализдән вә сүни ган дөвраны апаратындан да имтина етдијими баша дүшүрәм?»

Мәсиһи ҹәрраһијјә әмәлијјаты заманы өз ганынын неҹә истифадә едиләҹәји илә бағлы өзү гәрар вермәлидир. Бу һәм дә тибби анализләрә вә хәстәдән аз мигдарда ган ҝөтүрүб тәркиби дәјишиләрәк јенидән хәстәјә вурулмасы кими мүалиҹә үсулларына да аиддир.