Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

 ӘЛАВӘЛӘР

Бајраға тәзим, сечкиләрдә иштирак вә алтернатив хидмәт

Бајраға тәзим, сечкиләрдә иштирак вә алтернатив хидмәт

Бајраға тәзим. Јеһованын Шаһидләринин фикринҹә, адәтән, һимн илә мүшајиәт едилән бајраға тәзим мәрасими әслиндә дини характер дашыјыр. Бајраға тәзим хилас јолуну Аллаһа јох, дөвләтә вә ја дөвләт башчыларына аид едир (Әшија 43:11; 1 Коринфлиләрә 10:14; 1 Јәһја 5:21). Мәсәлән, гәдим Бабил падшаһы Навуходоносор өз әзәмәти вә диндарлығы илә инсанлары һејрәтә ҝәтирмәк үчүн нәһәнҝ бир һејкәл дүзәлтдириб өз тәбәәләрини онун гаршысында баш әјмәјә мәҹбур етмишди. Бу мәрасим һимнә бәнзәр мусиги сәдалары илә мүшајиәт едилирди. Лакин үч ҝәнҹ ибрани — Сәдраһ, Мисаһ вә Абиднағу өлүмдән белә горхмајыб һејкәл гаршысында тәзим етмәди (Дәнјал, фәсил 3).

Тарихчи Карлтон Һејсин фикринҹә, бизим дөврдә «бајраг милләтчилијин әсас еһкамына вә пәрәстиш објектинә чеврилмишдир. Бајраг апарыланда кишиләр папагларыны чыхарыр, шаирләр бајраға поемалар һәср едир, ушаглар һимн охујурлар». Онун сөзләринә ҝөрә, милләтчилијин өз «мүгәддәс ҝүнләри» (мәсәлән, Бирләшмиш Штатларда ијулун дөрдү гејд едилән «Мүстәгиллик ҝүнү» бајрамы), «мүгәддәсләри вә гәһрәманлары», «мәбәдләри»  вә ја зијарәтҝаһлары вар. Бразилијада кечирилән иҹтимаи тәдбир заманы бир дөвләт мәмуру белә демишди: «Бајраға... Вәтәнә олдуғу кими ситајиш едилир, сәҹдә гылыныр». Бир енсиклопедијада гејд едилир ки, бајраг да дини рәмзләр кими мүгәддәсдир («The Encyclopedia Americana»).

Бу јахынларда һәмин енсиклопедијада гејд едилмишдир ки, дөвләт һимнләриндә «вәтәнпәрвәрлик һиссләри ифадә олунур вә әксәр һалларда халгын вә дөвләт башчыларынын мүдафиәси үчүн Аллаһдан көмәк диләнир». Буна ҝөрә дә Јеһованын хидмәтчиләри вәтәнпәрвәрлик мәрасимләрини, о ҹүмләдән бајраға тәзим вә дөвләт һимнини охумағы дини ајин һесаб етмәкдә јанылмырлар. Бир китабда Јеһованын Шаһидләринин ушагларынын АБШ мәктәбләриндә бајраға баш әјмәјиб сәдагәт анды ичмәдикләри шәрһ едилдикдән сонра ашағыдакылар јазылмышдыр: «Нәһајәт, Али Мәһкәмә бу ҝүндәлик мәрасимләрин әслиндә дини характер дашыдығыны бир сыра гәрарларында тәсдиг етди» («The American Character»).

Јеһованын Шаһидләри Аллаһын ирадәсинә зидд олан мәрасимләрдә иштирак етмәсәләр дә, башгаларынын һүгугуна һөрмәтлә јанашырлар. Онлар һәмчинин бајраға бир дөвләт рәмзи кими һөрмәт бәсләјир вә гануни һөкумәти «Аллаһын хидмәтчиси» кими гәбул едирләр (Ромалылара 13:1—4). Буна ҝөрә дә Јеһованын халгы «падшаһлар вә мәмурлар» үчүн дуа етмәк мәсләһәтинә әмәл едирләр. Бизим нијјәтимиз одур ки, биз бундан сонра да мөмин һәјат сүрүб ҹиддијјәтлә, гулағымыз динҹ, сакит јашајаг (1 Тимутијә 2:2).

Сијаси сечкиләрдә сәс вермәк. Һәгиги мәсиһиләр башгаларынын сәс вермәк һүгугуна һөрмәтлә јанашырлар. Онлар сечкиләрин әлејһинә чыхмыр, сечилмиш һөкумәтә итаәт едирләр. Бунунла белә, онлар милләтләрин сијаси ишләриндә там битәрәфдирләр (Мәтта 22:21; 1 Бутрус 3:16). Сәсвермә иҹбари олан өлкәләрдә вә ја сечкиләрә ҝетмәјәнләрә гаршы иҹтимаијјәтин пис мүнасибәт бәсләдији јерләрдә јашајан мәсиһи нә едә биләр? Белә һалларда мәсиһи Сәдраһ, Мисаһ вә Абиднағунун Дурә дүзүнә ҝәлдијини јадда сахлајараг, виҹданы јол верирсә, сечки  кабинәсинә ҝирә биләр. Лакин о, битәрәфлик мөвгејини позмамалыдыр. Мәсиһи ашағыдакы алты принсипи нәзәрә алаҹаг:

  1. Исанын давамчылары дүнјаја мәхсус дејилләр (Јәһја 15:19).

  2. Мәсиһиләр Мәсиһи вә Онун Падшаһлығыны тәмсил едирләр (Јәһја 18:36; 2 Коринфлиләрә 5:20).

  3. Мәсиһи јығынҹағында иман бирлији һөкм сүрүр вә онун үзвләри Мәсиһин мәһәббәтинә бәнзәр мәһәббәтлә бир-биринә бағлыдырлар (1 Коринфлиләрә 1:10; Колослулара 3:14).

  4. Һәр һансы бир вәзифәјә сечилмиш инсанын ҝөрдүјү ишләрә ҝөрә она сәс верәнләр дә мәсулијјәт дашыјыр. (1 Ишмуил 8:5, 10—18 вә 1 Тимутијә 5:22 ајәләриндәки принсипләрә фикир вер.)

  5. Исраиллиләр өзләринә адамларын ичиндән падшаһ гојмаг истәјәндә Јеһова билдирмишди ки, онлар бу һәрәкәтлә Ону рәдд едирләр (1 Ишмуил 8:7).

  6. Мәсиһиләр мүхтәлиф сијаси әгидә саһибләри илә Аллаһын Падшаһлығы һаггында тәмиз виҹданла данышмалыдырлар (Мәтта 24:14; 28:19, 20; Ибраниләрә 13:18).

Алтернатив хидмәт. Бәзи өлкәләрдә дөвләт һәрби хидмәтә ҝетмәк истәмәјәнләрдән алтернатив хидмәти иҹра етмәји тәләб едир. Белә вәзијјәтлә гаршылашанда дуа етмәлијик. Һәмчинин јеткин мәсиһи илә бу мәсәләни мүзакирә етмәк вә сонра топладығын мәлумат әсасында виҹданын сәсинә гулаг асараг гәрар гәбул етмәк лазым ҝәлә биләр (Мәсәлләр 2:1—5; Филиппилиләрә 4:5).

Аллаһын Кәламы бизи һакимијјәтә вә һөкумәтә табе олмаға, һәр ҹүр јахшы ишә һазыр олмаға вә дәрракәли олмаға сәсләјир (Титуса 3:1, 2). Буну јадда сахлајыб өзүмүздән сорушмалыјыг: «Тәклиф олунан алтернатив хидмәти иҹра етмәјә разы олсам, мәсиһи битәрәфлијим позулмаз ки? Јалан динлә һәр һансы бир әлагәм олмајаҹаг ки?» (Микә 4:3, 5; 2 Коринфлиләрә 6:16, 17). «Мәсиһи вәзифәми јеринә јетирмәкдә бу иш мәнә чәтинлик јарада вә ја тамамилә мане ола биләрми?» (Мәтта 28:19, 20; Ефеслиләрә 6:4; Ибраниләрә 10:24, 25). «Бәлкә,  бу хидмәт заманы руһани ишләрә даһа чох вахт ајырмаға, мисал үчүн, таммүддәтли хидмәтә гатылмаға имканым олаҹаг?» (Ибраниләрә 6:11, 12).

Әҝәр мәсиһи һәр шеји ҝөтүр-гој едиб һәбсханаја дүшмәк әвәзинә алтернатив хидмәти гәбул едирсә, һәмиманлылары онун гәрарына һөрмәтлә јанашмалыдырлар (Ромалылара 14:10). Ишдир, әҝәр о, белә хидмәтдән имтина едирсә, бу гәрара да һөрмәт едилмәлидир (1 Коринфлиләрә 10:29; 2 Коринфлиләрә 1:24).