Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

 ФӘСИЛ 8

Аллаһ тәмиз инсанлары севир

Аллаһ тәмиз инсанлары севир

«Саф адамла саф давранырсан» (ЗӘБУР 18:26).

1—3. а) Ана ушағынын тәмиз вә сәлигәли олдуғуна нә үчүн диггәт јетирир? б) Јеһова хидмәтчиләринин тәмиз олмасыны нә үчүн истәјир вә биз нәјә ҝөрә тәмиз олмаг истәјирик?

АНА балаҹа оғлуну мәктәбә јола салыр. О, ушағын әл-үзүнүн, әјин-башынын тәмизлијинә, сәлигәсинә диггәт јетирир. Чүнки тәмизлик сағламлығын рәһнидир. Ана һәмчинин билир ки, ҹамаат ушаға бахыб валидејнә гијмәт верир.

2 Бизим сәмави Атамыз Јеһова истәјир ки, Онун хидмәтчиләри тәмиз вә ја саф олсунлар. Онун Кәламында дејилир: «Саф адамла саф давранырсан» * (Зәбур 18:26). Јеһова бизи севир. О билир ки, тәмизлик сәһһәтимиз үчүн хејирлидир. О һәмчинин ҝөзләјир ки, биз мәсиһиләр инсанларда јахшы  тәәссүрат ојадыб, Она шәрәф ҝәтирәк. Доғрудан да, үст–башымыз сәлигәлидирсә вә нүмунәви давранырыгса, онда Јеһованын башыны уҹалдыр, мүгәддәс адына шәрәф ҝәтиририк (Һизгијал 36:22; 1 Бутрус 2:12 ајәсини оху).

3 Аллаһ тәмиз адамлары севдијиндән, биз дә даима тәмиз олмалыјыг. Биз Аллаһымызы севирик вә јашајышымызла Она шәрәф ҝәтирмәк, Онун мәһәббәтини горујуб-сахламаг истәјирик. Буна ҝөрә дә ҝәлин үч мәсәләнин үзәриндә дајанаг: биз нә үчүн тәмиз олмалыјыг? Тәмиз олмаг нә демәкдир? Биз неҹә тәмиз ола биләрик? Бу арашдырма һәјатымызын һансы саһәсиндә дәјишиклијә еһтијаҹ дујулдуғуну бизә ҝөстәрәҹәк.

БИЗ НӘ ҮЧҮН ТӘМИЗ ОЛМАЛЫЈЫГ?

4, 5. а) Биз илк нөвбәдә нәјә ҝөрә тәмиз олмалыјыг? б) Јеһованын тәмизлији севмәси Онун јаратдыгларындан неҹә ҝөрүнүр?

4 Јеһова бизи башга шејләрлә јанашы, шәхси нүмунәси илә дә өјрәдир. Елә буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб бизи Она бәнзәмәјә чағырыр (Ефеслиләрә 5:1). Демәли, ән башлыҹасы, ибадәт етдијимиз Јеһова Аллаһ һәр ҹәһәтдән тәмиз, пак вә мүгәддәс олдуғу үчүн биз дә тәмиз олмалыјыг. (Лавилиләр 11:44, 45 ајәләрини оху.)

5 Јеһованын јаратдыглары Онун бир чох кејфијјәтләри илә јанашы, тәмизлији севдијини дә ҝөстәрир (Ромалылара 1:20). Јеһова Јери јараданда истәјирди ки, инсанлар ону тәмиз сахласынлар. О һәмчинин һаваны вә сују тәмизләмәк үчүн еколожи дөвранлар да јаратмышдыр. Мәсәлән, бәзи бактеријалар санитар ролунда чыхыш едәрәк, туллантылары зәрәрсиз маддәләрә чевирирләр. Алимләр бу «аҹҝөз» микроорганизмләрин бәзи нөвләрини инсанын худбин вә тамаһкар фәалијјәтинин нәтиҹәсиндә јаранмыш нефт туллантыларыны вә диҝәр зәрәрли туллантылары тәмизләмәк үчүн истифадә едирләр. Ҝөрүндүјү кими, тәмизлик «јери гүдрәтилә хәлг едән» Аллаһ үчүн чох ваҹибдир (Әрәмја 10:12). Тәмизлик бизим үчүн дә ваҹиб олмалыдыр.

6, 7. Төвратда Јеһоваја ибадәт едәнләрдән тәмизлик тәләб олундуғу неҹә вурғуланыр?

 6 Тәмиз галмалы олдуғумузун диҝәр бир сәбәби одур ки, Һөкмдарымыз Јеһова Өз хидмәтчиләриндән тәмиз олмағы тәләб едир. Јеһованын Исраилә вердији ганунда тәмизликлә ибадәт бир-бирилә бағлы иди. Мисал үчүн, ганун баш каһиндән Кәффарә ҝүнүндә ики дәфә јујунмағы тәләб едирди (Лавилиләр 16:4, 23, 24). Диҝәр каһинләр дә Јеһоваја гурбан ҝәтирмәздән әввәл әл-ајагларыны јумалы идиләр (Чыхыш 30:17—21; 2 Салнамәләр 4:6). Төвратда 70-ә јахын физики натәмизлик вә мурдарлыг һалларынын ады чәкилир. Исраилли натәмиз оланда она ибадәтдә иштирак етмәк гадаған олунурду, бу гадағаны позанда бәзи һалларда о, һәтта өлүмлә ҹәзаландырыла биләрди (Лавилиләр 15:31). Чиммәк вә палтарыны јумаг да дахил олмагла, пакланмагдан бојун гачыран һәр кәс халгын арасындан јох едилмәли иди (Сајлар 19:17—20).

7 Биз Төврата әсасән јашамасаг да, бу ганунун сајәсиндә Аллаһын мүәјјән шејләрә мүнасибәтини анлајырыг. Төврат Аллаһа ибадәт едәнләрдән тәмизлик тәләб олундуғуну вурғулајырды. Јеһова дәјишмәјиб (Мәлаки 3:6). Ибадәтимиз јалныз «пак вә гүсурсуз» олдуғу тәгдирдә, Аллаһ ону гәбул едәҹәк (Јагуб 1:27). Она ҝөрә дә, Аллаһын бу мәсәләдә биздән нә тәләб етдијини өјрәнмәк лазымдыр.

АЛЛАҺЫН ҜӨЗҮНДӘ ТӘМИЗ ОЛМАГ НӘ ДЕМӘКДИР?

8. Јеһова биздән һансы саһәләрдә тәмиз олмағы ҝөзләјир?

8 Мүгәддәс Китабда тәмизликдән сөһбәт ҝедәндә јалныз физики тәмизлик нәзәрдә тутулмур. Аллаһын ҝөзүндә тәмиз олмаг һәјатымызын бүтүн саһәләринә аиддир. Јеһова биздән дөрд әсас саһәдә — руһани, әхлаги, әгли вә физики ҹәһәтдән тәмиз олмағы ҝөзләјир. Ҝәл бу саһәләри гысаҹа нәзәрдән кечирәк.

9, 10. Руһани ҹәһәтдән тәмиз галмаг нә демәкдир вә һәгиги мәсиһиләр нәдән гачырлар?

 9 Руһани тәмизлик. Руһани тәмизлик һәгиги ибадәтлә јалан ибадәти бир-биринә гатмамағы билдирир. Исраиллиләр Бабили тәрк едиб Јерусәлимә гајыданда «ораны тәрк един, мурдар шејләрә тохунмајын... өзүнүзү пак сахлајын» мәсләһәтинә әмәл етмәли идиләр (Әшија 52:11). Исраиллиләр илк нөвбәдә Јеһоваја ибадәти бәрпа етмәк үчүн вәтәнләринә гајыдырдылар. Онларын ибадәти тәмиз олмалы, Аллаһы тәһгир едән Бабил дининин мүхтәлиф тәлимләри, ајинләри вә адәтләри илә ләкәләнмәмәли иди.

10 Јалан динлә ләкәләнмәмәк үчүн һәгиги мәсиһиләр өзләрини горумалыдырлар. (1 Коринфлиләрә 10:21 ајәсини оху.) Биз бу саһәдә чох еһтијатлы олмалыјыг, чүнки јалан динин тәсири ҝениш вүсәт алыб. Бир чох өлкәләрдә мүхтәлиф дини мәрасимләр, адәт вә әнәнәләр јалан дини тәлимләрлә, мәсәлән, ҝуја өлүмдән сонра руһун јашамасы инанҹы илә бағлыдыр (Ваиз 9:5, 6, 10). Мәсиһиләр јалан динлә әлагәси олан адәтләрә риајәт етмирләр *. Биз јол вермәрик ки, башгалары бизә Мүгәддәс Китабын тәмиз ибадәтлә бағлы нормаларыны позмаға тәзјиг ҝөстәрсин (Һәвариләрин ишләри 5:29).

11. Әхлаги тәмизлик нәдир вә нәјә ҝөрә ваҹибдир?

11 Әхлаги тәмизлик. Әхлаги ҹәһәтдән тәмиз галмаг үчүн һәр нөв ҹинси әхлагсызлығы рәдд етмәк лазымдыр. (Ефеслиләрә 5:5 ајәсини оху.) Әхлаги тәмизлик чох ваҹибдир. Аллаһын мәһәббәтини горумаг үчүн әхлагсызлыгдан гачмаг лазымдыр. Бу һагда нөвбәти фәсилдә мүзакирә едәҹәјик. Әхлагсызлыг едиб төвбә етмәјәнләр «Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәкләр» (1 Коринфлиләрә 6:9, 10, 18). Онлар Аллаһын ҝөзүндә «ијрәнҹ әмәл саһибләринин» сырасына дахилдирләр. Әҝәр әхлаги ҹәһәтдән тәмизләнмәсәләр, онларын агибәти икинҹи өлүм олаҹаг (Вәһј 21:8).

12, 13. Дүшүнҹә илә һәрәкәт арасында һансы әлагә мөвҹуддур вә биз әгли ҹәһәтдән неҹә тәмиз гала биләрик?

 12 Әгли тәмизлик. Һәрәкәт дүшүнҹәдән доғур. Әҝәр биз јанлыш фикирләрин ағлымызда вә үрәјимиздә көк салмасына јол версәк, бу, әввәл-ахыр натәмиз һәрәкәтә ҝәтириб чыхараҹаг (Мәтта 5:28; 15:18—20). Пак, тәмиз фикирләр исә бизи тәмиз давраныша јөнәлдәҹәк. (Филиппилиләрә 4:8 ајәсини оху.) Әглимизи неҹә тәмиз сахлаја биләрик? Илк нөвбәдә, әгли корлајан әјләнҹәләрдән узаг дурмаг лазымдыр *. Һәмчинин Аллаһын Кәламыны мүнтәзәм мүталиә етмәклә ағлымызы саф фикирләрлә долдура биләрик (Зәбур 19:8, 9).

13 Аллаһын мәһәббәтини горујуб-сахламаг үчүн руһани, әхлаги вә әгли ҹәһәтдән тәмиз олмаг чох ваҹибдир. Бу саһәләр нөвбәти фәсилләрдә даһа әтрафлы мүзакирә едиләҹәк. Бурада исә дөрдүнҹү — физики тәмизлик саһәсинә диггәт јетириләҹәк.

ФИЗИКИ ҸӘҺӘТДӘН НЕҸӘ ТӘМИЗ ГАЛМАГ ОЛАР?

14. Нәјә ҝөрә физики тәмизлик јалныз шәхси мәсәлә дејил?

14 Физики тәмизлик дејәндә, адәтән, бәдән вә ев-ешијин тәмизлији нәзәрдә тутулур. Кимсә дејә биләр ки, тәмизлик шәхси ишдир вә она гарышмаға һеч кимин ихтијары јохдур. Јеһоваја ибадәт едәнләр бу фикирлә разы дејилләр. Јухарыда дејилдији кими, Јеһова тәмизлијә чох ҹидди јанашыр, чүнки тәмизлик өз хејримизәдир, ән әсасы исә, инсанлар бизә бахыб Јеһованын неҹә Аллаһ олдуғуна гијмәт верирләр. Биринҹи абзасдакы нүмунәјә бир дә гајыдаг. Әјин-башындан һәмишә пинтилик, сәлигәсизлик јаған ушағы ҝөрәндә, башлајырыг онун валидејнини гынамаға. Биз дә истәмәздик ки, ҝөркәмимиз вә јахуд мәишәтимиз сәмави Атамызы бәднам етсин, тәблиғ етдијимиз хәбәри һөрмәтдән салсын. Аллаһын Кәламында дејилир: «Хидмәтимиздә гүсур тапылмасын дејә, биз иман јолунда кимисә бүдрәдән бир иш ҝөрмүрүк, өзүмүзү  һәр ҹәһәтдән Аллаһын хидмәтчиләри кими ҝөстәририк» (2 Коринфлиләрә 6:3, 4). Физики тәмизлији неҹә горумаг олар?

15, 16. Ҝиҝијена гајдаларына нә дахилдир вә бизим ҝејимимиз неҹә олмалыдыр?

15 Шәхси ҝиҝијена вә хариҹи ҝөркәм. Һәр өлкәнин өзүнәмәхсус мәдәнијјәти вә шәраити вар, буна бахмајараг, сабун вә су тапыб јујунмаг, өзүмүзүн вә ушагларымызын тәмизлијинин гејдинә галмаг чәтин дејил. Јемәк һазырламаздан, гида гәбулундан әввәл, туалетдән чыхандан сонра, ушағы јујуб безини дәјишәндән сонра әлләри сабунла јумаг ҝиҝијена гајдаларына дахилдир. Әлләри сабунла јумаг хәстәлијин гаршысыны алыр вә һәтта инсаны өлүмдән хилас едир. Бу вәрдиш зәрәрли вирус вә микробларын јајылмасынын гаршысыны алыр вә бунунла, инсанлары исһал хәстәликләриндән горујур. Канализасија системинә гошулмамыш евләрдә ифразаты  гәдим Исраилдә олдуғу кими, басдырмаг олар (Ганунун тәкрары 23:12, 13).

16 Тәмиз вә ләјагәтли ҝөрүнмәк үчүн палтары мүнтәзәм јумаг лазымдыр. Шәрт дејил ки, мәсиһинин ҝејими мүтләг баһалы, сон дәбә ујғун олсун. Ән әсасы, ҝејим сәлигәли, тәмиз вә абырлы олмалыдыр. (1 Тимутијә 2:9, 10 ајәләрини оху.) Биз һарада олуругса–олаг, хариҹи ҝөркәмимизлә Хиласкарымыз Аллаһын тәлимини бәзәмәк истәјирик (Титуса 2:10).

17. Нәјә ҝөрә ев-ешијимиз вә әмлакымыз тәмиз вә сәлигә-саһманлы олмалыдыр?

17 Ев вә әмлак. Евимизин мүтләг дәбдәбәли, тәмтәраглы олмасы ваҹиб дејил. Ев имкан дахилиндә тәмиз, сәлигә-саһманлы олмалыдыр. Әҝәр јығынҹаға вә тәблиғә шәхси машынымызла ҝедириксә, биз ону һәм бајырдан, һәм дә ич тәрәфдән тәмиз сахламалыјыг. Унутмајаг ки, тәмиз ев-ешик вә әмлак ибадәт етдијимиз Аллаһ һаггында шәһадәт верир. Ахы биз инсанлара Јеһованын тәмиз Аллаһ олдуғуну, јери тәләф едәнләри тәләф едәҹәјини вә Онун Падшаһлығынын јер үзүнү тезликлә Ҹәннәтә чевирәҹәјини өјрәдирик (Вәһј 11:18; Лука 23:43). Ев-ешијимизи вә әмлакымызы тәмиз сахламагла биз гаршыдан ҝәлән јени дүнјада лазым олаҹаг тәмизлик гајдаларыны артыг индидән вәрдишә чевирдијимизи ҝөстәририк.

Физики тәмизлик дејәндә, адәтән, бәдән вә ев-ешијин тәмизлији нәзәрдә тутулур

18. Ибадәт евинә һөрмәтлә јанашдығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

18 Ибадәт јерләри. Јеһованы севдијимиз үчүн биз һәгиги ибадәтин мәркәзи олан ибадәт евләринә һөрмәтлә јанашырыг. Биз истәјирик ки, ибадәт үчүн топлашдығымыз јер тәзә ҝәләнләрә хош тәәссүрат бағышласын. Ибадәт евинин јарашыглы олмасы үчүн ону мүнтәзәм тәмизләмәк вә тәмиринә фикир вермәк лазымдыр. Бунун үчүн әлимиздән ҝәләни едириксә, ибадәт евинә һөрмәтлә јанашдығымызы ҝөстәририк. Ибадәт јерләрини тәмизләмәк вә тәмир етмәк үчүн вахт сәрф етмәк әслиндә бөјүк шәрәфдир (2 Салнамәләр 34:10). Ејни принсипләр топланты залына вә ја бөјүк топлантыларын кечирилдији диҝәр јерләрә дә аиддир.

 НАТӘМИЗ ВӘРДИШ ВӘ ӘМӘЛЛӘРДӘН ТӘМИЗЛӘН

19. Физики натәмизлијә јол вермәмәк үчүн нәдән чәкинмәлијик вә Мүгәддәс Китаб бизим көмәјимизә неҹә чатыр?

19 Физики ҹәһәтдән тәмиз галмаг үчүн биз өзүмүзү сигарет чәкмәк, спиртли ичкиләрдән суи-истифадә етмәк, асылылыг јарадан вә ја бејинә тәсир ҝөстәрән маддәләрин гејри-тибби мәгсәдлә истифадәси кими натәмиз вәрдиш вә ишләрдән тәмизләмәлијик. Бу ҝүн дүнјада ҝениш јајылмыш бүтүн натәмиз, ијрәнҹ вәрдиш вә әмәлләрин Мүгәддәс Китабда ады конкрет олараг чәкилмәсә дә, орада Јеһованын бу ишләрә мүнасибәтини ҝөстәрән принсипләр вардыр. Јеһованын нөгтеји-нәзәрини билмәјимиз вә Она гаршы мәһәббәт бизи Онун бәјәндији тәрздә јашамаға тәшвиг едир. Ҝәл Мүгәддәс Китабдан беш принсипи нәзәрдән кечирәк.

20, 21. Јеһова һансы әмәлләрдән чәкинмәјимизи истәјир вә бу, нә үчүн ваҹибдир?

20 «Бизә верилмиш вәдләрин мүгабилиндә ҝәлин ҹисми вә руһу мурдарлајан һәр шејдән өзүмүзү тәмизләјәк вә Аллаһ горхусу илә там мүгәддәслијә јетишәк» (2 Коринфлиләрә 7:1). Јеһова истәјир ки, биз ҹисмимизи вә руһумузу, јәни әһвал-руһијјәмизи натәмиз әмәлләрин зәрәриндән горујаг. Она ҝөрә дә биз асылылыг јарадан, физики вә әгли сағламлығымыза зијан вуран вәрдишләрдән чәкинмәлијик.

21 Бизи мурдарлајан һәр шејдән өзүмүзү тәмизләмәк чох ваҹибдир. Диггәт јетир ки, 2 Коринфлиләрә 7:1 ајәси «бизә верилмиш вәдләр» сөзләри илә башлајыр. Сөһбәт һансы вәдләрдән ҝедир? Бу ајәдән бир аз јухарыда, Јеһова белә дејир: «Мән сизи гәбул едәҹәјәм... Мән сизә Ата олаҹағам» (2 Коринфлиләрә 6:17, 18). Бир дүшүн: Јеһова сөз верир ки, сәнин гејдинә галаҹаг, сәни горујаҹаг, доғма баласыны севән ата кими сәни севәҹәк. Амма Јеһова вәдини јалныз сән «ҹисми вә руһу» мурдарлајан шејләрдән узаг дурдуғун тәгдирдә јеринә јетирәҹәк. Һәр һансы бир мурдар вәрдиш вә ја әмәл уҹбатындан өзүнү Јеһова илә јахын, ата-бала  мүнасибәтиндән мәһрум етмәк неҹә дә бөјүк ағылсызлыг оларды!

22—25. Һансы Мүгәддәс Китаб принсипләри сајәсиндә натәмиз вәрдишләрдән вә әмәлләрдән чәкинмәк олар?

22 «Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев» (Мәтта 22:37). Иса демишди ки, «бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир» (Мәтта 22:38). Јеһова белә мәһәббәтә лајигдир. Ону бүтүн гәлбимизлә, варлығымызла вә ағлымызла севмәк үчүн өмрүмүзү гысалдан вә Аллаһын бәхш етдији дүшүнҹә габилијјәтини күтләшдирән әмәлләри рәдд етмәлијик.

23 «[Јеһова] һамыја һәјат, нәфәс — һәр шеј верир» (Һәвариләрин ишләри 17:24, 25). Һәјат Аллаһын бәхшишидир. Бизә һәјат верән Аллаһы севдијимиз үчүн Онун бәхшишинә дә һөрмәтлә јанашмалыјыг. Биз сәһһәтимизә зијан вуран вәрдиш вә әмәлләри рәдд едирик, чүнки белә ишләри ҝөрмәклә һәјат бәхшишинә бөјүк һөрмәтсизлик ҝөстәририк (Зәбур 36:9).

24 «Башгасыны өзүнү севдијин кими сев» (Мәтта 22:39). Натәмиз вәрдиш вә әмәлләр нәинки инсанын өзүнә, әтрафындакылара да мәнфи тәсир ҝөстәрир. Мисал үчүн, сигарет чәкмәјән адам узун мүддәт сигарет түстүсү удмалы олурса, онун сәһһәтинә бөјүк зәрәр вурулур. Әтрафындакылара зијан вуран инсан Аллаһын «башгасыны өзүнү севдијин кими сев» ганунуну позмуш олур. Бунунла о, «Аллаһа гурбан олум, Аллаһы севирәм» сөзләрини јаландан дедијини сүбут едир (1 Јәһја 4:20, 21).

25 «Даима онлара хатырлат ки, һакимијјәтә вә һөкумәтә табе олсунлар» (Титуса 3:1). Бир чох өлкәләрдә ганун мүәјјән наркотик маддәләрә саһиб олмағы вә онларын истифадәсини гадаған едир. Һәгиги мәсиһиләр ганунсуз наркотик маддәләри алмыр вә онлардан истифадә етмирләр (Ромалылара 13:1).

26. а) Аллаһын мәһәббәтини горујуб-сахламаг үчүн биз нә етмәлијик? б) Аллаһын ҝөзүндә тәмиз галмаг нә үчүн ән јахшы һәјат јолудур?

 26 Аллаһын мәһәббәтини горујуб-сахламаг үчүн јалныз бир-ики саһәдә тәмиз олмаг аздыр, һәјатын бүтүн саһәләриндә тәмиз олмаг лазымдыр. Натәмиз вәрдиш вә әмәлләрдән јаха гуртармаг нә гәдәр чәтин олса да, мүмкүндүр *. Бу, доғрудан да ән јахшы һәјат јолудур. Јеһова бизи өз хејримиз үчүн өјрәдир. (Әшија 48:17 ајәсини оху.) Ән әсасы, тәмиз галмагла биз севдијимиз Аллаһын башыны уҹа едирик. Бу, бизә бөјүк хошбәхтлик ҝәтирир вә беләликлә, биз Аллаһын мәһәббәтини горујуб-сахлајырыг.

^ абз. 2 Оржинал дилдән «саф» вә «тәмиз» кими тәрҹүмә олунмуш сөзләр бәзән физики тәмизлији, чох вахт исә әхлаги вә ја руһани тәмизлији билдирир.

^ абз. 26 94-ҹү сәһифәдәки « Дүзҝүн давранмаг үчүн вар ҝүҹүмлә чалышырам?» вә јухарыдакы « Аллаһ үчүн һәр шеј мүмкүндүр» адлы чәрчивәләрә бах.

^ абз. 67 Ад дәјишдирилиб.