Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 14

Аллаһын достлары пис ишләрдән чәкинирләр

Аллаһын достлары пис ишләрдән чәкинирләр

Шејтан адамлары пис ишләрә тәһрик едир. Аллаһын досту олмаг истәјән шәхс Јеһованын нифрәт етдији шејләрә нифрәт етмәлидир (Зәбур 97:10). Аллаһын достларынын ҝөрмәдији ишләрдән бәзиләри бунлардыр:

Ҹинси әхлагсызлыг. «Зина етмәјин» (Чыхыш 20:14). Һәмчинин никаһ бағлајана кими ҹинси јахынлыг етмәк дә ҝүнаһдыр (1 Коринфлиләрә 6:18).

Сәрхошлуг. «Ички дүшкүнләри... Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәкләр» (1 Коринфлиләрә 6:10).

Гатиллик, аборт. «Адам өлдүрмәјин» (Чыхыш 20:13).

Оғурлуг. «Оғурлуг етмәјин» (Чыхыш 20:15).

Јалан. Јеһова «јалан данышан дил»ә нифрәт едир (Мәсәлләр 6:17).

 Зоракылыг вә идарәолунмаз гәзәб. Јеһова «зоракылығы севәнләрә нифрәт едир» (Зәбур 11:5). «Ҝүнаһлы бәдәнин әмәлләри бәллидир... гәзәб» (Галатијалылара 5:19, 20).

Гумар. Аҹҝөзлүк едәнлә отуруб-дурмајын (1 Коринфлиләрә 5:11).

Ирги вә етник дүшмәнчилик. «Дүшмәнләринизи һәмишә севин вә сизи тәгиб едәнләр үчүн һәмишә дуа един» (Мәтта 5:43, 44).

Аллаһын бизә дедикләри хејримиз үчүндүр. Пис әмәлләрдән узаг дурмаг һәмишә асан дејил. Јеһованын вә Онун Шаһидләринин көмәји илә Аллаһын хошламадығы әмәлләрдән узаг дура биләрсән (Әшија 48:17; Филиппилиләрә 4:13; Ибраниләрә 10:24, 25).