Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 3

Аллаһ һаггында өјрәнмәк лазымдыр

Аллаһ һаггында өјрәнмәк лазымдыр

Аллаһын досту олмаг үчүн сәнә Онун һаггында билик алмаг лазымдыр. Достларын сәнин адыны билирләр? Онлар сәни адынла чағырырлар? Әлбәттә. Аллаһ да истәјир ки, сән Онун адыны билиб, Ону ады илә чағырасан. Аллаһын ады Јеһовадыр (Зәбур 83:18; Мәтта 6:9). Сән Онун нәји хошлајыб-хошламадығыны билмәлисән. Һәм дә Онун достларыны вә дүшмәнләрини танымалысан. Бир шәхси танымаг үчүн вахт лазымдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһла таныш олмаг үчүн вахт ајырмаг ағыллы ишдир (Ефеслиләрә 5:15, 16).

Аллаһын достлары Онун хошладығы ишләри ҝөрүрләр. Достларыны јадына сал. Әҝәр онларла пис даврансан вә ја онларын хошламадығы бир иши ҝөрсән сәнинлә достлуг едәҹәкләр? Әлбәттә ки, јох! Әҝәр Аллаһын досту олмаг истәјирсәнсә, Онун хошладығы ишләри ҝөрмәлисән (Јәһја 4:24).

Бүтүн динләр Аллаһла достлуға апармыр. Аллаһын ән јахын досту олан Иса ики ҹүр јолдан данышмышды. Бунлардан бири ҝениш јолдур вә орада чохлу адам вар. Бу јол мәһвә апарыр. Диҝәри исә енсиз јолдур вә һәмин јолла аз адам ҝедир. Дар јол әбәди һәјат јолудур. Бу о демәкдир ки, әҝәр Аллаһын досту олмаг истәјирсәнсә, Она дүзҝүн ибадәт етмәји өјрәнмәлисән (Мәтта 7:13, 14).