Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 16

Аллаһы севдијини ҝөстәр

Аллаһы севдијини ҝөстәр

Достлуғу горујуб сахламаг үчүн достла үнсијјәт етмәк лазымдыр. Достлар данышанда бир-биринә гулаг асырлар. Онлар башгаларына достлары һаггында јахшы шејләр данышырлар. Бунлар Аллаһла достлуға да аиддир. Бу барәдә Мүгәддәс Китабын дедикләри үзәриндә дүшүн:

Јеһова илә дуада мүнтәзәм даныш. «Даима дуа един» (Ромалылара 12:12).

Аллаһын Кәламыны — Мүгәддәс Китабы оху. «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр вә тәлим, тәнбеһ, ислаһ үчүн... фајдалыдыр» (2 Тимутијә 3:16).

Инсанлара Аллаһ һаггында даныш. «Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын,.. сизә әмр етдијим һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәдин» (Мәтта 28:19, 20).

 Аллаһын достлары илә достлуг ет. «Һикмәтли илә отуруб-дуран һикмәтли олар» (Мәсәлләр 13:20).

Ибадәт евиндә кечирилән ҝөрүшләрдә иштирак ет. «Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг едәк,.. бир-биримизи руһландыраг» (Ибраниләрә 10:24, 25).

Падшаһлыг ишини дәстәклә. «Гој һәр кәс үрәјиндә гәт етдији кими версин, көнүлсүз вә ја мәҹбури вермәсин, ахы Аллаһ ҝүләр үзлә верәни севир» (2 Коринфлиләрә 9:7).