Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 9

Аллаһын достлары кимләрдир?

Аллаһын достлары кимләрдир?

Јеһованын јаратдығы илк варлыг — Иса Мәсиһ Онун ән јахын вә ән әзиз достудур. Јерә инсан кими ҝәлмәздән әввәл Иса ҝөјдә гүввәтли руһани варлыг иди (Јәһја 17:5). Сонра о, адамлара Аллаһ һаггында һәгигәти өјрәтмәк үчүн јерә ҝәлди (Јәһја 18:37). О һәм дә итаәткар инсанлары ҝүнаһ вә өлүмдән гуртармаг үчүн өз инсан һәјатыны гурбан верди (Ромалылара 6:23). Инди Иса јер үзүнү Ҹәннәтә чевирәҹәк ҝөјдәки һөкумәтин, Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһыдыр (Вәһј 19:16).

Мәләкләр дә Аллаһын достларыдыр. Мәләкләр һеч заман јердә јашамајыблар. Аллаһ јери јаратмаздан әввәл онлары ҝөјдә јаратмышды (Әјјуб 38:4—7). Ҝөјдә милјонларла мәләк вар (Дәнјал 7:10). Аллаһын бу сәмави достлары истәјирләр ки, инсанлар Јеһова барәсиндә һәгигәти билсинләр (Вәһј 14:6, 7).

Аллаһын јердә дә достлары вар; Аллаһ бу достларыны Өз шаһидләри адландырыр. Шаһид мәһкәмәдә кимсә вә ја һәр һансы бир һадисә һаггында билдикләрини данышыр. Јеһованын Шаһидләри башгаларына Јеһова вә Онун нијјәтләри барәсиндә данышырлар (Әшија 43:10). Мәләкләр кими, онлар да сәнә Јеһова һаггында һәгигәти өјрәнмәкдә көмәк етмәк истәјирләр. Онлар арзу едирләр ки, сән Аллаһын досту оласан.