Сән Аллаһын досту ола биләрсән!

Бу мәлумат сәнин неҹә өјрәнмәјинә көмәк етмәк үчүн нәзәрдә тутулуб.

ДӘРС 1

Аллаһ сәни Өзү илә дост олмаға чағырыр

Дүнјанын дөрд ҝушәсиндә јашајан инсанлар Аллаһын досту олублар. Сән дә Аллаһын досту ола биләрсән.

ДӘРС 2

Аллаһ ән јахшы достдур

Аллаһ сәнә хошбәхт вә архајын јашамағын јолларыны өјрәдәҹәк.

ДӘРС 3

Аллаһ һаггында өјрәнмәк лазымдыр

Бу сәнә Аллаһын нәләри хошлајыб, нәләри хошламадығыны билмәјә көмәк едәҹәк.

ДӘРС 4

Аллаһ һаггында билији неҹә алмаг олар

Аллаһ кечмишдә вә инди ҝөрдүјү ишләри, еләҹә дә ҝәләҹәкдә нәләр едәҹәјини бизә ачыглајыр.

ДӘРС 5

Аллаһын достлары Ҹәннәтдә јашајаҹаглар

Ҹәннәтлә инди јашадығымыз дүнја арасында јерлә ҝөј гәдәр фәрг олаҹаг. Бәс Ҹәннәтдә һәјат неҹә олаҹаг?

ДӘРС 6

Ҹәннәт јахындыр!

Биз буна неҹә әмин ола биләрик?

ДӘРС 7

Кечмишдән ибрәт дәрси

Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан Нуһ пејғәмбәрин һекајәсиндән һансы ибрәт дәрсини ҝөтүрә биләрик?

ДӘРС 8

Аллаһын дүшмәнләри кимләрдир?

Сән онларын фәндләрини дујуб сәни јолдан аздырмагларына гаршы дура биләрсән.

ДӘРС 9

Аллаһын достлары кимләрдир?

Онлар инсанларын Јеһова һагда нәји билмәләрини истәјирләр?

ДӘРС 10

Һәгиги дини неҹә тапмаг олар

Бир нечә амилин көмәклији илә һәгиги дини мүәјјән етмәк олар.

ДӘРС 11

Јалан дини рәдд ет!

Сахта дини неҹә мүәјјән едә биләрсән? Ондан нәјә ҝөрә узаг дурмаг лазымдыр?

ДӘРС 12

Инсан өләндә нә баш верир?

Аллаһын Кәламы бизи буна там әмин едир.

ДӘРС 13

Ҹадуҝәрлик вә бахыҹылыг ҝүнаһдыр

Јеһова нә үчүн ҹадуҝәрлији вә бахыҹылығы мүһакимә едир?

ДӘРС 14

Аллаһын достлары пис ишләрдән чәкинирләр

Аллаһын бәјәнмәдији әмәлләр һансылардыр?

ДӘРС 15

Аллаһын достлары јахшы ишләр ҝөрүрләр

Аллаһын досту олмаг үчүн һансы ишләр ҝөрмәлијик?

ДӘРС 16

Аллаһы севдијини ҝөстәр

Достлуг мүнасибәтләринин исти галмасы үчүн һәмишә сөһбәт етмәк, динләмәји баҹармаг, башгаларына тәрифләмәк лазымдыр. Бунлар Јеһова илә мүнасибәтләрдә дә ҝечәрлидир.

ДӘРС 17

Дост газанмаг истәјән достсевәр олмалыдыр

Јеһова Аллаһ һагда чох өјрәндиҝҹә, Она олан мәһәббәтин бир о гәдәр дә артаҹаг.

ДӘРС 18

Әбәдијјәт боју Аллаһын досту ол!

Аллаһ вәд едир ки, дост адланан бәндәләринә әбәди һәјат нәсиб едәҹәк.