Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 3, 2017

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДҮНЈАНЫН СОНУ БАРӘДӘ ВӘҺЈ

Ахырзаман ҹарчылары вә ҝәләҹәјиниз

Ахырзаман ҹарчылары вә ҝәләҹәјиниз

Әввәлки мәгаләдә гејд олундуғу кими, дөрд атлы илк бахышдан охуҹуја мүәммалы вә горхулу ҝәлә биләр. Әслиндә исә горхуја сәбәб јохдур. Мүгәддәс Китаб вә дүнја сәһнәсиндәки һадисәләр бу дөрд атлынын нәји тәмсил етдијини ачыглајыр. Дөрд атлы дүнја үчүн бәла мәнасыны дашыса да, бу вәһјдә јахшы хәбәр дә вар. Илк өнҹә ҝәлин һәр бир атлынын нәјин рәмзи олдуғуну нәзәрдән кечирәк.

АҒ АТЫ ЧАПАН АТЛЫ

Вәһј белә башлајыр: «Сонра бахдым вә будур: бир ағ ат. Атын белиндә отуранын әлиндә бир јај варды. Она таҹ верилди вә о, зәфәр чала-чала гәләбәсини баша вурмаг үчүн ирәлиләди» (Вәһј 6:2).

Ағ атлы кимдир? Бу, Һәзрәти Исадыр. Нәјә әсасән белә демәк олар? Инҹилин «Вәһј» бөлмәсинин диҝәр јериндә һәмин атлы «Аллаһын сөзү» адланыр (Вәһј 19:11—13). Мүгәддәс Китабда «Аллаһын сөзү» титулу Иса Мәсиһә аид едилир, чүнки о, Аллаһын адындан данышан нүмајәндәдир (Јәһја 1:1, 14). Сөзүҝедән атлы «Вәһј»дә һәмчинин Садиг вә Һәгиги, еләҹә дә падшаһлар Падшаһы вә ағалар Ағасы адланыр (Вәһј 19:11, 16). Бу атлы һагда јазыланлардан белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, Һз. Исанын фатеһ һөкмдар олмаг сәлаһијјәти вар вә о, бу сәлаһијјәтиндән анҹаг јахшы мәгсәдләр үчүн истифадә едир.

Бәс она фатеһ сәлаһијјәтини ким вериб? (Вәһј 6:2). Бир пејғәмбәр рөјада Мәсиһлә бағлы Аллаһдан вәһј алмышды. О ҝөрүр ки, Әзәлдән Вар Олан, јәни Јеһова * Аллаһ Мәсиһә һакимијјәт, шәрәф вә падшаһлыг верир (Дәнјал 7:13, 14). Демәли, Иса Мәсиһә һөкмдар вә фатеһ сәлаһијјәтини верән күлли-ихтијар саһиби Аллаһдыр. Мәсиһин мәһз ағ атын белиндә отурмасы апардығы мүһарибәнин һагг олдуғуну ҝөстәрир, чүнки ағ рәнҝ Аллаһын Кәламында чох вахт салеһлијин, паклығын рәмзи сајылыр (Вәһј 3:4; 7:9, 13, 14).

Атлылар һагдакы вәһј һансы дөврә аиддир? Биринҹи атлы, Иса Мәсиһ она таҹ вериләндә чапмаға башлады (Вәһј 6:2). Бәс она таҹ нә вахт верилиб, Аллаһын дәрҝаһына апарылан кими? Хејр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бунун үчүн мүәјјән вахт кечмәли иди (Ибраниләрә 10:12, 13). Иса Мәсиһ јер үзүндә јашајаркән давамчыларына тахта чыхаҹағы вахты билдирән әламәтләрдән данышмышды. О демишди ки, һәмин вахт јер үзүндә вәзијјәт ҝөзләнилмәдән пислијә доғру дәјишәҹәк: мүһарибә, гытлыг вә хәстәликләр баш алыб ҝедәҹәк (Мәтта 24:3, 7; Лука 21:10, 11). 1914-ҹү илдә Биринҹи Дүнја мүһарибәсинин башланмасы илә бәшәријјәт һәмин бу аҹынаҹаглы дөврә гәдәм гојду. Аллаһын Кәламында бу дөвр ахырзаман адланыр (2 Тимутијә 3:1—5).

Суал јараныр: әҝәр Иса Мәсиһ 1914-ҹү илдә тахта чыхыбса, онда нәјә ҝөрә дүнјадакы шәраит ҝүнү-ҝүндән писләшир? Сәбәб одур ки, һәмин ил Иса Мәсиһ јер үзүнү јох, ҝөј аләмини идарә етмәјә башлады. Мәсиһ (ајәдә Микајыл адланыр) тахта чыхан кими мәләкләри илә бирҝә Иблис вә ҹинләрә гаршы дөјүшдү вә онлары јер үзүнә атды (Вәһј 12:7—9, 12). О ҝүндән даһа чох һиддәтләнән Иблис бүтүн гәзәбини инсанларын үзәринә төкүр. Анҹаг онун јер үзүндә һеҝемонлуг етмәсинә сајлы ҝүнләр галыб. Тезликлә Аллаһ-Таала Иблисә чыхардығы һөкмү иҹра едәҹәк (Мәтта 6:10). Бәс диҝәр үч атлынын ахырзаманла һансы әлагәси вар? Ағ атлыдан фәргли олараг, бу атлылар һәр һансы бир шәхси јох, бәшәријјәтин мәруз галдығы мүхтәлиф бәлалары тәмсил едир.

КҮРӘН АТЫ ЧАПАН АТЛЫ

«Мејдана күрән ат чыхды. Онун белиндә отурана инсанларын бир-бирини гырмасы үчүн јер үзүндән сүлһү ҝөтүрмәк изни верилмишди. Атлыја бөјүк бир гылынҹ верилди» (Вәһј 6:4).

Бу атлы мүһарибәни символизә едир. О, тәкҹә бир нечә өлкәдән јох, бүтүн дүнјадан сүлһү ҝөтүрүр. 1914-ҹү илдә дүнја тарихиндә илк глобал мүһарибә башлады. Онун ардынҹа ондан да дәһшәтли Икинҹи Дүнја мүһарибәси баш верди. Бәзи һесабламалара ҝөрә, 1914-ҹү илдән етибарән мүһарибә вә силаһлы иғтишашларда 100 милјондан артыг инсан һәјатыны итириб! Һәлә хәсарәт аланлары, шикәст галанлары демирик.

Бәс буҝүнкү вәзијјәт һаггында нә демәк олар?

Тарихдә илк дәфәдир ки, инсанын иҹад етдији силаһлар бүтүн бәшәр нәслини јер үзүндән силмәк ҝүҹүнә маликдир. Һәтта БМТ кими «сүлһ кешикчиләри» белә, күрән атлынын гаршысында һеч нә едә билмирләр.

ГАРА АТЫ ЧАПАН АТЛЫ

«Мән бахдым вә будур: мејдана гара ат чыхды. Онун белиндә отуранын әлиндә тәрәзи варды. Бу вахт, санки, дөрд мәхлугун арасындан бир сәс ҝәлди: “Бир кило буғда бир динара, үч кило арпа бир динара; зејтун јағыны вә шәрабы зај етмә”» (Вәһј 6:5, 6).

Бу атлы гытлығы тәмсил едир. Ајәләрдә дејилир ки, јер үзүндә гытлыг түғјан едәҹәк. Һәтта бир кило буғда бир динара (вәһјин верилдији дөврдә бирҝүнлүк әмәк һаггы) сатылаҹаг (Мәтта 20:2). Ади арпа нәдир ки, онун үч килосу бирҝүнлүк әмәк һаггына бәрабәр олаҹаг. Сөзсүз ки, бунунла бөјүк күлфәти дојуздурмаг мүшкүл мәсәләдир. Бәс «зејтун јағыны вә шәрабы зај етмә» нә демәкдир? Зејтун јағы вә шәраб биринҹи әсрдә ҝүндәлик истифадә олунан гидалар иди. Бу исә о демәкдир ки, ади гидалара белә гәнаәт етмәк лазым ҝәләҹәк.

1914-ҹи илдән бәри гара атлынын дүнја мејданында чапдығыны ачыг-ајдын ҝөрмәк олар. 20-ҹи әсрдә тәхминән 70 милјон инсан аҹлығын гурбаны олуб. Бир һесабатда дејилир ки, 2012—2014-ҹү илләр әрзиндә 805 милјон инсан, јәни дүнја үзрә һәр доггуз инсандан бири аҹлыгдан әзијјәт чәкмишдир. Башга бир һесабатда дејилир: «Һәр ил аҹлыгдан өләнләрин сајы ГИЧС, малјарија вә вәрәм хәстәликләриндән өләнләрин үмуми сајындан даһа чохдур». Аҹлығы арадан галдырмаг үчүн нә гәдәр ҹәһд ҝөстәрилсә дә, гара атлынын гаршысыны алмаг мүмкүн олмур.

СОЛҒУН АТЫ ЧАПАН АТЛЫ

«Мән бахдым вә будур: мејдана солғун рәнҝли ат чыхды. Онун белиндә отуранын ады Өлүм иди вә Мәзар аддымбааддым онун далынҹа ҝәлирди. Онлара јер үзүнүн дөрддә бир һиссәси үзәриндә ихтијар верилди. Онлар әһалини узун гылынҹ, әрзаг гытлығы, өлүмҹүл хәстәликләр вә јерин вәһши һејванлары васитәсилә гырмалы идиләр» (Вәһј 6:8).

Дөрдүнҹү атлы хәстәлик вә диҝәр факторларын сәбәб олдуғу вахтсыз өлүмүн рәмзидир. Мәсәлән, 1914-ҹү илдән гыса мүддәт сонра испан грипи он милјонларла инсанын һәјатына сон гојуб. Еһтимал едилир ки, һәмин вахт бу хәстәлијә 500 милјон инсан јолухмушду, бу исә дүнја әһалисинин һәр үч нәфәриндән бири демәкдир!

Испан грипи һәлә башланғыҹ иди. Мүтәхәссисләрин һесабламаларына әсасән, 20-ҹи әсрдә чичәк хәстәлијиндән јүз милјонларла инсан һәлак олуб! Тибби наилијјәтләрә бахмајараг, ГИЧС, вәрәм вә малјарија һәлә дә сајсыз-һесабсыз инсанын һәјатына сон гојмаға давам едир.

Истәр мүһарибә, истәр аҹлыг, истәрсә дә хәстәлик олсун, нәтиҹә ејнидир — өлүм. Өлүмүн далынҹа ҝәлән Мәзар исә амансызҹасына тәләф оланлары удур.

 ПИС ҜҮНЛӘР ЈОХ ОЛАҸАГ

Тезликлә инсанлара ағры-аҹы јашадан бүтүн әзабларын сону ҝәләҹәк! Јухарыда вурғуландығы кими, Иса Мәсиһ 1914-ҹү илдә Иблиси ҝөјдән јерә атмагла зәфәр чалды. Анҹаг онун зәфәри бунунла јекунлашмыр (Вәһј 6:2; 12:9, 12). Тезликлә, Гијамәт ҝүнүндә Иса Мәсиһ Иблисин тәрәфини тутанлары јер үзүндән силәҹәк. Елә едәҹәк ки, Иблис инсанлара даһа јолдан чыхара билмәсин (Вәһј 20:1—3). Мәсиһ ардынҹа ҝәлән үч атлынын гаршысыны алаҹаг вә онларын төрәтдији фәсадлары арадан галдыраҹаг. Ҝөрәк Мүгәддәс Китабда бу һагда даһа нә дејилир.

Мүһарибәнин јерини сүлһ тутаҹаг. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова Аллаһ јерин бир уҹундан о бири уҹунадәк дөјүшләри кәсәҹәк, каманы гыраҹаг, низәни сындыраҹаг (Зәбур 46:9). Сүлһсевәр инсанлар «әмин-аманлығын боллуғундан һәзз алаҹаглар» (Зәбур 37:11).

Гытлығы боллуг әвәз едәҹәк. «Јердә чөрәк бол олаҹаг, дағ башында зәмиләр ашыб-дашаҹаг» (Зәбур 72:16).

Иса Мәсиһ тезликлә бу үч атлынын төрәтдији фәсадлары арадан галдыраҹаг

Хәстәлик сағламлыға, өлүм әбәди һәјата мәғлуб олаҹаг. Аллаһ инсанларын «ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:4).

Иса Мәсиһи һакимијјәти алтында һәјатын неҹә олаҹағыны онун јер үзүндә јашајаркән ҝөрдүјү ишләрдән билмәк олар. О, инсанлары сүлһә чағырыр, минләрлә инсаны дојуздурур, хәстәләрә шәфа верир, өләнләри һәјата гајтарырды (Мәтта 12:15; 14:19—21; 26:52; Јәһја 11:43, 44).

Бу шәр дүнјанын сону сүрәтлә јахынлашыр. Аллаһ истәјир ки, һамымыз бу ҝүнә һазыр олаг. Бәс һазыр олмаг өзүнә нәји дахил едир? Јеһованын Шаһидләри бу суалын ҹавабыны сизә Аллаһын Кәламындан бөјүк мәмнунијјәтлә ҝөстәрә биләрләр.

^ абз. 7 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.