Неҹә фикирләширсиниз?

Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону барәдә јазыланлары охујанда бәзи инсанлар горхурлар. Амма фикир верин бу барәдә Мүгәддәс Китабда нә дејилир:

«Бу пејғәмбәрлик сөзләрини уҹадан охујан, онлары ешидән... хошбәхтдир» (Вәһј 1:3).

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин бу сајындан дүнјанын сону барәдә олан бир вәһј барәдә мәлумат ала биләрсиниз. Журналда һәмчинин вәһјин ачыгламасы да верилир.