Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮАСИР ДӨВРДӘ ГӘДИМ ҺИКМӘТ

Үрәкдән бағышлајын

Үрәкдән бағышлајын

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ. «Биринизин диҝәриндән шикајәти олса да, бир-биринизи үрәкдән бағышлајын. Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышламалысыныз» (Колослулара 3:13).

Мәнасы. Мүгәддәс Китабда ҝүнаһ борҹла, бағышламаг исә борҹу силмәклә мүгајисә олунур (Лука 11:4). Бир мәнбәдә дејилир ки, Мүгәддәс Јазыларда «бағышламаг» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «борҹу унутмаг, ону тәләб етмәмәк» демәкдир. Әҝәр бизә гаршы сәһв едән адамы бағышлајырыгса, онун ҝәлиб биздән үзр истәмәсини ҝөзләмәмәлијик. Бағышламаг бизә гаршы едилән сәһвләрә ҝөз јуммаг вә ја вурулан јараја әһәмијјәт вермәмәк демәк дејил. Бу, шикајәтләнмәјә әсасымыз олса белә, үрәјимиздән инҹиклији чыхарыб атмаг демәкдир.

Фајдасы. Һамымыз гејри-камил вә ҝүнаһлыјыг (Ромалылара 3:23). Буна ҝөрә дә башгаларыны бағышламалыјыг, чүнки ҝеҹ-тез биз дә бағышланмаға еһтијаҹ дујаҹағыг. Үстәлик, бағышламағын өзүмүзә дә фајдасы олаҹаг. Һансы фајдасы?

Башгаларыны бағышламајыб үрәјимиздә гәзәбин вә инҹиклијин көк атмасына јол вермәклә, өзүмүзә зәрәр вуруруг. Бу, бизи севинҹдән мәһрум едир, һәјатымызы зәһәрләјир вә гәм дәрјасына батырыр. Үстәлик, сағламлығымыза да ҹидди зијан вурур. «Америка Кардиолоҝија Коллеҹи журналы»нда Др. Јоичи Чиданын вә психолоҝија елмләри үзрә профессор Ендрју Стептонун сөзләри ҝәтирилир: «Сон арашдырмалара ҝөрә гәзәб вә әдавәт үрәк таҹ дамар хәстәлијинә ҝәтириб чыхарыр».

Инди исә ҝәлин бағышламағын фајдаларына бахаг. Башгаларыны үрәкдән бағышлајанда арамызда бирлији вә сүлһү горумуш олуруг, беләҹә, мүнасибәтләрә хәләл дәјмир. Ән әсасы, белә етмәклә ҝүнаһкарлары үрәкдән бағышлајан вә биздән дә буну ҝөзләјән Аллаһа бәнзәјирик (Марк 11:25; Ефеслиләрә 4:32; 5:1).