Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  октјабр 2015

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДУА ЕТМӘЈИН ХЕЈРИ ВАРМЫ?

Дуа вә сән

Дуа вә сән

Ола билсин, һәр һансы бир ишә башламаздан әввәл фикирләширсиниз: «Ҝөрәсән, бунун мәнә бир хејри олаҹаг?» Дуа барәдә дә белә фикирләшмәк сәһв дејил, чүнки өз хејрини дүшүнмәк инсана хасдыр. Һәтта бир дәфә Әјјуб пејғәмбәр дә сорушмушду: «Ону чағырсам, мәнә һај верәрми?» (Әјјуб 9:16).

Әввәлки мәгаләләрдән ҝөрдүк ки, дуа садәҹә дини ајин вә ја мүалиҹә үсулу дејил. Әҝәр дүзҝүн шәкилдә вә дүзҝүн нијјәтлә дуа етсәк, Јараданымыз бизи мүтләг ешидәҹәк. Әслиндә, О Өзү бизи Она јахынлашмаға чағырыр (Јагуб 4:8). Бәс дуаја ҹидди јанашсаг, һансы фајдалары әлдә едәҹәјик? Ҝәлин онлардан бәзиләрини нәзәрдән кечирәк.

Гәлб раһатлығы.

Јәгин ки, чохларымыз проблемләрлә үзләшәндә тәлаша дүшүрүк. Мүгәддәс Китаб бизи белә һалларда һәмишә дуа етмәјә вә диләјимизи Аллаһа билдирмәјә тәшвиг едир (1 Салоникилиләрә 5:17; Филиппилиләрә 4:6). Орада һәмчинин дејилир ки, әҝәр Аллаһа дуа етсәк, «онда Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү» үрәјимизи вә фикирләримизи горујаҹаг (Филиппилиләрә 4:7). Үрәјимизи Јараданымыза бошалтсаг, раһатлыг тапаҹағыг. Елә Аллаһ Өзү дә бизи буна сәсләјир: «Сән гајғы јүкүнү Јеһоваја вер, О, сәнә дајаг олар» (Зәбур 55:22).

«Сән гајғы јүкүнү Јеһоваја вер, О, сәнә дајаг олар» (Зәбур 55:22).

Чохлары буну өз үзәрләриндә һисс едибләр. Ҹәнуби Корејадан олан Һи Ран дејир: «Проблемләрим башымдан ашса да, дуа едән кими раһатлыг  дујурам, чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн ҝүҹ тапырам». Филиппиндә јашајан Сесилија бөлүшүр: «Гызларыма вә јаддашыны итириб мәни танымајан анама ҝөрә чох нараһатам. Анҹаг дуанын сајәсиндә нараһатчылыгларымын өһдәсиндән ҝәлирәм, чүнки билирәм ки, Јеһова мәнә аиләмин гајғысына галмаға көмәк едәҹәк».

Чәтинликләр гаршысында тәсәлли вә ҝүҹ.

Ола билсин, сиз дә ҝүҹлү стресс кечирир, һәтта һәјати тәһлүкәләр вә ја аҹынаҹаглы вәзијјәтләрлә үзләширсиниз. Белә һалда һәр ҹүр тәсәлли верән Аллаһа дуа етмәк раһатлыг ҝәтирәҹәк. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, О, «һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли верир» (2 Коринфлиләрә 1:3, 4). Мисал үчүн, бир дәфә  Иса пејғәмбәр ҝүҹлү нараһатчылыг кечирәндә «диз чөкүб дуа етмәјә башлады». Бундан сонра «ҝөјдән бир мәләк пејда олуб ону үрәкләндирди» (Лука 22:41, 43). Башга бир нүмунә Нәһәмја пејғәмбәрдир. Аллаһын тапшырығыны баша чатдырмамасы үчүн дүшмәнләри она һәдә-горху ҝәлмишди. Пејғәмбәр: «Еј Аллаһым, голума ҝүҹ вер!» — дејәрәк дуа етмишди. Бунун ардынҹа баш верән һадисәләр ҝөстәрир ки, Аллаһ она горхуларыны јенмәјә вә иши уғурла баша чатдырмаға көмәк етди (Нәһәмја 6:9—16). Ганада јашајан Реҹеналд дуа илә бағлы тәҹрүбәсини бөлүшүр: «Һәјатымын ән чәтин анларында дуа едәндә, елә бил, проблемләрими јолуна гојан, руһуму динҹәлдән бири илә данышырам». Һәгигәтән дә, биз Јараданымыза дуа едәндә О, бизә тәсәлли верир.

Илаһи һикмәт.

Вердијимиз бәзи гәрарлар һәм бизим, һәм әзизләримизин ҝәләҹәјинә тәсир едә биләр. Бәс дүзҝүн гәрар вермәк үчүн нә едә биләрик? Аллаһын Кәламы бујурур: «Әҝәр сизләрдән киминсә [сынаглар заманы] һикмәти чатышмырса, гој һәр кәсә сәхавәтлә вә гынамадан верән Аллаһдан диләсин вә она вериләҹәк» (Јагуб 1:5). Дуада Аллаһдан һикмәт диләсәк, О, мүдрик гәрарлар вермәјимиз үчүн бизә мүгәддәс руһуну верәҹәк. Биз конкрет олараг Аллаһдан мүгәддәс руһ диләјә биләрик, чүнки Иса пејғәмбәр бизи әмин едир ки, «ҝөјдәки Ата Ондан истәјәнләрә мүгәддәс руһ» верәҹәк (Лука 11:13).

«Дүзҝүн гәрар вермәк үчүн мән даим Аллаһа дуа едирдим» (Куабена, Гана).

Иса пејғәмбәр өзү дә ваҹиб гәрарлар верәркән Аллаһын көмәјинә еһтијаҹ дујурду. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, 12 һәварисини сечәркән «бүтүн ҝеҹәни Аллаһа дуа етди» (Лука 6:12).

Иса пејғәмбәр кими, бу ҝүн дә бир чохлары мүдрик гәрарлар вермәк үчүн етдикләри дуаја Аллаһын неҹә ҹаваб вердијинин шаһиди олублар. Филиппиндә јашајан Реҹина мүхтәлиф проблемләрлә үзләшмишди. Әринин өлүмүндән сонра аиләсинин јүкү онун чијнинә дүшмүш, ишини итирмиш, ушагларыны тәкбашына тәрбијә етмәли олмушду. Бәс мүдрик гәрарлар вермәкдә она нә көмәк етмишди? О бөлүшүр: «Дуа едиб Јеһоваја сығынырдым». Ганадан олан Куабена тикинтидә јүксәкмаашлы ишини итирәндән сонра Аллаһдан көмәк диләјирди. Гаршысында мүхтәлиф имканлар ачылмышды. О дејир: «Дүзҝүн гәрар вермәк үчүн мән даим Аллаһа дуа едирдим. Јеһова мәнә көмәк етди ки, руһанилијимә мане олмадан физики еһтијаҹларымы өдәјәҹәјим бир иш сечим». Аллаһдан рәһбәрлик истәсәниз, јухарыда ҝәтирилән һиссләри сиз дә кечирәҹәксиниз.

Биз дуа етмәјин јалныз бир нечә фајдасыны нәзәрдән кечирдик. (Даһа әтрафлы мәлумат үчүн «Дуа етмәјин фајдалары» чәрчивәсинә бахын.) Бу фајдалары ҝөрмәк үчүн илк өнҹә сизә Аллаһ вә Онун нијјәтләри һагда билик алмаг лазымдыр. Бунун үчүн Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын *. Бу аддымы атмагла «дуалары ешидән» Јарадана јахынлаша биләрсиниз (Зәбур 65:2).

^ абз. 14 Әтрафлы мәлумат үчүн әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын вә ја www.jw.org сајтына дахил олун.