Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  октјабр 2015

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Мән дә башгаларына көмәк едә биләрмишәм

Мән дә башгаларына көмәк едә биләрмишәм
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1981

  • ӨЛКӘ: ГВАТЕМАЛА

  • КЕЧМИШДӘ: ФАҸИӘЛИ УШАГЛЫҒЫ ОЛУБ

КЕЧМИШИМ.

Мән Гватемаланын гәрбиндә јерләшән узаг бир шәһәрдә, Акулда дүнјаја ҝөз ачмышам. Аиләм Мајја мәншәли етник груп олан Исил халгына мәхсусдур. Балаҹалыгдан һәм испан, һәм дә јерли дилдә данышырам. Ушаглығым Гватемаланын 36 иллик ганлы вәтәндаш мүһарибәси дөврүнә тәсадүф едиб. Һәмин илләр әрзиндә чохлу исилли һәлак олмушду.

Дөрд јашым оланда бәдбәхт бир һадисә баш вермишди: 7 јашлы гардашым гумбараны ојнадаркән әлиндә ачылмышды. Нәтиҹәдә гардашым һәјатыны итирди, мән исә ҝөзләрими. Бу һадисәдән сонра ушаглығым Гватемалада јерләшән ҝөздән әлил ушаглар үчүн интернатда кечиб. Орада Брајл әлифбасыны өјрәндим. Оранын ишчиләри мәни башга ушагларла данышмаға гојмурдулар, һеч билмирдим нијә. Ушаглар өзләри дә мәндән гачырды. Јазыг ҹаным, һәмишә тәнһалыгдан әзијјәт чәкмишәм. Илдә ҹәми ики ај анамын јанында галырдым, һәмин ҝүнләри һәсрәтлә ҝөзләјирдим. Анам мәнә гаршы чох меһрибан вә гајғыкеш олуб. Һејиф ки, он јашым оланда ону итирдим. Мәни севән јеҝанә инсаны итирмәјим, мәним үчүн бөјүк зәрбә олду.

Он бир јашымда доғма шәһәримә гајыдыб өҝеј гардашымҝилдә јашамаға башладым. Сағ олсунлар, һеч нәдән корлуг чәкмирдим, анҹаг еһтијаҹым олан емосионал дәстәји өдәјә билмирдиләр. Бәзән Аллаһа фәрјад едирдим: «Ахы анам нијә өлдү? Мән нијә кор олдум?» Ҹамаат мәнә дејирди ки, башыма ҝәләнләр Аллаһын ишидир. Гәнаәтә ҝәлдим ки, Аллаһ гәддар вә әдаләтсиздир. Истәјирдим интиһар едиб ҹанымы гуртарым, амма билмирдим неҹә.

Ҝөздән әлил олдуғум үчүн ҹисмим вә руһум әзилмишди. Бир нечә дәфә ҹинси зоракылыға мәруз галмышам. Бу барәдә һеч кәсә бир кәлмә белә демәдим. Билирдим ки, онсуз да һеч ким веҹинә алмајаҹаг. Инсанлар надир һалларда мәни диндирәрди, елә өзүм дә үнсијјәтҹил дејилдим. Өзүмә гапанмышдым, етибар етдијим бир адам белә јох иди.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Јенијетмә јашларымда мәктәбдә тәнәффүс вахты ики Јеһованын Шаһиди (әр-арвад) мәнә јахынлашды. Һалыма аҹыјан мүәллимәм онлардан мәнимлә  сөһбәт етмәләрини хаһиш етмишди. Онлар мәнимлә Мүгәддәс Китабдан өләнләрин дириләҹәји вә корларын ҝөзләринин ачылаҹағы хәбәрини бөлүшдүләр (Әшија 35:5; Јәһја 5:28, 29). Ешитдикләрим хошума ҝәлмишди, амма үнсијјәтҹил олмадығым үчүн онларла сөһбәт етмәк мәнә чәтин иди. Буна бахмајараг, онлар јенә дә јаныма ҝәлиб нәзакәтлә вә сәбирлә мәнә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирдиләр. Бу ҹүтлүк дағын о тајындан ашыб бизим шәһәрә ҝәлмәк үчүн 10 километрдән чох јол гәт едирди.

Өҝеј гардашым онлары мәнә сәлигәли, лакин касыбјана ҝејимли адамлар кими тәсвир етмишди. Имканлы олмасалар да, онлар һәмишә мәнә кичик һәдијјәләр ҝәтирирдиләр. Анладым ки, јалныз әсил мәсиһиләр бу ҹүр фәдакарлыг ҝөстәрәр.

Брајл шрифти илә јазылмыш нәшрләрин көмәји илә Мүгәддәс Јазылары өјрәнирдим. Дүздүр, охудугларымы баша дүшүрдүм, анҹаг бәзи шејләрлә барыша билмирдим. Мәсәлән, һәм Аллаһын, һәм дә инсанларын ҝөзүндә дәјәрли олдуғума инанмағым ҝәлмирди. Јеһованын әзаблара мүвәггәти олараг нә үчүн јол вердијини дәрк етсәм дә, Онун гајғыкеш Јарадан олдуғуну гәбул етмәк мәнә чәтин ҝәлирди *.

Мүгәддәс Јазылардан өјрәндикләрим мәнә тәдриҹән дүшүнҹә тәрзими дәјишмәјә көмәк етди. Мисал үчүн, өјрәндим ки, Аллаһ әзаб чәкәнләрин һалына аҹыјыр. О, амансыз рәфтара мәруз галмыш хидмәтчиләри барәдә белә дејир: «Халгымын әзаб-әзијјәтини ҝөрүрәм... Нә чәкдикләриндән аҝаһам» (Чыхыш 3:7). Јеһованын нәҹиб кејфијјәтләри үзәриндә дүшүндүкҹә, һәјатымы Она һәср етмәк истәдим. 1998-ҹи илдә вәфтиз олуб Јеһованын Шаһидләринин сырасына гошулдум.

Мәни һимајәсинә ҝөтүрән гардашла бирҝә

Бир ил сонра Ескуинтла шәһәринин јахынлығында ҝөздән әлил оланлар үчүн курса ҝетмәјә башладым. Јерли јығынҹагда хидмәт едән ағсаггал ҝөрдү ки, јашадығым јердән јығынҹаға ҝәлиб-ҝетмәк мәнә нә гәдәр чәтиндир. Ән јахын јығынҹаг мәнимлә дәрс кечән башга ҹүтлүјүн јашадығы јердә, јәни дағын о тајында иди, буна ҝөрә дә бу бојда јолу гәт етмәк мәнә асан дејилди. Һәмин гардаш Ескуинтлада мәни һимајәсинә ҝөтүрәҹәк вә јығынҹаг ҝөрүшләринә апарыб-ҝәтирәҹәк бир аилә тапыр. Ҝүнү бу ҝүнә кими, мән онларла галырам. Онлар мәнә өз аилә үзвләри кими бахырлар.

Иман баҹы-гардашларымын мәнә неҹә мәһәббәт ҝөстәрдикләри барәдә данышаҹаг о гәдәр шеј вар ки! Бүтүн бунлар мәни әсил мәсиһиләрин арасында олдуғума әмин едир (Јәһја 13:34, 35).

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Артыг өзүмү дәјәрсиз вә үмидсиз һисс етмирәм. Инди һәјатыма рәнҝ гатылыб. Јеһованын Шаһидләринин маарифләндирмә ишинә даһа чох вахт сәрф етмәклә, диггәтими баҹармадығым шејләрә јох, Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини башгалары илә бөлүшмәјә ҹәмләјирәм. Һәмчинин јығынҹаг ағсаггалы кими хидмәт едир вә јерли јығынҹагларда, һәтта минләрлә инсанын иштирак етдији реҝионал топлантыларда Мүгәддәс Китаба әсасланан нитг сөјләјирәм.

Брајл шрифтли Мүгәддәс Китабла нитг сөјләјәркән

2010-ҹу илдә Салвадорда Хидмәти Тәкмилләшдирмә Мәктәбинин (һазыркы ады Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәби) мәзуну олмушам. Бу мәктәб мәни јығынҹагдакы мәсулијјәтләрими даһа јахшы јеринә јетирмәјә һазырлады. Бу тәлими алмагла Өз иши үчүн истәнилән адамы өјрәтмәјә гадир олан Јеһованын ҝөзүндә дәјәрли олдуғуму һисс етдим.

Иса пејғәмбәр демишди: «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (Һәвариләрин ишләри 20:35). Бу ҝүн там сәмимијјәтлә дејә биләрәм ки, мән хошбәхтәм! Сән демә, мән дә башгаларына көмәк едә биләрмишәм!

^ абз. 13 Аллаһын әзаблара нә үчүн јол вердијини билмәк истәјирсинизсә, Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилән «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 11-ҹи фәслинә бахын.