Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДУА ЕТМӘЈИН ХЕЈРИ ВАРМЫ?

Бош јерәми дуа едирик?

Бош јерәми дуа едирик?

Бәзи инсанлар һесаб едирләр ки, дуа садәҹә вахт иткисидир, онсуз да ешидилмир. Башгалары дуа едир, лакин һеч бир ҹаваб алмырлар. Бир атеист Аллаһы өз хәјалында ҹанландырмыш вә белә дуа етмишди: «Һеч олмаса, бир сөз де». Бунунла белә, о һисс едирди ки, дуасы ҹавабсыз галыб.

Мүгәддәс Китаб исә бизи әмин едир ки, Аллаһ вар вә О, дуаларымызы ешидир. Әсрләр өнҹә Онун Кәламында белә бир фикир гәләмә алынмышды: «Сән фәрјад едәндә О, [Аллаһ] сәнә лүтф ҝөстәрәҹәк, сәсини ешитҹәк сәнә һај верәҹәк» (Әшија 30:19). Башга бир Мүгәддәс Китаб ајәсиндә дејилир ки, Аллаһ «дүз адамын дуасындан хошланар» (Мәсәлләр 15:8).

Иса Мәсиһ Аллаһа дуа етмишди вә «дуалары ешидилмишди» (Ибраниләрә 5:7).

Аллаһын Кәламы һәмчинин дуалары гәбул едилән инсанлардан бәһс едир. Бир ајәдә дејилир ки, Иса Мәсиһ «ону өлүмдән гуртармаға гадир олан Аллаһа фәрјад етмиш»ди вә онун «дуалары ешидилмишди» (Ибраниләрә 5:7). Башга нүмунәләри Дәнјал 9:21 вә 2 Салнамәләр 7:1 ајәләриндән тапмаг олар.

Бәс онда нәјә ҝөрә бәзиләри дуаларынын ҹавабсыз галдығыны дүшүнүр? Дуаларымызын гәбул олунмасы үчүн биз башга аллаһлара вә ја әҹдадларымыза јох, јалныз Мүгәддәс Китабда ады чәкилән Јеһова * Аллаһа дуа етмәлијик. Аллаһ истәјир ки, биз «Онун ирадәсинә мүвафиг», јәни Онун ҝөзүндә доғру олан шејләри диләјәк. Белә дуа етсәк, Аллаһ бизи мүтләг ешидәҹәк (1 Јәһја 5:14). Бунун үчүн Мүгәддәс Јазылардан Јараданымыз вә Онун ирадәси барәдә өјрәнмәлијик.

Бир чох инсанлар дуанын садәҹә дини ајин олмадығыны дүшүнүрләр. Онларын фикринҹә Аллаһ дуалары динләјир вә ҹаваб верир. Кенијадан олан Ајзек дејир: «Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк үчүн Аллаһа дуа етмишдим. Чох кечмәмиш бир нәфәр мәнә јахынлашыб бу саһәдә көмәјини тәклиф етди». Филиппиндә јашајан Һилда сигарети тәрҝитмәк истәјирди. Нә гәдәр чалышса да, ҹәһдләри боша чыхырды. Бир дәфә әри она деди: «Бәлкә, Аллаһдан көмәк истәјәсән». О, белә дә етди вә Аллаһын она неҹә көмәк етдијини ҝөрәндә мәәттәл галды. О бөлүшүр: «Ҝет-ҝедә сигаретә һәвәсим өлдү вә бу вәрдишдән ҹанымы гуртардым».

Бәс Аллаһ сизә Онун ирадәсинә мүвафиг диләјинизи һәјата кечирмәјә көмәк едәрми?

^ абз. 6 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.