«Аллаһ мүҹәррәддир». (Исҝәндәријјәли Фило, биринҹи әсрин философу).

«[Аллаһ] һеч биримиздән узаг дејил». (Тарслы Шаул, биринҹи әсрдә Афинада философлара мүраҹиәти).

СИЗ һансы фикирлә разысыныз? Чохлары һәвари Булус кими танынан тарслы Шаулун сөзләри илә разылашыр, чүнки бу сөзләр онлара тәсәлли вә раһатлыг ҝәтирир (Һәвариләрин ишләри 17:26, 27). Мүгәддәс Китабда һәвари Булусун јаздығы фикрә бәнзәр фикирләр чохдур. Мәсәлән, Иса пејғәмбәр дуасында әминликлә билдирмишди ки, давамчылары Аллаһы таныја вә Онун хејир-дуаларыны ала биләрләр (Јәһја 17:3).

Лакин философлар исҝәндәријјәли Фило кими дүшүнүр. Онларын зәннинҹә, Аллаһ мүҹәррәд олдуғу үчүн биз һеч вахт Ону таныја билмәрик. Бәс кимә инанаг?

Мүгәддәс Китабда ајдын шәкилдә дејилир ки, инсанлар Аллаһла бағлы бәзи шејләри, мәсәлән, Онун мөвҹудлуғуну, али зәкасыны вә түкәнмәз һикмәтини дәрк едә билмәзләр. Чүнки бүтүн бунлар инсан ағлына сығмајан илаһи һәгигәтләрдир. Амма бу шејләри дәрк етмәмәк Аллаһы танымаға мане олмур. Әслиндә, бунларын үзәриндә дүшүнмәк бизи Она јахынлашдырыр (Јагуб 4:8). Ҝәлин әввәла Аллаһын  варлығы илә бағлы бәзи мүҹәррәд мәгамлара, сонра исә бәлли мәгамлара диггәт јетирәк.

Мүҹәррәд мәгамлар

АЛЛАҺЫН ӘБӘДИ МӨВҸУДЛУҒУ. Мүгәддәс Китаб Аллаһын «әзәлдән әбәдијјәтә» гәдәр мөвҹуд олдуғуну өјрәдир (Зәбур 90:2). Башга сөзләрлә, Аллаһын нә башланғыҹы, нә дә сону вар. Инсан нөгтеји-нәзәринҹә Онун «илләри дәркедилмәздир» (Әјјуб 36:26).

Сизә аидијјәти. Аллаһ вәд едир ки, Ону танысаныз, сизә әбәди һәјат верәҹәк (Јәһја 17:3). Сизҹә, Аллаһ Өзү әбәди мөвҹуд олмасајды, бу вәди неҹә верә биләрди? Јалныз әбәдијјәт Һөкмдары белә бир вәди ҝерчәкләшдирмәјә гадирдир (1 Тимутијә 1:17).

АЛЛАҺЫН ЗӘКАСЫ. Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, Аллаһын «зәкасы ағласығмаздыр», чүнки Онун фикирләри бизимкиндән гат-гат үстүндүр (Әшија 40:28; 55:9). Орада әбәс јерә дејилмир: «Ким Јеһованын әглини дәрк едиб ки, Она јол ҝөстәрсин?» (1 Коринфлиләрә 2:16).

Сизә аидијјәти. Аллаһ ејни анда милјонларла инсанын дуасыны ешитмәјә гадирдир (Зәбур 65:2). Бир сәрчәнин белә јерә енмәси Онун ҝөзүндән јајынмыр. Һеч О, нә вахтса сизин дуаларыныздан тәнҝә ҝәләр? Гәтијјән! Чүнки Онун зәкасы түкәнмәздир. Үстәлик, сиз Аллаһ үчүн «сәрчәләрдән гат-гат гијмәтлисиниз» (Мәтта 10:29, 31).

АЛЛАҺЫН ИШЛӘРИ. Аллаһын Кәламында дејилир ки, инсан «һеч вахт Аллаһын ишини әввәлдән ахыра кими» дәрк едә билмәз (Ваиз 3:11). Бәли, биз һеч вахт Аллаһ һагда һәр шеји билә билмәрик. Аллаһын ишләринин архасында дуран һикмәт тәдгиголунмаздыр (Ромалылара 11:33). Лакин Аллаһ Ону разы салмаға чалышанлара Өз ишләрини ачмаг истәјир (Амус 3:7).

Аллаһын мөвҹудлуғу, али зәкасы вә түкәнмәз һикмәти

Сизә аидијјәти. Мүгәддәс Китабы охујуб арашдырмагла Аллаһ вә Онун ишләри барәдә даима јени шејләр өјрәнәҹәксиниз. Бу ону ҝөстәрир ки, әбәдијјәт боју Јеһоваја јахынлашмаг имканымыз олаҹаг.

Бәлли мәгамлар

Аллаһ һаггында бәзи шејләри там анламасаг да, бу о демәк дејил ки, биз Онун барәсиндә, үмумијјәтлә, һеч нә өјрәнә билмәрик. Мүгәддәс Китабда Јараданымызы даһа јахындан танымаға көмәк едән биликләр күллијјаты јерләшир. Ҝәлин бәзи нүмунәләрә бахаг.

АЛЛАҺЫН АДЫ. Мүгәддәс Китаб Аллаһын Өзүнә бир ад сечдијини дејир: «Мән Јеһовајам. Адым будур». Кәламда Аллаһын ады тәхминән 7000 дәфә истифадә олунур. Башга һеч бир ада бу гәдәр раст ҝәлинмир (Әшија 42:8).

Сизә аидијјәти. Иса Мәсиһ дуасында демишди: «Ҝөјләрдә олан Атамыз, гој адын мүгәддәс тутулсун» (Мәтта 6:9). Сиз дә Аллаһын адыны дуанызда чәкә биләрсиниз. Јеһова Онун адына һөрмәт бәсләјән һәр бәндәсини хилас етмәјә һазырдыр (Ромалылара 10:13).

АЛЛАҺЫН МӘСКӘНИ. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ики аләм вар — каинатдакы руһани варлыгларын јашадығы руһани аләм вә јер үзүндәки физики аләм (Јәһја 8:23; 1 Коринфлиләрә 15:44). Мүгәддәс Китабда «ҝөјләр» сөзү алтында, адәтән, руһани аләм нәзәрдә тутулур. Јараданын мәскәни елә һәмин ҝөјләрдир (1 Падшаһлар 8:43).

 Сизә аидијјәти. Бу билик сајәсиндә Аллаһ һагда тәсәввүрүнүз формалашыр. Јарадан һәр јердә вә һәр шејдә олан мүҹәррәд бир гүввә дејил. О, реал Варлыгдыр вә Онун бир мәскәни вар. Бунунла белә, «һеч кәс вә һеч нә Онун ҝөзүндән ҝизли гала билмәз» (Ибраниләрә 4:13).

АЛЛАҺЫН ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ. Мүгәддәс Јазылар Јеһованы ҝөзәл хүсусијјәтләрә малик Аллаһ кими таныдыр. Орада дејилир ки, «Аллаһ мәһәббәтдир» (1 Јәһја 4:8). Һеч вахт јалан данышмыр (Титуса 1:2). О, ајры-сечкилик етмир, рәһмли, мәрһәмәтли вә сәбирли Аллаһдыр (Чыхыш 34:6; Һәвариләрин ишләри 10:34). Чохларына гәрибә ҝәлсә дә, Гүдрәт Саһиби Ону разы саланлара достлуг әлини узадыр (Зәбур 25:14).

Сизә аидијјәти. Сиз Јеһованын досту ола биләрсиниз (Јагуб 2:23). Ону јахындан таныдыгҹа, Мүгәддәс Китабы даһа јахшы анлајаҹагсыныз.

ОНУ АХТАРЫН

Мүгәддәс Китаб Јеһова Аллаһ һагда ајдын тәсәввүр јарадыр. Јарадан истәјир ки, сиз ону таныјасыныз. Онун Кәламында вәд олунур: «Ону ахтарсан, тапаҹагсан» (1 Салнамәләр 28:9). Мүгәддәс Китабы охујуб үзәриндә дүшүнсәниз, сиз Аллаһа, О да сизә јахынлашаҹаг (Јагуб 4:8).

Мүгәддәс Китабы охујуб арашдырмагла Аллаһ вә Онун ишләри барәдә даима јени шејләр өјрәнәҹәксиниз

Дүшүнә биләрсиниз: «Аллаһ һаггында һәр шеји дәрк етмирәмсә, Онунла неҹә дост ола биләрәм?» Бир дүшүнүн: мәҝәр ҹәрраһын досту һөкмән тиббдән башы чыхан бири олмалыдыр? Тәбии ки јох! О, тамамилә фәргли пешәнин саһиби ола биләр. Әслиндә, досту үчүн ҹәрраһын пешәси јох, онун хүсусијјәтләри, нәји севиб-севмәмәси өнәмлидир. Ејнилә, Јеһованын досту олмаг үчүн сизә Онун неҹә Аллаһ олдуғуну билмәк лазымдыр вә бу мәлуматы мәһз Мүгәддәс Китабдан тапа биләрсиниз.

Мүгәддәс Китабда Аллаһ һаггында биликләр сәтһи дејил, орада Аллаһы танымаг үчүн јетәрли мәлумат вар. Әҝәр сиз дә Јеһова Аллаһ һаггында даһа чох өјрәнмәк истәјирсинизсә, онда Јеһованын Шаһидләри сизинлә пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечә биләрләр. Бунун үчүн әразиниздә јашајан Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын вә ја www.jw.org/az-латн сајтына дахил олун.