«Мән дәһшәт гумарбаз идим. Дуа едирдим ки, бәхтим ҝәтирсин. Амма алынмырды ки алынмырды» (Самуел *, Кенија).

«Мәктәбдә өјрәндијимиз дуалары әзбәрдән сөјләмәли идик» (Тереза, Филиппин).

«Проблемләрим оланда Аллаһа үз тутурам. Үстәлик, дуаларымда ҝүнаһларымын бағышланмасыны хаһиш едирәм вә Ону разы салмаг үчүн көмәк диләјирәм» (Магдалин, Гана).

Јухарыда адлары чәкилән инсанларын сөзләриндән ҝөрүнүр ки, дуа мүхтәлиф сәбәбләрә ҝөрә едилир. Бәзиләри үрәкдән дуа едир, бәзиләри исә елә-белә. Кимиси мәктәбдә имтаһанлардан кечмәси, кимиси севимли командасынын галиб ҝәлмәси, кимиси дә аиләсинин хошбәхтлији үчүн Аллаһдан көмәк диләјир. Сәбәб һәр нә олурса олсун, јүз милјонларла инсан дуа едир. Сорғулар ҝөстәрир ки, һеч бир динә мәнсуб олмајанлар белә, мүнтәзәм дуа едирләр.

Бәс сиз неҹә? Дуа едирсиниз? Нә мәгсәдлә? Дуа етмәк вәрдишиниз олса да, олмаса да, дүшүнә биләрсиниз: «Ҝөрәсән, дуа етмәјин хејри вар? Аллаһ дуаларымы ешидир?» Бир јазычынын фикринҹә, дуа садәҹә мүалиҹә үсулудур. Бәзи һәкимләр дә охшар фикирдәдирләр, онлар дуаја алтернатив мүалиҹә үсулу кими бахырлар. Доғруданмы дуа садәҹә фајдасыз мәшғулијјәт вә ја мүалиҹә үсулудур?

Мүгәддәс Китабда дуа ади мүалиҹә үсулу кими тәсвир едилмир. Әксинә, орада дејилир ки, дүзҝүн шәкилдә вә дүзҝүн нијјәтлә едилән дуалары ешидән вар. Ҝәлин ҝөрәк буна неҹә әмин ола биләрик.

^ абз. 3 Адлар шәртидир.