Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ октјабр 2015 | Дуа етмәјин хејри вармы?

Бир јазычынын фикринҹә, дуа садәҹә мүалиҹә үсулудур. Ҝөрәсән, бу, доғрудан да беләдир?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Инсанлар нә үчүн дуа едир?

Инсанларын нәләр һагда дуа етдијини билсәниз, јәгин ки, тәәҹҹүбләнәрсиниз.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бош јерәми дуа едирик?

Дуаларымыз ешидилсин дејә, ики шеји билмәлијик.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһ-Таала бизи дуаја сәсләјир

Дуа бизә башга јолла әлдә едә билмәјәҹәјимиз фајдалар ҝәтирир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Дуа вә сән

Әҝәр даим дуа етсәниз, бунун сизә һансы фајдасы олаҹаг?

Билирсиниз?

Јерусәлим мәбәдини бәрпа едәркән Һирод һансы чәтинликләрлә гаршылашмышды? Нәјә ҝөрә Малта сакинләри һәвари Булусун гатил олдуғуну дүшүнүрдүләр?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Мән дә башгаларына көмәк едә биләрмишәм

Һулјо Коријо бәдбәхт һадисәдән хәсарәт алыб вә дүшүнүр ки, Аллаһын онун гејдинә галмыр. Чыхыш 3:7 ајәси онун фикрини дәјишди.

Аллаһла танышлыг

Аллаһла бағлы бәзи һәгигәтләри дәрк емәсәк дә, Она јахынлаша биләрик.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Үрәкдән бағышлајын

Бағышламаг бизә гаршы едилән сәһвләрә ҝөз јуммаг вә ја вурулан јараја әһәмијјәт вермәмәк демәкдир?

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Јохсуллуғу ким арадан галдырмаға гадирдир?

Әлавә олараг сајтда

Мүгәддәс Китабда Һеллоуинин көкләри барәдә нә дејилир?

Һеллоуини зәрәрсиз шәнлик адландырмаг олар?