Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ НАРАҺАТЧЫЛЫГЛАР ВӘ ОНЛАРЫН ҺӘЛЛЫ

Тәһлүкә нараһатчылығы

Тәһлүкә нараһатчылығы

Алона бөлүшүр: «Һәјәҹан тәбили чалынанда үрәјим тез-тез дөјүнмәјә башлады. Мән дәрһал бомба сығынаҹағына гачдым. Анҹаг орада да горху һисси мәни раһат гојмурду. Ән дәһшәтлиси исә ҝизләнмәјә јер тапмајанда олур. Бир дәфә мән күчәдә ҝедәркән һәјәҹан тәбили чалынды вә мән ағламаға башладым, аз галырды нәфәсим кәсилсин. Нечә саатдан сонра өзүмә ҝәлә билдим. Сонра јенидән һәјәҹан тәбили чалынды».

Алона

Мүһарибә үзләшдијимиз тәһлүкәләрдән јалныз биридир. Мисал үчүн, кимисә өзүнүн вә ја доғмаларынын өлүмҹүл хәстәлијә тутулмасы хәбәри шока салыр. Кимиси исә сабаһкы ҝүнә ҝөрә фикир чәкир: «Ҝөрәсән, ушагларымыз, нәвәләримиз еколоҝијанын чиркләндији, иглимин дәјишдији, мүһарибәнин, ҹинајәтин, епидемијаларын олдуғу бир мүһитдә јашајаҹаг?» Бәс биз бу ҹүр нараһатчылыглардан неҹә узаг ола биләрик?

Бу ҹүр шејләрин баш вердијини билән узагҝөрән инсан бәланы дујуб ҝизләнәр (Мәсәлләр 27:12). Биз физики сағламлығымызы горумаға чалышдығымыз кими, әгли вә емосионал сағламлығымызын да гејдинә галмалыјыг. Горхунҹ ҝөрүнтүләрлә долу зоракы әјләнҹәләр вә һәтта хәбәрләр һәм бизим, һәм дә өвладларымызын нараһатчылығыны артырыр. Әҝәр биз белә ҝөрүнтүләрә бахмырыгса, бу о демәк дејил ки, биз ҝерчәкликләрдән ҝизләнирик. Садәҹә Аллаһ бејнимизи пис шејләрлә долдурмаг  үчүн јаратмајыб. Әксинә, биз «доғру,.. салеһ, пак, севилмәли... нә варса» онлар барәдә дүшүнмәлијик. «Сүлһ Аллаһы» да, өз нөвбәсиндә, бизә гәлб раһатлығы верәҹәк вә бизи нараһатчылыгдан узаг едәҹәк (Филиппилиләрә 4:8, 9).

ДУАНЫН ӨНӘМИ

Әсил иман нараһатчылығын өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едир. Мүгәддәс Китаб бизи «дуаја һәмишә өнәм» вермәјә чағырыр (1 Бутрус 4:7). Өз вәзијјәтимиздән ән дүзҝүн шәкилдә истифадә етмәк үчүн дуада Аллаһдан көмәк, һикмәт, ҹәсарәт диләмәли вә әмин олмалыјыг ки, О, «һәр бир диләјимизи» ешидир (1 Јәһја 5:15).

Һәјат јолдашы Ави илә

Аллаһын Кәламында дејилир ки, «бу дүнјанын һөкмдары» Аллаһ јох, Шејтандыр вә «бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (Јәһја 12:31; 1 Јәһја 5:19). Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр давамчыларына «бизи Шәрирдән хилас ет» дејә дуа етмәји өјрәдәндә мүҹәррәд бир варлыгдан сөз ачмырды (Мәтта 6:13). Алона дејир: «Һәр дәфә һәјәҹан тәбили чалынанда дуа едирәм ки, Јеһова Аллаһ өзүмү әлә алмаға көмәк етсин. Јолдашым да белә анларда мәнә зәнҝ едир вә биз бирликдә дуа едирик. Дуанын, һәгигәтән дә, бөјүк көмәји дәјир». Мүгәддәс Китабда јазылдығы кими, «Јеһова Ону чағыранлара, Ону сәмими-гәлбдән чағыранлара јахындыр» (Зәбур 145:18).

САБАҺА ҮМИДИМИЗ

Иса пејғәмбәр һәмчинин «гој Падшаһлығын ҝәлсин» дејә дуа етмәји өјрәтмишди (Мәтта 6:10). Аллаһын Падшаһлығы бизи нараһат едән бүтүн шејләри арадан галдыраҹаг. Аллаһ «сүлһ әмири» Иса пејғәмбәрин әли илә «јерин бир уҹундан о бири уҹунадәк дөјүшләри» кәсәҹәк (Әшија 9:6; Зәбур 46:9). «[Аллаһ] чох үммәтләр арасында һаким олаҹаг... Халг халгын үстүнә гылынҹ галдырмајаҹаг, артыг мүһарибә етмәји өјрәнмәјәҹәкләр... Онлары горхудан олмајаҹаг» (Микә 4:3, 4). Хошбәхт аиләләр «евләр тикиб ичиндә јашајаҹаг, үзүм бағлары салыб барыны јејәҹәк» (Әшија 65:21). «Һеч бир сакин “хәстәјәм” демәјәҹәк» (Әшија 33:24).

Бу ҝүн нә гәдәр еһтијатлы давранырыгса давранаг, јенә дә тәсадүфләрдән вә ја јанлыш вахтда јанлыш јердә олмагдан сығорталанмамышыг (Ваиз 9:11). Әсрләр боју јахшы инсанлар мүһарибәләрин, зоракылыгларын вә хәстәликләрин гурбаны олуб. Бәс бу ҝүнаһсыз инсанларын һәјаты бунунла битдими?

Сајы јалныз Аллаһа мәлум олан милјонларла өлән инсанлар јенидән јашајаҹаг. Һәлә ки онлар өлүм јухусундадырлар. «Гәбирләрдә оланларын һамысы» дириләҹәкләри ҝүнә гәдәр Аллаһын мүкәммәл јаддашында галаҹаглар (Јәһја 5:28, 29). Мүгәддәс Китаб дирилмәјә олан үмидимизи мөһкәмләндирир: «Биз һәјатымызы бу үмидә бағламышыг. Бу үмид бизим үчүн мөһкәм вә сарсылмаз ҝәми лөвбәри кимидир» (Ибраниләрә 6:19). Аллаһ Иса Мәсиһи «дирилтмәклә һамыја зәманәт вериб» (Һәвариләрин ишләри 17:31).

Һәләлик исә һамы, һәтта Аллаһын салеһ бәндәләри белә, нараһатчылыг кечирир. Пол, Ҹанет вә Алона практики аддымлар атмағын, Аллаһа дуа васитәсилә јахынлашмағын, Онун вәдләринә иманларыны мөһкәмләндирмәјин сајәсиндә нараһатчылыгларынын өһдәсиндән мүвәффәгијјәтлә ҝәлирләр. Гој үмид мәнбәји олан Аллаһ Она олан етибарыныз сајәсиндә сизин дә үрәјинизи севинҹ вә сүлһлә долдурсун (Ромалылара 15:13).