Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2015

Әрләр, јолдашынызла инҹә давранын

Әрләр, јолдашынызла инҹә давранын

ӘР ЈОЛДАШЫНЫН хошбәхтлији үчүн нә етмәлидир? Чохлары елә фикирләшир ки, әрин иши евә пул ҝәтирмәкдир. Амма боллуг ичиндә јашајан бәзи ханымлар белә, емосионал ҝәрҝинлик кечирир, һәтта горхуја гапылырлар. Роса адлы испанијалы бир гадын әри һагда дејир: «Әрим башгалары илә меһрибан, мәнимлә исә кобуд давранырды». Ниҝеријадан олан Ҹој бөлүшүр: «Әримлә сөзүмүз чәп дүшәндә о дејирди: “Евдә киши мәнәм, нә дедим, одур”».

Бәс јахшы әр олмаг үчүн нә етмәк лазымдыр? Әр јолдашы илә инҹә даврандығыны неҹә ҝөстәрә биләр? (Рут 1:9).

ӘРИН АИЛӘДӘ ВӘЗИФӘСИ

Аллаһ әрлә арвада ејни ҝөзлә бахса да, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, аиләдә һәр биринин өз вәзифәси вар. Ромалылара 7:2 ајәсинә әсасән, әрли гадын ганунла әринә бағлыдыр. Бир чох мүәссисәләрдә ишә нәзарәт едән башчы тәјин олундуғу кими, Аллаһ да әри арвадын башчысы тәјин едиб (1 Коринфлиләрә 11:3). Буна ҝөрә дә әр аиләдә рәһбәрлији өз үзәринә ҝөтүрмәлидир.

Еј әрләр, Аллаһын сизә һәвалә етдији вәзифәни неҹә иҹра етмәлисиниз? Инҹилдә јазылыб: «Арвадларынызы һәмишә севин, чүнки Мәсиһ дә јығынҹағы севди» (Ефеслиләрә 5:25). Дүздүр, Иса пејғәмбәр евли олмајыб, анҹаг онун нүмунәси сизә јахшы әр олмаға көмәк едә биләр. Ҝәлин бахаг неҹә.

ӘРЛӘР ҮЧҮН ӘН ҜӨЗӘЛ ӨРНӘК

Иса пејғәмбәр башгаларына көмәк әли узадырды. Иса зүлм чәкәнләрә вә проблемләрин ичиндә боғуланлара демишди: «Јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм» (Матта 11:28, 29). Пејғәмбәр онларын ҹанындакы бүтүн ағрыларыны ҝөтүрүрдү, онлара Аллаһа јахынлашмаға көмәк едирди. Шүбһәсиз, чохлары Исанын јардым ҝөстәрәҹәјинә әмин олдуглары үчүн онун јанына ҝәлмәјә ҹан атырдылар.

 Әрләр, Иса пејғәмбәрин нүмунәсини изләјин. Арвадыныза ев ишләриндә көмәк един. Роса шикајәтләнир: «Мән, елә бил, евин ханымы јох, хадимәсијәм». Бир чох ханымлар онун фикринә шәрикдир. Хошбәхт аиләси олан Квеку исә белә дејир: «Мән арвадымы чох севирәм вә үрәјим ҝәлмир ки, о, ев ишләрини тәк ҝөрсүн. Һәр ишдә көмәјинә чатмаға чалышырам».

Иса пејғәмбәр анлајышлы вә шәфгәтли иди. Бир гадын он ики ил пис хәстәликдән әзијјәт чәкирди. Ешидәндә ки, Иса пејғәмбәр мөҹүзәви ҝүҹә маликдир, өз-өзүнә фикирләшди: «Тәкҹә әбасына тохунсам, сағалаҹағам». О, һаглы иди. Гадын пејғәмбәрә јахынлашыб әбасынын әтәјинә тохунду вә о андаҹа сағалды. Бу һадисәнин бәзи шаһидләри, бәлкә дә, дүшүнүрдүләр ки, гадын өзбашыналыг едиб, лакин Иса пејғәмбәр онун начар олдуғуну анлајырды *. О, меһрибанҹасына гадына деди: «Баҹым,.. гој бу хәстәлик сәни бир дә нараһат етмәсин». Иса пејғәмбәр гадыны нә утандырды, нә дә мәзәммәт етди, әксинә, онун  һалына аҹыды. О, бу һәрәкәти илә шәфгәтли инсан олдуғуну ҝөстәрди (Марк 5:25—34).

Әрләр, Иса пејғәмбәрин нүмунәсини изләјин. Әҝәр һәјат јолдашыныз өзүнү пис һисс едирсә, она даһа чох гајғы вә сәбир ҝөстәрин. Өзүнүзү онун јеринә гојун вә ону анламаға чалышын. Рикардо адлы бир әр белә дејир: «Јолдашымын көврәк олдуғуну ҝөрәндә хүсусилә чалышырам ки, онун хәтринә дәјмәјим».

Иса пејғәмбәр шаҝирдләри илә үнсијјәт едирди. Иса пејғәмбәр өз достлары илә тез-тез үнсијјәт едирди. О демишди: «Атамдан ешитдијим һәр шеји сизә билдирдим» (Јәһја 15:15). Дүздүр, о фикирләшмәк вә дуа етмәк үчүн бәзән тәклијә чәкилирди. Буна бахмајараг, о, достлары илә ән мәһрәм һиссләрини бөлүшүрдү. Ҹинајәткар кими өлдүрүлмәздән өнҹә Иса пејғәмбәр онлара етираф етмишди ки, һәдсиз кәдәр ичиндәдир (Матта 26:38). Достларынын һәрәкәтләри ону мәјус едәндә белә, онларла үнсијјәтини кәсмирди (Матта 26:40, 41).

Иса пејғәмбәрин нүмунәси үзәриндә дүшүнмәк кишиләрә јахшы әр вә јахшы ата олмаға көмәк едә биләр

Әрләр, Иса пејғәмбәрин нүмунәсини изләјин. Фикирләринизи вә һиссләринизи өмүр ҝүн јолдашынызла бөлүшүн. Кимсә шикајәтләнә биләр ки, әри башгалары илә дејиб-ҝүлүр, евдә исә лал-динмәздир. Анна адлы бир гадын дејир ки, әри она үрәјини бошалданда, о, һәгигәтән дә, севилдијини һисс едир вә өзүнү она даһа јахын билир.

Сусмагдан силаһ кими истифадә едәрәк һәјат јолдашынызы ҹәзаландырмајын. Бир гадын дејир: «Әримин хәтринә дәјәндә о, ҝүнләрлә мәни диндирмир. Елә давраныр ки, мән өзүмү ҝүнаһкар вә лазымсыз һисс едим». Иса Мәсиһин нүмунәсини тәглид етмәјә чалышан Едвин адлы бир әр бөлүшүр: «Ҝөрәндә ки, әсәбләшмишәм мәсәләни һәлл етмәк үчүн даһа мүнасиб вахт сечирәм».

Јухарыда ады чәкилән Ҹој әринин Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајандан сонра хејли дәјишдијини ҝөрүб дејир: «Јолдашым Иса пејғәмбәрин нүмунәсини изләјәрәк чалышыр ки, јахшы әр олсун». Милјонларла әр-арвад ејни Мүгәддәс Китаб тәлиминдән фајдаланыр. Бәс сиз бу тәлимдән фајдаланмаг истәјәрдиниз? Онда Јеһованын Шаһидләриндән сизинлә пулсуз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәләрини хаһиш един.

^ абз. 10 Мусанын ганунуна әсасән, бу вәзијјәтдә олан гадынын һәм өзү, һәм дә тохундуғу кәсләр мурдар сајылырды (Левилиләр 15:19, 25).