Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Мүгәддәс Китабда јазылан «хәдим» сөзү кимләрә шамил олунур?

Ассуријалы хәдимин барелјефинин бир һиссәси

Бәзән бу сөз ахталанмыш кишиләрә шамил едилир. Пејғәмбәрләрин дөврүндә бәзи кишиләри ҹәзаландыранда, әсир апаранда вә ја көлә едәндә ахталајырдылар. Ахталанмыш етибарлы кишиләри исә падшаһын һәрәмханасына, јәни гадынларын јашадығы јерә нәзарәт етмәк үчүн гојурдулар. Мәсәлән, ҝөтүрәк, һәрәмаға Һегај вә Шаашгазы. Онлар I Ксеркс кими танынан Фарс падшаһы Ахашверошун арвадларынын вә ҹаријәләринин кешикчиләри идиләр (Естер 2:3, 14).

Амма Мүгәддәс Китабда јазылан «хәдим» сөзү јалныз ахталанмыш кишиләрә аид едилмир. Бәзи алимләрин фикринҹә, падшаһын сарајында ишләјән мәмурлар да хәдим адланырды. Мәсәлән, Јеремја пејғәмбәрин досту Евед-Мелек вә мүждәчи Филипин тәблиғ етдији һәбәшистанлы киши. Евед-Мелек чох еһтимал ки, јүксәк вәзифәли сарај мәмуру иди вә Сидгија падшаһа билаваситә мүраҹиәт едә билирди (Јеремја 38:7, 8). Һәбәшистанлы киши барәдә исә дејилир ки, о, Јерусәлимә ибадәтә ҝәлән сарај хәзинәдары иди (Һәвариләрин ишләри 8:27).

Нәјә ҝөрә пејғәмбәрләрин дөврүндә чобанлар гојунлары кечиләрдән ајырырдылар?

Иса пејғәмбәр ҝәләҹәкдә баш верән һөкм барәдә сөз ачанда белә демишди: «Инсан Оғлу... өз ҹалалында ҝәлиб... чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, инсанлары саф-чүрүк едәҹәк» (Матта 25:31, 32). Нәјә ҝөрә чобанлар бу һејванлары бир-бириндән ајырырды?

Адәтән, гојунлар вә кечиләр бүтүн ҝүнү отлагда бир јердә олурдулар. Ҝеҹә исә чобанлар онлары оғрулардан, вәһши һејванлардан вә сојугдан горумаг үчүн ағыллара апарырдылар (Јарадылыш 30:32, 33; 31:38—40). Онлар гојунлары, хүсусилә диши гојунлары вә гузулары агрессив кечиләрдән горумаг үчүн бир-бириндән ајырыб башга-башга ағыллара салырдылар. Бир китабда дејилир: «Чобанлар кечиләри гојунлардан онлары ҹүтләшдирәндә, сүдләрини сағанда вә гырханда ајырырдылар» («All Things in the Bible»). Беләликлә, Иса пејғәмбәр исраиллиләрин чобанлыгла мәшғул олдугларыны вә бу ишдән аҝаһ олдугларыны билдији үчүн бу нүмунәни чәкмишди.