Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Иса Мәсиһә дуа етмәк ҹаиздир?

Иса Мәсиһә дуа етмәк ҹаиздир?

ТӘДГИГАТЧЫЛАР 10-дан чох динә мәнсуб олан 800 ҝәнҹин арасында Исанын дуалара һај вериб вермәдији илә бағлы сорғу кечирибләр. Бу сорғу нәтиҹәсиндә онларын 60 фаиздән чоху Исанын дуалара ҹаваб вердијинә инандыгларыны билдириб. Онлардан јалныз бир гыз исә сорғу вәрәгәсиндә Исанын адынын үстүндән хәтт чәкиб «Аллаһ» јазмышды.

Бәс сизҹә, биз Исаја дуа етмәлијик, јохса Аллаһа? * Ҝәлин ҝөрәк Иса Мәсиһ шаҝирдләринә неҹә дуа етмәји өјрәтмишди.

ИСА МӘСИҺ КИМӘ ДУА ЕТМӘЈИ ӨЈРӘТМИШДИ?

Иса пејғәмбәр кимә әл ачыб дуа етмәли олдуғумузу һәм сөздә, һәм дә әмәлдә ҝөстәрмишди.

Иса пејғәмбәрин бујурдуғу кими, биз јалныз вә јалныз Аллаһа дуа етмәлијик

СӨЗДӘ. Шаҝирдләрдән бири Иса пејғәмбәрә јахынлашыб: «Бизә дуа етмәји өјрәт», — дејәндә пејғәмбәр она «Ата» * дејә дуа етмәји бујурмушду (Лука 11:1, 2). Сонрадан пејғәмбәр Дағүстү тәблиғи заманы динләјиҹиләрини дуа етмәјә тәшвиг етмишди: «Атана дуа ет». О һәмчинин онлары әмин етмишди: «Атаныз Аллаһ, Ондан бир шеј истәмәздән әввәл, сизин нәјә еһтијаҹ дујдуғунузу билир» (Матта 6:6, 8). Сон ҝеҹәсиндә Иса Мәсиһ шаҝирдләринә демишди: «Атадан мәним адым наминә нә истәсәниз, сизә верәҹәк» (Јәһја 16:23). Бәли, Иса Мәсиһин сөзүнүн ҹаны о иди ки, биз һамымызын Атасы олан Јеһова Аллаһа дуа етмәлијик (Јәһја 20:17).

ӘМӘЛДӘ. Иса Мәсиһ башгаларына неҹә өјрәдирдисә, өзү дә елә дуа едирди. Мәсәлән, о: «Ата, еј ҝөјүн вә јерин Ағасы! Һамынын гаршысында Сәнә шүкүр едирәм», — дејә дуа етмишди (Лука 10:21). Диҝәр дуасында исә Мәсиһ ҝөјә бахыб демишди: «Ата, чох сағ ол ки, мәни ешитдин» (Јәһја 11:41). Өлүм ајағында оланда исә о, белә дуа етмишди: «Ата, руһуму сәнә тапшырырам» (Лука 23:46). О, сәмави Атасына, ҝөјүн вә јерин Ағасына дуа етмәклә һамыја ҝөзәл нүмунә гојду (Матта 11:25; 26:41, 42; 1 Јәһја 2:6). Бәс Иса Мәсиһин илк давамчылары неҹә? Онлар онун өјрәтдији кими дуа едирдиләр?

МӘСИҺИН ИЛК ДАВАМЧЫЛАРЫ КИМӘ ДУА ЕДИРДИЛӘР?

Аллаһ Иса Мәсиһи ҝөјә галдырандан бир гәдәр сонра онун шаҝирдләрини сыхышдырмаға башладылар (Һәвариләрин ишләри 4:18). Әлбәттә ки, шаҝирдләр белә вахтларда көмәк үчүн дуа едирдиләр. Амма кимә? Инҹилдә јазылыб ки, онларын «һамысы бирликдә уҹадан Аллаһа дуа етдиләр» вә Аллаһын мүгәддәс гулу Исанын ады илә көмәк истәдиләр (Һәвариләрин ишләри 4:24, 30). Ҝөрүндүјү кими, Исанын давамчылары онун бујурдуғу кими, она јох, Аллаһа дуа едирдиләр.

Илләр сонра һәвари Павел диҝәр иман гардашларына јаздығы мәктубунда өзүнүн вә достларынын етдији дуа барәдә белә демишди: «Сизин үчүн һәр дәфә дуа едәндә Аллаһа, Ағамыз Иса Мәсиһин Атасына шүкүр едирик» (Колослулара 1:3). Һәвари һәмчинин диндашларына јазмышды ки, «Ағамыз Иса Мәсиһин  ады илә һәмишә, һәр шеј үчүн Атамыз Аллаһа шүкүр [етсинләр]» (Ефеслиләрә 5:20). Бу ајәләрдән ҝөрүрүк ки, Павел башгаларыны Иса Мәсиһин ады илә «һәр шеј үчүн Атамыз Аллаһа» дуа етмәјә тәшвиг едирди (Колослулара 3:17).

Биз дә, һәмин мәсиһчиләр кими, Иса Мәсиһи севдијимизи онун бујурдуғу кими дуа етмәклә ҝөстәрә биләрик (Јәһја 14:15). Јалныз вә јалныз Атамыз олан Аллаһымыза дуа едәндә биз мәзмурчунун сөзләринә шәрик олаҹағыг. О демишди: «Рәбби севирәм, чүнки О, јалварышымы ешидир... Нә гәдәр варам, Ону чағыраҹағам» (Мәзмур 116:1, 2) *.

^ абз. 3 Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, Аллаһ-Таала Иса Мәсиһдән гат-гат үстүндүр. Бу һагда әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 4-ҹү фәслинә бахын. Бу китабы һәмчинин www.jw.org сајтында тапа биләрсиниз.

^ абз. 6 Јеһова Аллаһ Јарадан олдуғу үчүн Ата адланыр (Јешаја 64:8).

^ абз. 11 Аллаһын дуаларымызы гәбул етмәсини истәјириксә, Онун бујругларына әмәл етмәлијик. Әтрафлы мәлумат үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 17-ҹи фәслинә бахын.