Бу ҝүн дүнјада милјонларла инсанлар Аллаһын гурдуғу Һөкумәтә пәнаһ апарырлар. Онлар Иса пејғәмбәрин бујурдуғу кими, бу Һөкумәтин јер үзүндә идарәни әлә алмасы үчүн Аллаһа дуа едирләр (Матта 6:10).

Амма гәрибәдир ки, Аллаһын Һөкумәти милјонларла инсан үчүн бу гәдәр дәрин мәна кәсб етсә дә, динләрин чоху она әһәмијјәтсиз јанашыр. «Чох мараглыдыр ки, Иса сәмави Падшаһлыг адландырдығы тәлимә чох өнәм вердији һалда, христиан мәзһәбләринин әксәријјәти өз... тәлимләриндә бу мөвзуја олдугҹа аз өнәм верир», — дејә тарихчи Һерберт Уелс гејд етмишди.

Онлардан фәргли олараг, Јеһованын Шаһидләри Аллаһын Һөкумәтинә вә ја Мүгәддәс Китаб дили илә десәк, Аллаһын Падшаһлығына чох бөјүк өнәм верирләр. Ҝөтүрәк сизин охудуғунуз бу журналы. Бу, бизим әсас нәшримиздир вә 220 дилә дәрҹ олунур. Һәр сајы тәхминән 46 милјон тиражла чап олунан бу журнал дүнјада ән ҝениш јајылмыш журналдыр. Бәс журналын башлыҹа мәгсәди нәдир? Журналын там адына фикир верин: «Ҝөзәтчи гүлләси Јеһова Аллаһын Падшаһлығыны бәјан едир» *.

Јеһованын Шаһидләри Аллаһын Падшаһлығыны бәјан етмәк үчүн нәјә ҝөрә бу гәдәр ҹан јандырырлар? Әввәла, она ҝөрә ки, Аллаһын Падшаһлығы дүнјада ән ваҹиб китаб олан Мүгәддәс Китабын әсас хәбәридир. Үстәлик, биз әминик ки, бу Падшаһлыг бу ҝүн бәшәријјәтин үзләшдији проблемләри арадан галдыраҹаг јеҝанә һөкумәтдир.

Јеһованын Шаһидләри Аллаһын Падшаһлығыны бүтүн дүнјада ҹар чәкмәклә Иса пејғәмбәрин нүмунәсини изләјирләр. Аллаһын Падшаһлығы пејғәмбәрин һәјатынын вә ибадәтинин өзәји иди (Лука 4:43). Иса пејғәмбәр үчүн бу Падшаһлыг нәјә ҝөрә белә өнәмли иди? Бәс бунун сизин үчүн әһәмијјәти вармы? Мүгәддәс Китаб әсасында верилән бу суалларын ҹавабыны, бујурун, нөвбәти мәгаләләрдән охујун.

^ абз. 5 «Јеһова» Аллаһ-Тааланын Мүгәддәс Китабда ачыгланан адыдыр.