Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Тәкҹә өзүм үчүн јашајырдым

Тәкҹә өзүм үчүн јашајырдым
  • ТӘВӘЛЛҮД: 1951

  • ӨЛКӘ: АЛМАНИЈА

  • КЕЧМИШИ: ГҮРУРЛУ ВӘ ӨЗБАШЫНА ОЛУБ

КЕЧМИШИМ:

Аиләм Шәрги Алманијада, Чехија илә Полшанын сәрһәдләриндән о гәдәр дә узаг олмајан Лејпсиг шәһәринин јахынлығында јашајырды. Өмрүмүн илк илләри бурада кечиб. Алты јашым оланда атамын иши илә әлагәдар хариҹә — әввәлҹә Бразилијаја, сонра исә Еквадора көчдүк.

14 јашымда икән мәни Алманијаја, интерната ҝөндәрдиләр. Валидејнләрим чох узагда, Ҹәнуби Америкада олдуглары үчүн өзүм өз гејдимә галмалы идим. Өзбашына олмушдум, һеч кәсдән асылылығым јох иди. Һәрәкәтләримин башгаларына неҹә тәсир едәҹәји веҹимә дејилди.

17 јашым оланда валидејнләрим Алманијаја ҝери гајытдылар. Тәзә-тәзә ҝәләндә онларла јашадым. Сәрбәстлијә өјрәшдијимдән аиләмә һеч ҹүрә исинишә билмәдим. 18 јашымда евдән ҝетдим.

Һәјатын мәнасыны тапмаг үчүн нәләр еләмәдим! Һеч јердә гәрар тута билмирдим: мүхтәлиф һәјат тәрзләрини сынадым, мүхтәлиф тәшкилатлара гошулдум. Лакин сонра гәрара ҝәлдим ки, инсанлар бу ҝөзәл планети мәһв етмәмиш һәјатымы ону тәдгиг етмәјә һәср едим.

Алманијаны тәрк едиб мотосиклетлә Африкаја јолландым. Амма чох кечмәди ки, мотосиклетими тәмир етдирмәк үчүн Авропаја гајыдасы олдум. Бир аз вахт кечдикдән сонра ҝөзүмү ачдым ки, Португалијанын саһилләриндәјәм. Фикирләшдим, нә гәдәр мотосиклетлә ҝәздим бәсдир, инди дә бир аз гајыгла үзүм.

Атлантик океанын о бири тајына кечмәјә һазырлашан ҝәнҹләрә гошулдум. Онларын арасында Лори адында бир гыз да вар иди. Сонрадан о, мәним һәјат јолдашым олду. Әввәлҹә Кариб адаларына ҝетдик. Пуерто–Рикода гыса мүддәт галдыгдан сонра Авропаја ҝери дөндүк. Үмид едирдик ки, јелкәнли гајыг тапаҹағыг вә ондан ичиндә јашајыш үчүн шәраити олан мүһәррикли гајыг дүзәлдәҹәјик. Амма үч ај чәкән ахтарышларымыздан сонра гәфил планларымыз јарымчыг галды. Мәни әсҝәрлијә чағырдылар.

15 ај Алманија һәрби дәниз гүввәләриндә хидмәт етдим. Елә бу әрәфәләрдә Лори илә евләндик вә сәјјар һәјат тәрзимизи  давам етдирмәк үчүн планлар ҹыздыг. Әсҝәрлијә ҝетмәмишдән бир аз әввәл хиласедиҹи гајығын корпусуну алмышдыг. Әсҝәрлијими чәкән вахтда корпусдан јаваш-јаваш кичик ҝәми дүзәлтдик. Лори илә мән дүшүнүрдүк ки, бу ҝәмидә јашајыб, ҝөзәл планетимизи тәдгиг етмәјә давам едәрик. Елә бу вахт — әсҝәрлији баша вурдуғум, амма ҝәминин тәмирини там битирмәдијим вахтда Јеһованын Шаһидләри илә таныш олдуг вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладыг.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ:

Әввәл-әввәл фикирләширдим ки, дәјишмәјимә елә дә еһтијаҹ јохдур. Јашадығым гадынла евли идим вә артыг сигарети тәрҝитмишдим (Ефеслиләрә 5:5). Дүнјаны ҝәзмәк планларымыза ҝәлдикдә исә, елә һесаб едирдим ки, һәјатымызы Аллаһын еҹазкарҹасына јаратдығы шејләрин сејринә чыхмаг үчүн һәср етмәјә дәјәр.

Амма, әслиндә, чох шеји дәјишмәли идим, хүсусилә дә хасијјәтими. Мән сон дәрәҹәдә мәғрур вә өз билдијини едән олдуғум үчүн фикрим-зикрим анҹаг өз баҹарыг вә наилијјәтләримдә иди. Тәкҹә өзүм үчүн јашајырдым.

Бир ҝүн мән Иса Мәсиһин мәшһур Дағүстү тәблиғини охудум. (Матта, 5—7 фәсилләр.) Биринҹи дәфә Исанын хошбәхтлик һагда дедикләрини охујанда чаш-баш галдым. Мисал үчүн, о демишди ки, аҹлар вә сусајанлар хошбәхтдир (Матта 5:6). Баша дүшә билмирдим ки, касыбчылыг инсаны неҹә хошбәхт едә биләр. Лакин өјрәнмәјә давам етдикҹә анладым ки, һәр биримизин руһани еһтијаҹлары вар, амма онлары тәмин етмәздән габаг, белә еһтијаҹларымызын олдуғуну тәвазөкарлыгла гәбул етмәлијик. Иса Мәсиһин дә сөзүнүн ҹаны елә бу иди: «Руһани еһтијаҹларыны дәрк едәнләр нә хошбәхтдирләр» (Матта 5:3, һашијә).

Алманијада Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајандан сонра Лори илә мән әввәлҹә Франсаја, сонра исә Италијаја көчдүк. Ҝетдијимиз һәр јердә Јеһованын Шаһидләри илә растлашырдыг. Онларын бир-бирләринә олан сәмими мәһәббәти вә араларындакы бирлик мәндә дәрин тәәссүрат ојатды. Јеһованын Шаһидләринин бејнәлхалг гардашлыг олдуғуна әмин олдум (Јәһја 13:34, 35). Бир мүддәтдән сонра биз вәфтиз олараг Јеһованын Шаһиди олдуг.

Вәфтиз оландан сонра да хасијјәтими дәјишмәјә давам етдим. Лори илә мән үзүашағы Африка саһилләринә, орадан исә Атлантик океаны кечәрәк АБШ-а ҝетмәк гәрарына ҝәлдик. Уҹсуз-буҹагсыз океанын ортасында балаҹа гајыгла үзәркән әзәмәтли Јараданымызла мүгајисәдә нә гәдәр кичик олдуғуму анладым. Вахтым чох иди (сән дејән, океанын ортасында бир о гәдәр дә иш-ҝүҹ олмур), буна ҝөрә үрәјим истәјән гәдәр Мүгәддәс Китаб охујурдум. Иса пејғәмбәрин һәјаты һагда охујанда лап тәсирләндим. Онун һеч ағлыма белә ҝәтирә билмәјәҹәјим габилијјәтләри олмасына бахмајараг, өзүнү ҝөзә сохмурду. О, өзү үчүн јох, Аллаһ үчүн јашајырды.

Аллаһын Падшаһлығыны һәјатымда һәр шејдән үстүн тутмалыјам

Иса Мәсиһин нүмунәси үзәриндә дүшүндүкҹә дәрк етдим ки, Аллаһын Падшаһлығыны һәјатымда һәр шејдән үстүн тутмалыјам, һәр истәдијими һәјата кечирмәјә чалышмамалыјам (Матта 6:33). Бирләшмиш Штатлара чатанда Лори илә бирликдә дүшүндүк ки, артыг бурада галыб ибадәтлә мәшғул олаг.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ:

Кечмишдә сүрдүјүм худбин һәјат тәрзи уҹбатындан дүз-әмәлли гәрарлар верә билмирдим. Амма инди мәнә дүзҝүн јол ҝөстәрән һикмәт мәнбәји тапмышам (Јешаја 48:17, 18). Һәмчинин бу вахта гәдәр ахтардығым һәјатын мәнасыны тапдым. Һәјатын мәнасы Аллаһа ибадәт етмәк вә инсанлара Јарадан һагда өјрәтмәкдәдир.

Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етдикҹә аиләмиз мөһкәмләнирди. Аллаһ бизә бир өвлад пајы верди, гызымыз Аллаһа чох бағлы ушагдыр.

Һәјатымыз һәмишә сакит дәниз сәјаһәти кими олмур. Амма биз Јеһованын көмәклији илә Она ибадәтдә мөһкәм дурмаға вә Она сонадәк етибар етмәјә гәти гәрарлыјыг (Сүлејманын мәсәлләри 3:5, 6).