Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  октјабр 2014

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ҺӘЈАТЫНЫЗЫ ДӘЈЫШӘҸӘК ҺӨКУМӘТ

Әбәди ҝәләҹәјиниз үчүн нә етмәлисиниз?

Әбәди ҝәләҹәјиниз үчүн нә етмәлисиниз?

Өтән мәгаләләрдән ҝөрдүјүнүз кими, Аллаһын Падшаһлығы Јеһованын Шаһидләри үчүн бөјүк өнәм кәсб едир. Ола билсин, Аллаһын Падшаһлығынын ҝәләҹәкдә ҝәтирәҹәји хејир-дуалардан һансыларса сизә мараглы ҝәлди. Ејни заманда, сизә елә ҝәлә биләр ки, бу вәдләр садәҹә хүлјадыр.

Еһтијат едиб, һәр ешитдијинизә инанмамағыныз ағыллы һәрәкәтдир (Сүлејманын мәсәлләри 14:15). Бир тәрәфдән, сиз еһтијат етмәклә гәдим веријалылар * кими давранырсыныз. Онлар Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри илк дәфә ешидәндә она иман ҝәтирсәләр дә, буну онун ҝерчәк олмасыны истәдикләри үчүн етмәдиләр. Әксинә, әввәлҹә онлар Аллаһын Кәламыны диггәтлә арашдырдылар ки, ешитдикләринин доғру олуб-олмадығына әмин олсунлар (Һәвариләрин ишләри 17:11). Бир сөзлә, веријалылар хош хәбәр һагда ешитдикләрини Мүгәддәс Китабда дејиләнләрлә мүгајисә етдиләр. Бир мүддәтдән сонра онлар әмин олдулар ки, хош хәбәр тамамилә Аллаһын Кәламына әсасланыр.

Јеһованын Шаһидләри үрәкдән сизи онлар кими давранмаға сәсләјирләр. Биз сизә пулсуз-тәмәннасыз Мүгәддәс Китабы арашдырмағы тәклиф едирик. Истәјирик ки, сиз Јеһованын Шаһидләринин Аллаһын Падшаһлығы илә бағлы инанҹларыны Мүгәддәс Китабда дејиләнләрлә өзүнүз тутушдурасыныз.

Мүгәддәс Китабдан Аллаһын Падшаһлығы һагда өјрәнмәјинизлә јанашы, һәјати ваҹиб суаллара да ҹаваб тапаҹагсыныз:

  •   Инсан неҹә јараныб?

  • Һәјатын мәнасы нәдәдир?

  • Аллаһ әзаблара нә үчүн јол верир?

  • Инсан өләндә нә баш верир?

  • Дүнја дағылаҹагмы?

  • Аилә хошбәхтлијинин сирри нәдәдир?

Ән әсасы, Мүгәддәс Китабы өјрәнсәниз, Аллаһа даһа јахын олаҹагсыныз (Јагуб 4:8). Јарадана јахынлашдыгҹа Аллаһын Падшаһлығынын сизин һәјатынызда тәкҹә инди јох, һәтта ҝәләҹәкдә һансы ролу ојнадығыны даһа јахшы баша дүшәҹәксиниз. Иса пејғәмбәр Аллаһа дуа едәндә белә демишди: «Әбәди һәјата говушмаг үчүн Сән — јеҝанә һәгиги Аллаһ вә Сәнин ҝөндәрдијин Иса Мәсиһ һаггында даима өјрәнмәк лазымдыр» (Јәһја 17:3).

 

^ абз. 4 Верија гәдим Македонијада шәһәр олуб.