ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ Октјабр 2014 | Һәјатынызы дәјишәҹәк Һөкумәт

Аллаһын Һөкумәти Һәјатынызы неҹә дәјишәҹәк? Бу суалын ҹавабыны өјрәнмәк үчүн бу Һөкумәтин Аллаһ наминә вә садиг инсанлар үчүн нәләр едәҹәјини билмәлијик.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Һансы Һөкумәт?

Өзләрини Иса Мәсиһин давамчылары адландыран әксәр инсанлар Аллаһын Падшаһлығына мәһәл гојмадыглары бир һалда, нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Аллаһын Падшаһлығына бу гәдәр өнәм верирләр?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһын Һөкумәти пејғәмбәр үчүн нијә өнәмлидир?

Исанын һәр шејдән чох Падшаһлыг һагда данышмасы тәсадүфи дејилди.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Әбәди ҝәләҹәјиниз үчүн нә етмәлисиниз?

Ҹаваб, әсасән, сиздән асылыдыр.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Аллаһын Падшаһлығы нә вахтдан һөкмранлыг едир? (I  һиссә)

Бу суалын ҹавабыны билирсинизсә, ону Мүгәддәс Китабдан бир башгасына изаһ едә биләрсиниз?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Тәкҹә өзүм үчүн јашајырдым

Кристофер Бауер кичик гајыгла Атлантик океанда үзәркән Мүгәддәс Китабы охујурду. О, нәји баша дүшдү?

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Аллаһын Падшаһлығы инсан һөкумәтләринин едә билмәдији һансы ишләри ҝөрәҹәк?

Әлавә олараг сајтда

Нәјә ҝөрә дуа етмәлијәм? Аллаһ мәнә ҹаваб верәҹәкми?

Аллаһын дуаларыныза ҹаваб вермәси, әсас етибарилә, өзүнүздән асылыдыр.