Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ПИС ШЕЈЛӘР ЈАХШЫ ИНСАНЛАРЫН БАШЫНА ҜӘЛИР?

Башы бәлалы дүнја!

Башы бәлалы дүнја!

Бангладешин Дәккә шәһәриндә јашајан 35 јашлы Смитаны * меһрибан, һамыја ҹан јандыран бир гадын кими таныјырдылар. О, зәһмәткеш инсан вә ҝөзәл һәјат јолдашы иди. Смита инсанлара Аллаһ һаггында өјрәтмәкдән севинҹ дујарды. Анҹаг онун гәфил хәстәлијә дүчар олуб бир һәфтәнин ичиндә ҹан вермәси јахынларыны вә достларыны јаман сарсытмышды!

Нју–Јоркда јашајан Ҹејмси вә һәјат јолдашыны һамы севирди. Бир баһар ҝүнү онлар АБШ-ин гәрб саһилләриндә јашајан достларыҝилә гонаг ҝетмиш вә бир даһа евләринә ҝери гајытмамышлар. Һардаса 30 јашларында олан бу ҝәнҹ ҹүтлүјүн автомобил гәзасында һәлак олмасы севәнләринин вә иш јолдашларынын үрәјинә дағ басмышды.

Дүнјанын пислик вә бәла ҝирдабында батдығыны ҝөрмәк үчүн узаға ҝетмәк лазым дејил. Мүһарибәләрдә әсҝәрләрлә јанашы, динҹ әһали дә гырылыр. Ҝүнаһсыз инсанлар ҹинајәткарлығын вә зоракылығын гурбаны олурлар. Өлүмлә нәтиҹәләнән бәдбәхт һадисәләр вә инсаны шикәст гојан хәстәликләр гоҹа-ҹаван билмәдән, кимлијинә бахмадан һамынын башына ҝәлир. Тәбии фәлакәтләр ағына-бозуна бахмадан һәр шеји силиб-сүпүрүр. Гәрәз вә әдаләтсизлик ҝениш вүсәт алыб. Бәлкә, сиз дә бу кими шејләрин гурбаны олмусунуз.

Биздә тәбии олараг ашағыдакы суаллар јарана биләр:

  • Нијә пис шејләр јахшы инсанларын башына ҝәлир?

  • Бәлаларын сәбәбкары Аллаһдыр?

  • Бәлалар тәсадүфән олур, јохса бу, инсанларын ишидир?

  • Инсанын башына ҝәлән фәлакәтләр кечмиш һәјатда етдији ҝүнаһларын (карма гануну) әвәзидир?

  • Гадир Аллаһ јахшы инсанлары нијә горумур?

  • Дәрд-сәр нә вахтса битәҹәк?

Бу суалларын ҹавабыны билмәк үчүн ики ваҹиб суалын ҹавабыны тапмалыјыг: үмумијјәтлә, пислијин сәбәби нәдир? Аллаһ бүтүн бу шејләрә неҹә чарә гылаҹаг?

^ абз. 3 Адлар дәјишдирилиб.