ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ Ијул 2014 | Нијә пис шејләр јахшы инсанларын башына ҝәлир?

Писликләрә ҝөрә ким мәсулијјәт дашыјыр? Һәр шеји гисмәтин үстүнә атмаг дүзҝүндүрмү? Бәлаларын сону олаҹагмы?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Башы бәлалы дүнја!

Әҝәр Аллаһ һәр шејә гадирдирсә, нәјә ҝөрә јахшылары писликләрдән горумур?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Пис шејләр јахшы инсанларын башына ҝәлир. Ахы нијә?

Мүгәддәс Китабда изтирабларымызын үч сәбәби ачыгланыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Мән һарада, силаһым да орада иди

Аннунзиато Лугара пис ад чыхармыш гулдур дәстәсинин үзвү иди. Лакин бирҹә дәфә Јеһованын Шаһидләринин јығынҹағына ҝетмәк һәјатында чеврилиш етди.

Дүзҝүн тәрбијә неҹә олмалыдыр?

Мүгәддәс Китабда еффектив тәрбијәнин үч мәгамы ачыгланыр.

Билирсинизми?

Гәдимдә ҝәмигајыранлар ҝәмиләр су кечирмәсин дејә нә едирдиләр? Кечмишдә балығы неҹә консервләшдирирдиләр?

Ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһы ҝөрә биләрсиниз?

Ҝөрүн «гәлбинизин ҝөзү» илә Аллаһы ҝөрмәк неҹә мүмкүндүр.