Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2014

Өлән әзизләримизи јенидән ҝөрмәк үмиди — Дирилмә

Өлән әзизләримизи јенидән ҝөрмәк үмиди — Дирилмә

Мүгәддәс Китабын дирилмә илә бағлы вердији вәдә инанырсыныз? * Өлән әзизләримизлә јенидән ҝөрүшәҹәјимизи билмәк инсаны риггәтә ҝәтирир. Үмумијјәтлә, бу мүмкүндүр? Иса пејғәмбәрин шаҝирдләринин нүмунәсинә нәзәр салсаг, бу суалын ҹавабыны тапарыг.

Иса пејғәмбәрин шаҝирдләри дирилмәјә һеч зәррә гәдәр дә шүбһә етмирдиләр. Бунун ән азы ики сәбәби вар. Биринҹиси, онлар Иса Мәсиһин дирилмәсинин шаһиди олмушдулар. О, һәм өз шаҝирдләринә, һәм дә «ејни вахтда беш јүздән чох гардаша ҝөрүндү» (1 Коринфлиләрә 15:6). Үстәлик, дөрд мүждәдә дә Исанын дирилмәси өз тәсдигини тапыр (Матта 27:62—28:20; Марк 16:1—8; Лука 24:1—53; Јәһја 20:1—21:25).

Икинҹиси, шаҝирдләр Иса пејғәмбәрин ән азы үч нәфәри дирилтдијинин шаһиди олмушдулар. Бунлар Наин, Капернаһум вә Бетанија шәһәрләриндә баш вермишди (Лука 7:11—17; 8:49—56; Јәһја 11:1—44). Бетанија шәһәриндә баш вермиш дирилмә һадисәси бу нәшрин әввәлиндә јазылмышды. Дирилдилән инсан Исаја чох јахын олан бир аиләдән иди. Ҝәлин бу һадисәнин ардына бахаг.

«ДИРИЛМӘ... МӘНӘМ»

«Гардашын дириләҹәк». Иса пејғәмбәр бу сөзләри Мартаја демишди. Онун гардашы Лазар артыг дөрд ҝүн иди ки, өлмүшдү. Илк әввәл Марта Исанын дедикләрини баша дүшмәди. «Билирәм,.. дириләҹәк», — дејәрәк Марта бунун ҝәләҹәкдә олаҹағына шамил етди. Иса: «Дирилмә вә һәјат мәнәм», — дејиб Мартанын ҝөзү габағында гардашыны һәјата гајтарыр. Һәмин вахт Мартанын кечирдији һиссләри тәсәввүр едирсиниз? (Јәһја 11:23—25).

Бәс бу дөрд ҝүн әрзиндә Лазар һарада иди? О, һарадаса јашадығыны дилинә белә ҝәтирмәди. Јәни онун руһу јох иди. Иса пејғәмбәрин Лазары дирилдәрәк ону ҝөјдән, Аллаһын јанындан, јенидән јер үзүнә гајтармасы һагсызлыг оларды. Әҝәр Лазар ҝөјдә дејилдисә, бәс онда о һарада иди? О, садәҹә мәзарда јатырды (Ваиз 9:5, 10).

Јадыныздадырса, Иса Мәсиһ өлүмү јуху илә мүгајисә етмишди. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Достумуз Лазар јухуја ҝедиб, мән исә  ону ојатмаға ҝедирәм». Шаҝирдләри исә белә дедиләр: «Аға, јатырса, демәли, сағалаҹаг». Анҹаг Иса пејғәмбәр онун өлдүјүнү нәзәрдә тутараг ајдын шәкилдә билдирди ки, Лазар өлүб (Јәһја 11:11—14). Лазары јенидән һәјата гајтармагла Иса ону аиләси илә говушдурду. Бу дирилмәнин аилә үчүн неҹә бир һәдијјә олдуғуну сөзлә ифадә етмәк мүмкүн дејил!

Јерүзү һәјаты заманы инсанлары дирилтмәклә Иса Мәсиһ ҝөстәрди ки, Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кими о, ҝәләҹәкдә даһа мөһтәшәм ишләр ҝөрәҹәк *. Јери идарә едәҹәји заман о, өлүләр дијарында «јатан» бүтүн инсанлары һәјата гајтараҹаг. Мәһз буна ҝөрә Иса Мәсиһ демишди ки, «дирилмә... мәнәм». Севдијиниз инсанлары јенидән ҝөрәндә, онлары өпүб бағрыныза басанда һәм онларын, һәм сизин кечирәҹәјиниз һиссләри тәсәввүр един! (Лука 8:56).

Севдијиниз инсанлары јенидән ҝөрәндә һансы һиссләри кечирәҹәјинизи тәсәввүр един!

ӘБӘДИ ҺӘЈАТ ҮМИДИ

Иса пејғәмбәр Мартаја демишди: «Мәнә иман едән өлсә дә, һәјата гајыдаҹаг вә мәнә инамла јашајан адам һеч вахт өлмәјәҹәк» (Јәһја 11:25, 26). Ҹәннәтдәки миниллик дөвр әрзиндә Исаја иман ҝәтирәнләр әбәдијјән јашајаҹаглар.

«Мәнә иман едән өлсә дә, һәјата гајыдаҹаг» (Јәһја 11:25).

Дирилмә илә бағлы етдији сөһбәтдән сонра Иса Мартаја ваҹиб бир суал верди: «Буна инанырсан?» Марта она: «Бәли, Аға, мән инанырам ки, сән Аллаһын Оғлусан, дүнјанын ҝөзләдији Мәсиһсән», — дејә ҹаваб верди (Јәһја 11:26, 27). Сиз истәјәрдинизми ки, Мартада олан иман сиздә дә олсун? Онда илк аддымы атын. Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы нијјәти һагда өјрәнин (Јәһја 17:3; 1 Тимотејә 2:4). Бунун үчүн Јеһованын Шаһидләриндән Мүгәддәс Китабда бу һагда нә дејилдијини изаһ етмәләрини хаһиш един. Онлар сизинлә дирилмә илә бағлы мөһтәшәм үмиди бөјүк мәмнунијјәтлә мүзакирә едәрләр.

^ абз. 2 Бу нәшрин 6-ҹы сәһифәсиндә јерләшән «Өлүмә чарә вармы?» адлы мәгаләјә бахын.

^ абз. 9 Даһа әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 7-ҹи фәслинә бахын. Бу китабы һәмчинин www.жw.орҝ сајтындан тапа биләрсиниз.