Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2014

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ӨЛҮМӘ ЧАРӘ ВАРМЫ?

Бәшәријјәтин өлүмлә «әлбәјаха» мүбаризәси

Бәшәријјәтин өлүмлә «әлбәјаха» мүбаризәси

ИМПЕРАТОР СИН ШИ ХУАНДИ

ТӘДГИГАТЧЫ ПОНС ДЕ ЛЕОН

Өлүм горхулу дүшмәндир. Биз вар-ҝүҹүмүзлә онунла мүбаризә апарырыг: әзиз адамымызы итирәндә ја һеч ҹүр бунунла барыша билмирик, ја да ки, ҝәнҹ јашларымызда өлүмлә үзләшәҹәјимизи ағлымызын уҹуна белә ҝәтирмирик.

Чәтин ки, гәдимдә јашајан фиронлар кими, өлмәзлик ахтарышында олан чох адам тапылсын. Онлар өлүмүн үзәриндә гәләбә чалмаг үчүн һәм өз, һәм дә минләрлә гулларын һәјатыны гурбан верибләр. Тикдикләри еһрамлар онларын ҝөстәрдикләри ҹәһдләрин, ејни заманда да уғурсузлуғун ҝөстәриҹисидир.

Чин императорлары да өлмәзлик арзусунда идиләр. Фиронлардан фәргли олараг, онлар буна дирилик сују васитәсилә наил олмаг истәјирдиләр. Император Син Ши Хуанди әбәди јашамаг үчүн өз әлкимјаҝәрләринә сеһирли ички һазырламағы әмр етмишди. Иш ондадыр ки, онларын һазырладығы мәһлулларын тәркибиндә зәһәрли ҹивә вар иди. Елә бу сеһирли ичкиләрдән бири дә императорун һәјатына сон гојду.

Дејиләнә ҝөрә, ерамызын 16-ҹы әсрин испан тәдгигатчысы Хуан Понс де Леон ҹаванлыг чешмәсини тапмаг үчүн Кариб дәнизини әләк-вәләк етмишди. Бунун сајәсиндә о, Флориданы (АБШ) кәшф етди. Анҹаг бир нечә ил сонра һиндуларла тоггушма заманы өлдүрүлдү. Беләҹә, онун ҹаванлыг чешмәси ахтарышы боша чыхды.

Истәр фиронлар, императорлар, истәрсә дә тәдгигатчылар — һамысы өлмәзлијә наил олмаг арзусунда идиләр. Әл атдыглары үсуллар ҝүлүнҹ ҝөрүнсә дә, јенә дә онлары гынамаг олмаз. Чүнки, демәк олар ки, һәр бир инсан әбәдијјән јашамағын һәсрәтиндәдир.

ӨЛҮМ МӘҒЛУБ ОЛАҸАГМЫ?

Нәјә ҝөрә биз өлүмлә барышмырыг? Мүгәддәс Китаб бунун сәбәбини изаһ едир. Орада бүтүн Каинатын Јараданы олан Јеһова * Аллаһ һагда дејилир: «Аллаһ һәр шеји өз вахтында ҝөзәл јаратды вә әбәдијјәти дә инсанларын үрәјинә гојду» (Ваиз 3:11).  Биз јер үзүндәки ҝөзәлликләри 70—80 ил јох, әбәдијјән сејр етмәк истәјирик (Мәзмур 90:10). Бу, инсанларын әзәли истәјидир.

Аллаһ бош јерәми әбәдијјәти инсанларын үрәјинә гојуб? Бу, гејри-мүмкүндүр. Әксинә, О, бизим әбәди јашамағымыз үчүн өлүм үзәриндә гәләбә чалаҹаг. Мүгәддәс Китабда дәфәләрлә өлүмүн арадан галдырылмасы вә әбәди һәјатла бағлы Аллаһын вәди барәдә данышылыр. ( «Өлүм үзәриндә гәләбә» адлы чәрчивәјә бахын.)

Иса пејғәмбәр ајдын шәкилдә демишди: «Әбәди һәјата говушмаг үчүн Сән — јеҝанә һәгиги Аллаһ вә Сәнин ҝөндәрдијин Иса Мәсиһ һаггында даима өјрәнмәк лазымдыр» (Јәһја 17:3). Өлүмлә апарылан «әлбәјаха» мүбаризәмиз бошуна дејил. Иса пејғәмбәр демишди ки, өлүм үзәриндә гәләбә мүмкүндүр. Буну Аллаһ едәҹәк.

^ абз. 9 Јеһова Мүгәддәс Јазылара әсасән Аллаһын адыдыр.