Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2014

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

«Аллаһ мәни унутмады»

«Аллаһ мәни унутмады»
  • АНАДАН ОЛДУҒУ ИЛ: 1922

  • ӨЛКӘ: ИСПАНИЈА

  • КЕЧМИШДӘ: КАТЕХИТ

КЕЧМИШИМ.

Мән Испанијанын шималында јерләшән Билбао шәһәриндә орта тәбәгәли бир аиләдә доғулмушам. Дөрд ушагдан икинҹиси идим. Аиләмиз мөмин бир католик аиләси иди. Мән һәр ҝүн мессада иштирак едирдим. 23 јашымда мүәллим олдум. Бу мәним хошладығым вә 40 ил мәшғул олдуғум бир пешә иди. Диҝәр фәнләрлә јанашы, католик тәлимләрини өјрәтмәји өзүмә шәрәф билирдим. Үстәлик, ахшамлар катехит хидмәтини иҹра едәрәк гызлары јевхаристијаја (католик, православ вә англикан килсәләриндә Иса Мәсиһин она иман едәнләрлә бирликдә олмағыны вә иман едәнләрин онун гурбанында иштиракыны ифадә едир. Тәгдис едилмиш чөрәк вә шәраб бу ајиндә Исанын бәдәни вә ганынын рәмзләри олараг иман едәнләрә пајланыр) һазырлајырдым.

12 иллик евлиликдән сонра һәјат јолдашымы итирдим. Дөрд гызымла тәк галдым. Онда ҹәми 33 јашым вар иди. Мән тәсәллини мәнсуб олдуғум Католик дининдә тапмаға чалышырдым, анҹаг бәзи суаллар мәнә раһатлыг вермирди. Мәсәлән: әҝәр Мәсиһ бизим үчүн ҹаныны гурбан верибсә, онда нәјә ҝөрә инсанлар һәлә дә өлүрләр? Әҝәр өләндән сонра јахшылар ҝөјә ҝедирсә, нәјә ҝөрә Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси барәдә дуа едирик? Вә ән әсасы, әҝәр өләндән сонра инсан Аллаһын гәрары илә ја ҹәннәтә, ја да ҹәһәннәмә дүшүрсә, бәс онда сонунҹу мәһкәмәјә нә еһтијаҹ вар?

Бу суаллары гаршылашдығым бәзи кешишләрә верирдим. Онлардан бири мәнә деди: «Билмирәм. Ҝет баш кешишдән соруш. Бу суаллар сәни нијә марагландырыр? Аллаһа инанырсан, бәсиндир. Чох дәринә ҝетмә!» Анҹаг мән ахтарышларымы давам едирдим. Буна ҝөрә дә језуитләрин, әллинҹиләрин вә гностикләрин мүһазирәләринә ҝедирдим. Амма суалларыма ганеедиҹи ҹаваб ала билмирдим.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

60 јашым оланда 7 јашында олан бир шаҝирд мәни Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаг ҝөрүшүнә дәвәт етди. Орада ҝөрүб-ешитдикләрим мәнә чох хош тәсир бағышласа да, ишим башымдан ашдығы үчүн онларла даһа әлагә сахламадым. Ики илдән сонра Јеһованын Шаһиди олан Хуан вә Мајте адлы әр-арвад гапымы дөјдү. Үч ај әрзиндә биз суал-ҹаваб шәклиндә гызғын сөһбәтләр апарырдыг. Вә бундан сонра мән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым.

 Онларла һәр ҝөрүшүмү бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјирдим. Јеһованын Шаһидләринин өјрәтдикләринин һәгигәт олдуғуна әмин олмаг үчүн өјрәнмә заманы Мүгәддәс Китабын үч тәрҹүмәсиндән истифадә едирдим вә һәр шеји дәгигликлә арашдырырдым. Тезликлә баша дүшдүм ки, онилликләр әрзиндә етдијим ибадәт јанлыш иди. Әввәлки биликләримлә Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләрим арасындакы бөјүк фәрг мәни чаш-баш гојмушду. Санки, инанҹларым дәрин көк атмыш ағаҹ кими, дибиндән гопарылыб атылмалы иди.

Мән әсил хәзинә тапмышам

Сонрадан икинҹи һәјат јолдашым ағыр хәстәлик уҹбатындан өлдү. Һәмин вахт мән ишимдән ајрылдым вә бир мүддәтлик Билбаодан чыхыб ҝетдим. Хуан вә Мајте дә көчүб ҝетдиләр. Мән Мүгәддәс Китабы арашдырмағы дајандырсам да, анлајырдым ки, әсил хәзинә тапмышам вә ону һеч вахт унутмајаҹағам.

Тәхминән 20 ил сонра мәним 82 јашым оланда Хуан вә Мајте Билбаоја гајытдылар вә мәнә баш чәкдиләр. Онлары ҝөрәндә севинҹимдән јерә-ҝөјә сығмырдым! Мән ҝөрдүм ки, Аллаһ мәни унутмајыб вә өјрәнмәни јенидән бәрпа етдим. Мән ејни суаллары тәкрар-тәкрар верәндә белә бу ҹүтлүк мәнә гаршы чох сәбирлә јанашырдылар. Үрәјимдә дәрин көк салмыш инанҹларымы гопарыб чыхартмаг үчүн Мүгәддәс Китабдан ҝәтирилән сајсыз-һесабсыз дәлилләри дәфәләрлә ешитмәјә еһтијаҹ дујурдум. Һәмчинин өјрәндијим Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини достларым вә аилә үзвләримлә бөлүшмәк үчүн кифајәт гәдәр билијимин олмасыны истәјирдим.

Һәјатымда ән хошбәхт ҝүн јетишди — 87 јашымда Јеһованын Шаһидләринин кечирдији конгресдә вәфтиз олдум. Мүгәддәс Китаб әсасында чыхыш едән гардаш өз мәрузәсини сырф вәфтиз олан инсанлара үнванламышды. Ешитдијим чыхыш мәнә елә ҝүҹлү тәсир бағышлады ки, ҝөз јашларымы сахлаја билмәдим. Санки, Јеһова Аллаһ мәнимлә бирбаша данышырды. Вәфтиздән сонра чохлу баҹы-гардашлар јахынлашыб мәни тәбрик едирдиләр. Онлардан чохуну һеч танымырдым да.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Мән һәмишә Иса Мәсиһин «јол» олдуғуна инанырдым (Јәһја 14:6). Анҹаг Мүгәддәс Китабы арашдырмағын сајәсиндә бу «јол»ун апарыб чыхартдығы Шәхси — Јеһова Аллаһы таныдым. Инди мән Аллаһыма доғма Ата вә әзиз Дост кими дуа едә билирәм. «Јеһоваја јахынлаш» * адлы китабы охумаг һәјатымы тамамилә дәјишди. Мән ону бир ҝеҹәнин ичиндә охудум! Јеһованын мәрһәмәтли Аллаһ олдуғуну өјрәнмәк мәни риггәтә ҝәтирди.

Һәгигәти ахтардығым бу илләрә баханда Исанын сөзләри јадыма дүшүр: «Дурмадан диләјин вә сизә вериләҹәк; дурмадан ахтарын вә тапаҹагсыныз; дурмадан гапыны дөјүн вә сизә ачаҹаглар» (Матта 7:7). Һал-һазырда суалларымын ҹавабыны тапмышам вә өјрәндикләрими башгалары илә бөлүшмәк мәнә сөзүн әсил мәнасында севинҹ бәхш едир.

90 јашым олмасына бахмајараг, Јеһова һагда өјрәнәси һәлә чох шеј вар. Һәр дәфә јығынҹаг ҝөрүшләри кечирилән Падшаһлыг залына ҝетмәјим мәним үчүн хүсуси һадисәдир. Чүнки һәр дәфә јени шејләр өјрәнирәм вә әзиз баҹы-гардашларла ҝөрүшүрәм. Мән Аллаһын јарадаҹағы јерүзү Ҹәннәтдә јенидән мүәллимлик етмәјин арзусундајам (Вәһј 21:3, 4). Ән чох да истәдијим одур ки, өлән әзизләрими ҝөрүм вә Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини онлара да чатдырым (Һәвариләрин ишләри 24:15). Бу аһыл јашымда Јеһованын мәнә неҹә дәјәрли һәдијјә бәхш етдијини онларла бөлүшәҹәјим вахты бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјирәм!

^ абз. 15 Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунур.