Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ јанвар 2014 | Өлүмә чарә вармы?

Инсанлар өлүм һаггында данышмағы хошламырлар. Әслинә галса, инсанларын әксәријјәти һеч вахт өлмәјәҹәкләринә үмид едирләр. Өлүмә галиб ҝәлмәк мүмкүндүрмү?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Өлүмүн ҝәтирдији ағры-аҹы

Ҝеҹ-тез һәр биримиз өлүмлә үзләширик. Буна ҝөрә бир чохлары бунунла бағлы суалларын ҹавабынын сорағындадырлар.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бәшәријјәтин өлүмлә «әлбәјаха» мүбаризәси

Бүтүн тарих боју бәшәријјәт өлүм үзәриндә гәләбә чалмағын јолларыны ахтармышдылар. Бәс өлмәзлијә наил олмаг мүмкүндүрмү?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Өлүмә чарә вармы?

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ өлүмү јуху илә мүгајисә етди. Аллаһын Кәламында гәләмә алынан дирилмә һадисәләриндә нә өјрәнә биләрик?

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Аллаһ нә үчүн әзаб-әзијјәтә јол верир?

Мүгәддәс Јазыларда гәләмә алынан «Јарадылыш» китабында изаһ едилир ки, түкәнмәз ҝүҹә малик олан Аллаһ әзаблары арадан галдыра билдији тәгдирдә, нә үчүн һәлә дә бунлара јол верир.

Билирсинизми?

Иса пејғәмбәрин дөврүндә мәбәддә ианәләр неҹә едилирди? Мүгәддәс Китабы гәләмә алан Лука нә дәрәҹәдә дәгиг иди?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

«Аллаһ мәни унутмады»

Гаты диндар бир гадын өлүм вә онунла бағлы бүтүн суалларын ҹавабларыны Мүгәддәс Китабдан тапды. Һәгигәтин онун һәјатыны неҹә дәјишдијини өјрәнин.

Өлән әзизләримизи јенидән ҝөрмәк үмиди — Дирилмә

Нәјә ҝөрә Исанын һәвариләри онун өләндән сонра дириләҹәјинә инанырдылар?

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Аллаһ һаггында нә билирсиниз? Ону даһа јахшы неҹә таныја биләрик?

Әлавә олараг сајтда

Аллаһын мәним үчүн олан ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһын ирадәсини өјрәнмәк үчүн сизә хүсуси ишарә алмаг, јуху ҝөрмәк вә ја ҝөјдән сәс ешитмәк лазымдырмы? Мүгәддәс Китабын ҹавабыны өјрәнин.