«Бағышлаја билмәјән инсан үстүндән кечәҹәји көрпүнү өз әлләри илә дағыдыр». 17-ҹи әсрдә јашамыш Британија тарихчиси Едвард Һербертин бу сөзләри башгаларыны нәјә ҝөрә бағышламағын ваҹиб олдуғунун бир сәбәбини вурғулајыр: ҝеҹ-тез сән дә нә вахтса бағышланмаға еһтијаҹ дуја биләрсән (Матта 7:12). Анҹаг бағышламаға даһа тутарлы сәбәбимиз вар. Һәвари Павелин Колослулара 3:13 ајәсиндә дедији сөзләрә диггәт јетирәк. (Ајәни оху.)

Гејри-камил олдуғумуз үчүн биз һәрдән кимисә әсәбиләшдирә вә ја онун хәтринә дәјә биләрик, ејнилә, кимсә дә һәмин шеји бизә гаршы едә биләр (Ромалылара 3:23). Бәс гејри-камил инсанларла сүлһү неҹә горумаг олар? Аллаһдан илһам алараг һәвари Павел сәбирли олмағы вә бағышламағы төвсијә едир. Бу мәсләһәт ики мин ил бундан әввәл фајдалы олдуғу кими, инди дә фајдалыдыр. Ҝәлин онун бу сөзләри илә даһа јахындан таныш олаг.

«Бир-биринизә гаршы һәмишә сәбирли олун». «Һәмишә сәбирли олун» кими верилән јунан сөзү дөзүмлүлүк вә ја һөвсәләли олмаг мәнасыны дашыјыр. Бир мәнбәдә дејилир ки, мәсиһчиләр бу хүсусијјәти «онлары әсәбиләшдирән инсанларын хүсусијјәт вә һәрәкәтләринә дөзмәји арзуламагла» ҝөстәрирләр. «Бир-биринизә гаршы» ифадәси исә дөзүмлүлүјүн гаршылыглы олдуғуну ҝөстәрир. Мәсәлән, бизим дә башгаларыны гыҹыгландыран сәһвләримизин олдуғуну нәзәрә алсаг, онда диҝәрләриндә хошумуза ҝәлмәјән шејләрин арамызы вурмасына јол вермәјәҹәјик. Бәс әҝәр кимсә бизә гаршы ҝүнаһ ишләдибсә, онда неҹә?

«Бир-биринизи үрәкдән бағышлајын». Бир алимин сөзләринә әсасән, «үрәкдән бағышлајын» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «садәҹә ҝүнаһындан кечмәк јох, мәрһәмәт ҝөстәрмәк демәкдир». Диҝәр бир мәнбәдә исә дејилир ки, бу ифадә «јахшылыг етмәк, лүтф ҝөстәрмәк» мәнасыны верә биләр. Кимдәнсә инҹиклијимиз олса белә, сәмими гәлбдән бағышламагла мәрһәмәтли олдуғумузу ҝөстәрмиш олуруг. Нәјә ҝөрә биз бу ҹүр давранмалыјыг? Чүнки елә бир вахт ҝәлә биләр ки, биз дә киминсә бизә мәрһәмәт ҝөстәрмәсинә еһтијаҹ дујарыг.

«Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышлајын». Башгаларыны бағышламағын ән үмдә сәбәби Јеһованын бизи үрәкдән бағышламасыдыр (Микеја 7:18). Бир анлыға Јеһованын төвбә едән инсана гаршы ҝөстәрдији лүтф үзәриндә дүшүнүн. Биздән фәргли олараг, Јеһова ҝүнаһ ишләтмир. Бундан әлавә, Өзүнүн бағышланмаға еһтијаҹы олмадығыны билсә дә, Јеһова төвбә едән инсаны үрәкдән вә бирдәфәлик бағышлајыр. Һәгигәтән дә, Јеһова төвбә едән инсанлары бағышламагда ән ҝөзәл нүмунәдир!

Јеһова төвбә едән инсанлары бағышламагда ән ҝөзәл нүмунәдир!

Јеһованын мәрһәмәти бизи Она јахынлашдырыр вә Онун кими давранмаға тәшвиг едир (Ефеслиләрә 4:32—5:1). Јахшы оларды ки, өзүмүзә нөвбәти суалы верәк: «Јеһованын мәнә мәрһәмәт ҝөстәрдији бир һалда, мәнә гаршы ҝүнаһ ишләдән вә үрәкдән пешман олан гејри-камил инсаны неҹә бағышламајым?» (Лука 17:3, 4).

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН НӨВБӘТИ ФӘСИЛЛӘРИ ОХУЈУН

Галатијалылара 1 — 2 Тимотејә 4