Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  октјабр 2013

Рәнҝләрин сизә тәсири

Рәнҝләрин сизә тәсири

Әтрафыныза бахдыгда ҝөзләринизлә бејниниз информасијаны алмаг үчүн бирҝә ишләјир. Сиз гаршынызда ҝөрдүјүнүз мејвә дилимини јејиб-јемәмәк гәрарына ҝәлирсиниз. Сәмаја бахыб бу ҝүн јағышын олмајаҹағыны фикирләширсиниз. Ҝөрдүјүнүз сөзләри охујуб мәнасыны анлајырсыныз. Сиз рәнҝләрин тәсирини дујурсунуз, елә дејилми?

Ҝөрдүјүнүз мејвәнин рәнҝи сизә онун јетишиб-јетишмәдијини мүәјјән етмәјә көмәк едир. Сәманын вә булудларын рәнҝинә бахдыгда һаванын неҹә олаҹағыны мүәјјән едә биләрсиниз. Бу мәгаләни охујаркән арха фонун рәнҝилә мәтн арасындакы контрасты раһатлыгла ајырд едирсиниз. Фикир вермәсәниз дә, амма рәнҝләр сизә әтрафыныздакы аләм һаггында мәлуматы ҝөтүр-гој етмәк үчүн көмәк едир. Үстәлик, рәнҝләр сизин һиссләринизә дә тәсир едир.

РӘНҜЛӘРИН ТӘСИРИ

Мағазалары ҝәзән инсанларын диггәтини ҹәлб етмәк мәгсәдилә, адәтән, чанталара, гутулара вә диҝәр әшјалара дизајн верилир. Рекламчылар рәнҝләри елә сечирләр ки, јашындан вә ҹинсиндән асылы олмајараг, һәр кәсдә онлары әлдә етмәк истәји јарансын. Ев декораторлары, дизајнерләр вә рәссамлар рәнҝләрин инсанда һиссләрин ојатдығыны билирләр.

Мәдәнијјәт вә адәт-әнәнәләрдән асылы олараг, инсанлар рәнҝләри мүхтәлиф ҹүр баша дүшә биләрләр. Мәсәлән, Асијада бәзиләри гырмызы рәнҝи уғур вә тој-бајрамла әлагәләндирир, анҹаг Африкада һәмин рәнҝ матәм, кәдәр кими баша дүшүлә биләр. Лакин алдыглары тәрбијәдән асылы олмајараг, мүәјјән рәнҝләр инсанларда ејни һиссләр ојадыр. Ҝәлин инди үч рәнҝә вә онларын сизә неҹә тәсир етдијинә нәзәр салаг.

ГЫРМЫЗЫ рәнҝ ҝөзәчарпан бир рәнҝдир. Ону чох вахт гүввә, мүһарибә вә тәһлүкә илә әлагәләндирирләр. Бу рәнҝ инсанын һиссләрини ҹуша ҝәтирир, маддәләр мүбадиләсини вә тәнәффүс тезлијини артырыр, еләҹә дә ган тәзјигини јүксәлдир.

Мүгәддәс Китабда «гырмызы» кими истифадә олунан ибрани сөзү «ган» мәнасыны верән сөздән әмәлә ҝәлиб. Аллаһын Кәламында ал-гырмызы рәнҝдән күфрлү адларла долу олан вәһши һејванын белиндә отуран өлүмсачан фаһишәни тәсвир етмәк үчүн истифадә олунмушду (Вәһј 17:1—6).

ЈАШЫЛ рәнҝ гырмызыдан тамамилә фәргләнир. О, маддәләр мүбадиләсини ләнҝидир вә әсәбләри сакитләшдирир. Бу рәнҝ инсана динҹлик верир; ону чох вахт раһатчылыға аид едирләр. Јашыл бағ-бағчалар вә дағ јамаҹлары ҝөрәндә биз өзүмүзү раһат һисс едирик. «Јарадылыш» китабында дејилир ки, Аллаһ јашыл отлары вә бәшәријјәт үчүн биткиләри јаратды (Јарадылыш 1:11, 12, 30).

АҒ рәнҝ исә адәтән ишыг, тәһлүкәсизлик вә тәмизликлә әлагәләндирилир. Һәмчинин хејирхаһлыг, нөгсансызлыг вә сафлыг кими хүсусијјәтләр дә бу рәнҝлә тәсвир олунур. Аллаһын Кәламында ән чох истифадә олунан рәнҝ мәһз ағ рәнҝдир. Ҝөрүнтүләрдә салеһлији вә руһани тәмизлији ҝөстәрмәк үчүн инсанлар вә мәләкләр ағ либасларда олурлар (Јәһја 20:12; Вәһј 3:4; 7:9, 13,  14). Ағ ат вә ағ рәнҝдә тәмиз кәтан ҝејинмиш чапар әдаләт уғрунда ҝедән мүһарибәни тәмсил едир (Вәһј 19:14). Уҹа Јарадан ҝүнаһлары бағышламаг истәдијини ҝөстәрмәк үчүн ағ рәнҝи нүмунә ҝәтирмишди. О демишди: «Ҝүнаһларыныз гыпгырмызы парча кими ҝөрүнсә дә, онлар гар кими ағ олаҹаг» (Јешаја 1:18).

РӘНҜЛӘР ЈАДДАША КӨМӘКЧИДИР

Мүгәддәс Китабда рәнҝләрин истифадә олунмасы ҝөстәрир ки, Аллаһ инсанларын рәнҝләрә гаршы мүнасибәтини баша дүшүр. Мәсәлән, Аллаһын Кәламына дахил олан «Вәһј» китабында һансы шәраитдә јашадығымызы, мүһарибәләрин, хәстәлијин вә аҹлығын ҝәтирдији вахтсыз өлүмүн баш вермәси барәдә габагҹадан дејилмишди. Бунлары јадда сахламаг үчүн Јеһова атлылардан ибарәт ҝөрүнтү вермишди. Онларын атларынын рәнҝи хүсуси мәна кәсб едирди.

Биринҹи ат ағаппагдыр вә о, Иса Мәсиһин әдаләт уғрунда апардығы мүһарибәни тәмсил едир. Ондан сонракы вә милләтләр арасында мүһарибәни тәмсил едән атын рәнҝи күрәндир. Бу атын архасынҹа ҝәлән гап-гара ат аҹлығы тәмсил едир. Дөрдүнҹү атын рәнҝи исә солғун иди вә онун белиндә отуранын ады Өлүм иди (Вәһј 6:1—8). Бу атларын һәр биринин рәнҝи һәмин атларын нәји тәмсил етдији барәдә мүәјјән фикирләр јарадыр. Бу атларын рәнҝини вә бизим ҝүнләрә һансы аидијјаты олдуғуну асанлыгла јадымызда сахлаја биләрик.

Мүгәддәс Китабда бир чох нүмунәләр вар ки, ајдын бәдии ифадәләри тәсвир етмәк үчүн рәнҝләрдән истифадә олунуб. Ишығын, рәнҝин вә инсан ҝөзүнүн Јараданы тәсвир олунан образлар охуҹулар үчүн башадүшүлән вә јаддагалан олсун дејә рәнҝләрдән тәлим вәсаити кими мәһарәтлә истифадә едир. Рәнҝләрин сајәсиндә биз мәлуматы гәбул едир вә анализ едирик. Рәнҝләр бизим һиссләримизә тәсир ҝөстәрир вә онларын сајәсиндә биз ваҹиб амилләри јадда сахлаја билирик. Һәјатдан зөвг алмаг үчүн рәнҝләр Јараданымызын бизә вердији һәдијјәдир.