Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  октјабр 2013

 Мүгәддәс китаб һәјатлары дәјишир

«Инсанлар мәнә нифрәт едирди»

«Инсанлар мәнә нифрәт едирди»
  • АНАДАН ОЛДУҒУ ИЛ: 1978

  • ӨЛКӘ: ЧИЛИ

  • КЕЧМИШДӘ: ГӘДДАР ИНСАН

КЕЧМИШИМ.

Мән Чилинин пајтахты Сантјагода бөјүмүшәм. Орада наркотик, гулдур дәстәләри вә ҹинајәткарлыг ади һал алмышды. Мәним беш јашым оланда атам гәтлә јетирилмишди. Бундан сонра анам бир киши илә јашамаға башлады. О елә гәддар иди ки, һәм анамы, һәм дә мәни даима дөјүрдү. О илләрин изләри һәлә дә гәлбимдән силинмәјиб.

Бу мүһитдә бөјүмәк мәни гәддарлашдырды. Мән ағыр метал мусигини динләјир, һәддән артыг спиртли ички ичир вә һәрдән бир наркотик гәбул едирдим. Наркотик алверчиләри илә тез-тез далашдығым үчүн онлар мәни бир нечә дәфә өлдүрмәјә ҹәһд ҝөстәрмишдиләр. Бир дәфә рәгиб гулдур дәстәси мәни өлдүрмәк үчүн пис ад газанмыш муздлу бир гатил тутмушду. Јалныз бычаг зәрбәси алараг ҹанымы өлүмүн пәнҹәсиндән ҝүҹ-бәла илә гуртардым. Башга бир вахт наркотик алверчиләри башыма тапанҹа дајајыб мәни асмаг истәдиләр.

1996-ҹы илдә Каролина адлы бир гадынла таныш олдум вә 1998-ҹи илдә биз евләндик. Биринҹи оғлум дүнјаја ҝәләндән сонра өҝеј атамын бизә јашатдығыны өз аиләмә јашадырдым. Етдијим бу зүлмә ҝөрә өзүмү гынајырдым. Буна ҝөрә дә көмәк үчүн реабилитасија мәркәзинә мүраҹиәт етдим. Мүалиҹә алсам да, бунун хејрини ҝөрмәдим. Ән ади бир шејә ҝөрә өзүмдән чыхырдым. Һирсими ҹиловлаја билмирдим. Аиләми инҹитмәмәк үчүн чох чалышырдым, амма алынмырды. Буна ҝөрә дә өзүмү өлдүрмәјә ҹәһд ҝөстәрдим. Јахшы ки, бу, баш тутмады.

Узун илләр атеист олмушам, лакин Аллаһа еһтијаҹ дујурдум. Бу сәбәбдән бир мүддәт протестант мәзһәбинә гошулдум. Һәмин вахтлар һәјат јолдашым Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнирди. Шаһидләри ҝөрән ҝөзүм јох иди вә дәфәләрлә онлары тәһгир етмишәм. Буна бахмајараг, онлар һәр дәфә ҝөзләмәдијим һалда мәнимлә мүлајим давранырдылар.

Бир ҝүн Каролина Мәзмур 83:18 ајәсини Мүгәддәс Китабымдан охумағымы хаһиш етди. Орада Аллаһын адынын Јеһова олдуғу ајдын шәкилдә дејилирди. Мән чох тәәҹҹүбләндим, чүнки мәнсуб олдуғум диндә аллаһ һаггында өјрәнсәм дә, Јеһова һаггында бир сөз белә дејилмәмишди. 2000-ҹи илин әввәлиндә  мән дә Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Руһани ҹәһәтдән инкишаф етдикҹә Јеһованын рәһмли вә бағышлајан Аллаһ олдуғуну билмәк мәнә гәлб раһатлығы ҝәтирди. Мәсәлән, Чыхыш 34:6, 7 ајәләриндә дејилир ки, Јеһова рәһмли, лүтфкар, һәдсиз сәбирли, бол мәһәббәтли, сәдагәтли, минләрлә нәсилләрә мәһәббәтини ҝөстәрән, ҹәзаны, ганунсузлуғу вә ҝүнаһы бағышлајан Аллаһдыр.

Јеһованын рәһмли вә бағышлајан Аллаһ олдуғуну билмәк мәнә гәлб раһатлығы ҝәтирди

Бунунла белә өјрәндикләрими тәтбиг етмәк чох чәтин иди. Дүшүнүрдүм ки, гәзәбимин өһдәсиндән һеч вахт ҝәлә билмәјәҹәјәм. Һәр дәфә руһдан дүшәндә Каролина мәни руһландырырды. О мәнә хатырлатды ки, етдијим ҹәһдләрин һеч бири Јеһованын ҝөзүндән јајынмыр. Һәјат јолдашымын мәнә дәстәк олмасы, һәтта үмидсизлијә гапылдығым анларда белә Јеһованы разы салмаг истәјими ҝүҹләндирди.

Ҝүнләрин бир ҝүнү мәнә Мүгәддәс Китабы өјрәдән Алехандро гардаш Галатијалылара 5:22, 23 ајәләрини охумағымы хаһиш етди. Бу ајәләрдә дејилир ки, «мәһәббәт, севинҹ, сүлһ, сәбир, јахшылыг, хејирхаһлыг, иман, һәлимлик, тәмкин» Јеһованын мүгәддәс руһунун бәһрәсидир. Алехандро изаһ етди ки, мәним бу хүсусијјәтләри инкишаф етдирмәјим өз ҝүҹүм сајәсиндә јох, Јеһованын мүгәддәс руһунун сајәсиндә мүмкүндүр. Бу һәгигәт мәним дүшүнҹәмдә көклү дәјишикликләр етди.

Бир мүддәтдән сонра Јеһованын Шаһидләринин бөјүк ҝөрүшләринин бириндә иштирак етдим. Бурада ҝөрдүјүм низам-интизам, сәлигә-сәһман вә әмәкдашлыг руһу мәни әмин етди ки, мән һәгиги дини тапмышам (Јәһја 13:34, 35). 2001-ҹи илин феврал ајында вәфтиз олараг өзүмү Аллаһа һәср етдим.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Јеһова Аллаһ мәним кими гәддар бирисини сүлһпәрвәр бир инсана чевирди. О мәни дүшдүјүм батаглыгдан чыхартды. Инсанларын мәнә нифрәт етмәсинә бахмајараг, мән онлары гынамырам. Инди мән һәјат јолдашым вә ики оғлумла бәрабәр Јеһоваја динҹ вә сакит шәкилдә хидмәтимдән фәрәһ дујурам.

Мәним дәјишилдијими ҝөрән гоһумларым вә көһнә достларым ҝөзләринә инана билмирләр. Һәтта онлардан бәзиләри Мүгәддәс Китаб һәгигәтләри илә марагланырлар. Јеһова Аллаһ һаггында дәјәрли биликләри башгаларына өјрәтмәк мәним үчүн бөјүк шәрәфдир. Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринин инсанларын һәјатыны дәјишдирдијинин шаһиди олмаг неҹә дә хошдур!