Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫ НӘДӘН БӘҺС ЕДИР?

Бәшәријјәтин азад олунмасы үчүн Аллаһын тәдбири

Бәшәријјәтин азад олунмасы үчүн Аллаһын тәдбири

Аллаһ садиг пејғәмбәр Ибраһимә демишди ки, «өвлад» онун нәслиндән ҝәләҹәк. Мәһз онун васитәсилә бүтүн милләтләрдән олан инсанлар хејир-дуа алаҹаглар (Јарадылыш 22:18). Ибраһим пејғәмбәрин нәвәси Јагуб сонрадан Мисирә көчдү вә онун аиләси орада артыб чохалараг гәдим Исраил халгы олду.

Аллаһ-Таала Муса пејғәмбәри ҝөндәрдији вахтадәк Мисирдә јашајан исраиллиләри зүлмкар фирон гул етмишди. Аллаһ Муса пејғәмбәр васитәсилә Гырмызы дәнизин суларыны мөҹүзәви шәкилдә јарараг халгыны о өлкәдән чыхартды. Бундан сонра Һагг-Таала халгына рәһбәрлик вермәк вә мүдафиә етмәк үчүн, «Он әмр» дә дахил олмагла, ганунлар верди. Бу ганунларда ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн мүхтәлиф гурбанларын ҝәтирилмәси ҝөстәрилирди. Аллаһдан илһам алараг Муса пејғәмбәр исраиллиләрә билдирмишди ки, Улу Танры онлар үчүн башга бир пејғәмбәр ҝөндәрәҹәк. Мәһз һәмин пејғәмбәр вәд едилмиш «өвлад» олаҹаг.

Тәхминән беш әсир сонра Аллаһ Давуд падшаһа Еден бағында бәһс олунан «өвлад»ын ҝәләҹәјини деди вә билдирди ки, бу «өвлад»ын падшаһлығы әбәди олаҹаг. Мәһз һәмин «өвлад» Мәсиһ, јәни бәшәријјәти бәлалардан гуртармаг вә јер үзүндә Ҹәннәти бәрпа етмәк үчүн Јарадан тәрәфиндән тәјин олунмуш Хиласкар олаҹагды.

Тәдриҹән Аллаһ Давуд вә диҝәр пејғәмбәрләр васитәсилә Мәсиһлә бағлы даһа чох ачыгламалар вермишди. Онун барәсиндә дејилмишди ки, һәмин «өвлад» тәвазөкар вә хејирхаһ олаҹаг, о ҹүмләдән онун рәһбәрлији алтында аҹлыға, әдаләтсизлијә вә мүһарибәләрә сон гојулаҹаг. Бүтүн инсанлар бир-бирилә, һәтта һејванларла сүлһдә олаҹаг. Аллаһын нијјәтинә һеч вахт дахил олмајан хәстәлик, дәрд-сәр, өлүм јох олаҹаг вә өлән инсанлар јер үзүндә дирилдиләҹәкләр.

Гүдрәтли Аллаһ Микеја пејғәмбәр васитәсилә Мәсиһин Бетлеһемдә доғулаҹағыны, Даниел пејғәмбәр васитәсилә исә онун өлдүрүләҹәјини демишди. Лакин сонра о, һәр шејә гадир олан Аллаһ тәрәфиндән дирилдиләҹәкди вә ҝөјдә падшаһ тәјин олунаҹагды. Даниел пејғәмбәр һәмчинин гејд етмишди ки, Мәсиһин падшаһлығы сонда бүтүн падшаһлыглары дағыдаҹаг, өзү исә әбәди галаҹаг. Доғруданмы, Мәсиһ барәдә дејиләнләр јеринә јетди?

«Јарадылыш» китабынын 22-дән 50-дәк фәсилләринә, «Чыхыш» китабына, Ганунун тәкрары 18:15, Икинҹи Шамуел 7:12—16 ајәләринә, «Зәбур», «Јешаја», «Даниел» вә «Микеја» китабларына, еләҹә дә Зәкәријјә 9:9 ајәсинә әсасланыб.