Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Әбәди јашамаг мүмкүндүрмү?

Бизи өлүмдән нә гуртара биләр?

Илк инсан олан Адәм әсрләрлә өмүр сүрмүшдү. Анҹаг ахырда гоҹалды вә өлдү. О вахтдан бәри инсанлар гоҹалмамаг үчүн сајсыз-һесабсыз васитәләрә әл атырлар. Амма онларын бүтүн сәјләринә бахмајараг, һеч кәс өлүмдән гуртула билмәјиб. Нә үчүн? Чүнки Адәм Аллаһын әмриндән чыхараг ҝүнаһ ишләтди, буна ҝөрә дә гоҹалыб өлдү. Биз исә Адәмдән ҝүнаһы вә онун нәтиҹәси олан өлүмү мирас алдығымыз үчүн гоҹалырыг. (Јарадылыш 5:5; Ромалылара 5:12 ајәләрини охујун.)

Әбәди һәјаты јенидән әлдә етмәк үчүн кимсә бизим әвәзимизә фидјә өдәмәлидир (Әјјуб 33:24, 25). Фидјә бир кимсәнин азадлыға бурахылмасы үчүн өдәнилән мәбләғдир. Биз инсанларын да өлүмдән азад едилмәјә еһтијаҹы вар (Чыхыш 21:29, 30). Иса Мәсиһ бизим үчүн һәјатыны гурбан верәндә бу дәјәри өдәди. (Јәһја 3:16 ајәсини охујун.)

Әбәди һәјата неҹә наил ола биләрик?

Хәстәликдән вә гоҹалыгдан азад олмаг һәр кәсә нәсиб олмајаҹаг. Адәм кими Аллаһа итаәт етмәјән инсанлар һәјатдан мәһрум олаҹаг. Јалныз ҝүнаһлары бағышланан инсанлара әбәди һәјат бәхш едиләҹәк. (Јешаја 33:24; 35:3—6 ајәләрини охујун.)

Ҝүнаһларымызын бағышланмасы үчүн мүәјјән аддымлар атмалыјыг. Биз Аллаһы Кәламы олан Мүгәддәс Китаб васитәсилә танымалыјыг. Бу Кәлам дүзҝүн тәрздә јашамаг, еләҹә дә Аллаһын лүтфүнү вә әбәди һәјаты газанмаг үчүн биздән нә тәләб олундуғуну ачыглајыр. (Јәһја 17:3; Һәвариләрин ишләри 3:19 ајәләрини охујун.)