Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  ијул 2013

Етибар едә биләҹәјимиз дин вармы?

Етибар едә биләҹәјимиз дин вармы?

Ола билсин, һансыса дин етибарынызы сарсытдығындан артыг һеч бир динә инанмырсыныз. Анҹаг әмин олун ки, етибар едә биләҹәјиниз дин вар. Иса пејғәмбәр јер үзүндә јашајаркән өз садиг давамчыларына Аллаһын гојдуғу гајда-ганунлара ујғун јашамағы өјрәтмишди. Онун әсил давамчылары, јәни Аллаһын Кәламында гәләмә алынан ганунлара виҹданла әмәл едән инсанлар бу ҝүн дә вар. Бәс бу адамлары һарадан тапмаг олар?

Әввәлки мәгаләләрин бириндә һаггында бәһс едилән Естел дејир: «Ахыр ки, мән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым. Бу ишдә Јеһованын Шаһидләринин мәнә чох көмәји дәјди. Мүгәддәс Јазылардакы “сиз һәгигәти дәрк едәҹәксиниз вә һәгигәт сизи азад едәҹәк” сөзләринин ҝерчәк олдуғуну баша дүшмәк үчүн мәнә чох вахт лазым олмады».

Реј дејир: «Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнәркән баша дүшдүм ки, бизим чәкдијимиз изтираблара ҝөрә Аллаһ ҝүнаһкар дејил. Әсаслы сәбәбә ҝөрә писликләрә јол версә дә, Һагг-Таалаја шүкүр едирәм ки, тезликлә онлара сон гојаҹаг».

Әхлаг дәјәрләри тәнәззүлә уғрамыш бу дүнјада намуслу јашамаг асан дејил, амма мүмкүндүр. Бу ҝүн Аллаһын Кәламыны баша дүшүб орадакы мәсләһәтләрлә јашамаг истәјән чох инсан вар. Мәһз бу сәбәбдән Јеһованын Шаһидләри тәмәннасыз олараг бүтүн дүнјада милјонларла инсана Аллаһын Кәламыны анламаға көмәк едирләр. Һәр һәфтә чохлу сајда инсан Мүгәддәс Китабын тәлимләрини өјрәнир. Нәтиҹәдә, онлар Јарадана јахынлашыр вә хошбәхт һәјат сүрмәјә башлајырлар *.

Јеһованын Шаһидләриндән өз динләринә нә үчүн етибар етдикләрини сорушун?

Нә вахтса Јеһованын Шаһидләринә раст ҝәлсәниз, нә үчүн өз динләринә етибар етдикләрини сорушун. Онларын нәјә инандыглары илә марагланын, сүрдүкләри һәјат тәрзинә фикир верин. Сонра исә өзүнүз гәрар верин: сизин етибарыныза лајиг дин вар, ја јох.

^ абз. 5 Әтрафлы мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабына бахын.