Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АИЛӘ ХОШБӘХТЛИЈИНИН АЧАРЛАРЫ

Икинҹи никаһ: проблемләр вә һәлли јоллары

Икинҹи никаһ: проблемләр вә һәлли јоллары

ҺЕРМАН *: «34 ил бир јастыға баш гојдуғум илк арвадым хәрчәнҝ хәстәлијиндән өлдү. Индики һәјат јолдашым Линдаја елә ҝәлирди ки, мән ону һәмишә әввәлки арвадымла мүгајисә едирәм. Бу, аз имиш кими, көһнә достлар тез-тез мәрһум јолдашымын неҹә јахшы инсан олдуғундан сөз ачырдылар, бу исә Линдаја пис тәсир едирди».

ЛИНДА: «Һермана әрә ҝедәндән сонра өзүмү онун биринҹи арвадынын көлҝәси кими һисс едирдим. О, хәтри чох истәнилән, шириндил вә олдугҹа нәзакәтли гадын олуб. Бәзән отуруб фикирләширәм: ҝөрәсән, мән дә Һермана онун гәдәр әзиз ола биләҹәјәм?»

Һерманла Линда бир-бирләрини тапдыгларына севинирләр. Биринҹи аиләси дағылан Линда һәтта Һерманы «ағатлы шаһзадәси» адландырыр. Буна бахмајараг, онларын һәр икиси дә етираф едир ки, икинҹи никаһда илк никаһда олмајан чәтинликләр јарана биләр *.

Икинҹи дәфә аилә гурмусунузса, никаһынызда вәзијјәт нә јердәдир? Бошандыгдан үч ил сонра јенидән әрә ҝедән Тамара адлы бир гадын етираф едир: «Биринҹи дәфә аилә гуранда адамда фәргли бир һисс олур: санки, онун аиләси һеч вахт дағылмајаҹаг. Анҹаг икинҹи евлиликдә белә һиссләр олмаја биләр, чүнки биринҹи никаһын битдији инсанын јаддашындан һеч силинмир».

Бунунла белә, икинҹи дәфә аилә гуранларын бир чоху сәадәт тапмышлар. Онлар хошбәхтлијә наил ола билмишләр — бу, сиздә дә алынаҹаг! Неҹә? Икинҹи  дәфә евләнәндә ән чох јаранан үч чәтинлијә нәзәр салаг вә ҝөрәк Мүгәддәс Китаб принсипләри онлары һәлл етмәкдә неҹә көмәк едә биләр *.

ЧӘТИНЛИК 1. КЕЧМИШ ХАТИРӘЛӘР

«Илк евлиликлә бағлы хатирәләри садәҹә силиб атмаг мүмкүн дејил, хүсусилә дә әввәлки әримлә мәзунијјәтдә олдуғумуз јерләрә индики әримлә сәјаһәт едәндә, — Ҹәнуби Африкада јашајан Еллен адлы бир гадын етираф едир. — Бәзән өзүм дә билмәдән сөзүмү индики әрими әввәлки әримлә мүгајисә етмәклә битирирәм». Һәјат јолдашыныз әввәлләр евли олубса, кечмиш никаһы һагда онун тез-тез данышмасы сизи гыҹыгландыра биләр.

Гој сизин бирҝә јашадығыныз анларын хатирәләри олсун

МӘСЛӘҺӘТ. Хүсусилә әввәлки евлилијиниз бир нечә ил сүрүбсә, нә өзүнүздән, нә дә һәјат јолдашыныздан кечмиши асанлыгла унутмағы ҝөзләмәк реал дејил — бунунла барышын. Икинҹи дәфә евләнәнләрин бәзиләри етираф едирләр ки, тәсадүфән һәјат јолдашларына әввәлки һәјат јолдашларынын ады илә мүраҹиәт едибләр! Бу вә бәнзәр вәзијјәтләрдә нә етмәк олар? Мүгәддәс Китаб бизи бир-биримизә гаршы анлајышлы олмаға сәсләјир (1 Петер 3:8).

Гысганҹлыға гапылараг һәјат јолдашыныздан илк јолдашы һагда дилинә бир кәлмә белә ҝәтирмәмәсини тәләб етмәјин. Әҝәр һәјат јолдашынызын үрәјиндән илк никаһы һагда данышмаг кечирсә, она дәрддаш олун. О дәгигә фикирләшмәјин ки, јолдашыныз сизи онунла мүгајисә едир. Икинҹи евлилијиндән он ил кечән Јан адлы бир киши дејир: «Арвадым Кетлин кечмиш һәјат јолдашым һагда данышмағыма пис бахмырды. Әксинә, о, буна мәни мән едәнин нә олдуғуну өјрәнмәк үчүн бир фүрсәт кими јанашырды». Һәтта бунун сајәсиндә јени һәјат јолдашынызла мүнасибәтиниз даһа сых ола биләр.

Индики һәјат јолдашынызын фәргли вә ҝөзәл хүсусијјәтләринә диггәт јетирин. Дүздүр, ола биләр, әввәлки һәјат јолдашынызда олан мүәјјән хүсусијјәтләр вә габилијјәтләр индики јолдашынызда јохдур. Амма јәгин ки, онун диҝәр саһәләрдә үстүн ҹәһәтләри вар. Буна ҝөрә дә индики аиләнизин тәмәлини мөһкәмләндирин, бунун үчүн индики һәјат јолдашынызы әввәлки јолдашынызла мүгајисә етмәјин, әксинә, онда бәјәндијиниз хүсусијјәтләр үзәриндә дүшүнүн вә онлары гијмәтләндирин (Галатијалылара 6:4). Ики дәфә аилә һәјаты гурмуш Едмонт бу һагда дејир: «Бир-биринә бәнзәр ики достлуг мүнасибәти олмадығы кими, бир-биринә бәнзәр никаһ да јохдур».

Илк никаһыныздан галан хош хатирәләрин индики евлилијинизә мане олмамасы үчүн нә етмәк олар? Ҹаред дејир: «Бир дәфә арвадыма демишдим ки, әввәлки евлилијим биринҹи јолдашымла бирликдә јаздығымыз ҝөзәл китаба бәнзәјир. Һәрдәнбир о китабы вәрәгләјир, хош хатирәләрә далырам. Амма мән бу китабла јашамырам. Инди мән арвадымла бирликдә өз китабымызы јазырыг вә өзүмү хошбәхт һисс едирәм».

ТӘКЛИФ. Һәјат јолдашыныздан сорушун, әввәлки евлилијиниздән сөһбәт дүшәндә сыхылмыр ки? Илк никаһыныз һагда данышмағын мүнасиб олмадығы вахтлары мүәјјән един.

ЧӘТИНЛИК 2. КӨҺНӘ ДОСТЛАР

Бошандыгдан алты ил сонра јенидән аилә гуран Хавјер дејир: «Евләнәндән бир мүддәт сонра арвадым һисс етди ки, бәзи достларым онун һәр һәрәкәтинә ҝөз гојурлар». Лео адлы бир киши исә тамамилә башга бир вәзијјәтлә гаршылашмышды. О бөлүшүр: «Бәзи адамлар гулағым ешидә-ешидә арвадыма онун кечмиш әринин хәтрини нә гәдәр чох истәдикләрини вә онун үчүн нә гәдәр дарыхдыгларыны дејирләр».

МӘСЛӘҺӘТ. Өзүнүзү достларынызын јеринә гојмаға чалышын. Јухарыда сөзләри ҝәтирилән Јан дејир: «Мән фикирләширәм ки, көһнә достлардан кимәсә достуну јени һәјат јолдашы илә ҝөрмәк ағыр ҝәлир вә һәмин адамла үнсијјәт етмәкдә чәтинлик чәкир». Буна ҝөрә дә анлајышлы олун вә «һамы илә мүлајим [давранын]» (Титуса 3:2). Достларыныза вә аиләнизә јени вәзијјәтә ујғунлашмалары үчүн вахт верин. Бир һалда ки һәјат јолдашыныз дәјишиб, достларыныз да дәјишә биләр. Хавјер дејир ки, вахт кечдикҹә о вә һәјат јолдашы көһнә достларла мүнасибәтләрини бәрпа етдиләр. О әлавә едир: «Бундан  әлавә, биз чалышырыг ки, јени үмуми достларымыз олсун. Бунун да хејрини ҝөрүрүк».

Көһнә достларынызла вахт кечирәндә һәјат јолдашынызын һиссләрини нәзәрә алын. Туталым, сөһбәт сизин илк никаһыныздан дүшдү; һәјат јолдашынызын өзүнү артыг һисс етмәмәси үчүн нәзакәт вә сағлам дүшүнҹә илә вәзијјәти дүзәлтмәјә чалышын. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Дүшүнмәдән данышанын дили гылынҹ кими јаралар, һикмәтлинин дили исә инсанлары сағалдар» (Сүлејманын мәсәлләри 12:18).

ТӘКЛИФ. Сизин вә ја һәјат јолдашынызын өзүнү нараһат һисс едәҹәк мәҹлисләри габагҹадан мүәјјән етмәјә чалышын. Достларынызын әввәлки никаһынызла бағлы верә биләҹәји суаллара вә дејәҹәји сөзләрә неҹә ҹаваб верәҹәјинизи габагҹадан мүзакирә един.

ЧӘТИНЛИК 3. ӘВВӘЛКИ ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫН ХӘЈАНӘТИ УҸБАТЫНДАН ЈАРАНАН ЕТИБАРСЫЗЛЫГ

Биринҹи арвады ону атыб ҝедән Ендрју дејир: «Јенидән хәјанәт зәрбәси алаҹағымдан горхурдум». Бир гәдәр сонра о, индики арвады Рајли илә евләнди. О давам едир: «Чох вахт фикирләширдим, ҝөрәсән, мән Рајлинин кечмиш әри кими ола биләҹәјәм? Һәтта нараһат олурдум ки, бирдән она лајиг олмадығымы фикирләшиб мәни башгасына дәјишәр».

МӘСЛӘҺӘТ. Һәјат јолдашынызла нараһатчылығынызы чәкинмәдән бөлүшүн. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мәсләһәтсиз нијјәт боша чыхар» (Сүлејманын мәсәлләри 15:22). Ачыг сөһбәт Ендрју вә Рајлијә бир-бирләринә етибар етмәјә көмәк етди. Ендрју дејир: «Рајлијә дедим ки, проблемләрдән чыхыш јолу кими бошанмаја әл атмајаҹағам. О да мәни буна әмин етди. Тәдриҹән она там етибар етмәји өјрәндим».

Әҝәр јолдашыныз илк евлилијиндә хәјанәтә уғрајыбса, онун етибарыны газанмаг үчүн мәгсәдјөнлү аддымлар атын. Илк аиләләри дағылмыш Мишел вә Сабина шәрт кәсдиләр ки, ишдир, көһнә һәјат јолдашлары илә һәр һансы әлагәләри оларса, бир-бириләринә хәбәр верәҹәкләр. Сабина дејир: «Арамызда олан бу разылашманын сајәсиндә бир-биримиздән архајыныг» (Ефеслиләрә 4:25).

ТӘКЛИФ. Истәр үз-үзә, истәр телефон, истәрсә дә Интернет васитәсилә олсун, әкс ҹинслә тәкликдә үнсијјәтә сәрһәд гојун.

Икинҹи дәфә гурулан о гәдәр хошбәхт аиләләр вар ки! Сизин аиләниз дә хошбәхт ола биләр. Биринҹи дәфә евли олдуғунуз вахтла мүгајисәдә, јәгин, инди өзүнүзү даһа јахшы таныјырсыныз. Ендрју дејир: «Рајли илә евләндикдән сонра мән гәлб раһатлығы тапдым. Артыг 13 илдир ки, евлијик; чох ҝөзәл мүнасибәтләримиз вар. Биз һеч вахт бу мүнасибәтләри итирмәк истәмәздик».

^ абз. 3 Адлар дәјишдирилиб.

^ абз. 5 Әслинә галса, икинҹи никаһда вәзијјәтин неҹә олаҹағы биринҹи никаһын һәјат јолдашын өлүмү илә, јахуд бошанма илә битмәсиндән асылыдыр. Бу мәгалә һәр ики һалла үзләшәнләрә икинҹи никаһларында хошбәхт олмаларына көмәк етмәк мәгсәдилә тәртиб олунуб.

^ абз. 7 Өҝеј өвлад бөјүтмәјин чәтинликләри һагда Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилән «Ојанын!» журналынын 2012-ҹи илин апрел сајында «Өҝеј аиләләр. Хошбәхтлик мүмкүндүр» башлығы алтында чыхмыш силсилә мәгаләләрә бахын (рус.).

ӨЗҮНҮЗДӘН СОРУШУН...

  • Һәјат јолдашымда ән чох гијмәтләндирдијим һансы өзүнәмәхсус хүсусијјәтләр вар?

  • Сөһбәт биринҹи һәјат јолдашымдан дүшүрсә, индики һәјат јолдашым пис вәзијјәтдә галмасын дејә нә едә биләрәм?